بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی ویژگیهای شناختی علائم تصویری ترافیکی

validity and reliability of the Persian version of cognitive features questionnaire of symbolic signs (with the use of traffic signs)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
چکیده مقاله
چکیده مقاله
نویسندگان
نویسندگان
دانلود مقاله
دانلود مقاله
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

نویسندگان: مهناز صارمی

کلمات کلیدی: روایی، پایایی، ویژگیهای شناختی، علائم ترافیکی.

نشریه: سلامت کار ایران, 2,15,22 - 28,2018

اطلاعات کلی مقاله
hide/show

کد مقاله 66015731
عنوان فارسی مقاله بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی ویژگیهای شناختی علائم تصویری ترافیکی
عنوان لاتین مقاله validity and reliability of the Persian version of cognitive features questionnaire of symbolic signs (with the use of traffic signs)
نوع مقاله Research Letter
نحوه ایندکس شدن مقاله Scopus
IF
عنوان نشریه سلامت کار ایران
نوع نشریه داخلی نمایه شده
شماره نشریه 2
دوره 15
صفحه شروع و پایان در نشریه 22 - 28
سال انتشار/ ارائه شمسی 1397
سال انتشار/ارائه میلادی 2018
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1931&sid=1&slc_lang=en&ftxt=0
ISSN
DOI
آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی دانشیار، گروه ارگونومی، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران m.saremi@sbmu.ac.ir

چکیده مقاله
hide/show

زمینه و هدف: نمادهای تصویری ابزارهای مهمی هستند که بهمنظور انتقال پیام طراحی شدهاند و میتوانند اطلاعات زیادی را در یک نظر، به بیننده منتقل کنند. درک صحیح این علائم، زمانی که اطلاعات ایمنی را منتقل میکنند از اهمیت بالایی برخوردار است. علائم و نمادهاا دارای ویژگایهاایی هساتند کاه بار میازان درکپذیری و کاربردپذیری آنها مؤثر است. مک دوگال و همکاران در سال 1990 پنج ویژگی شناختی مهم علائام شاامل: واععای باودن، پیگیادگی، معنااداری، آشنایی و فاصله معنایی، معرفی کردند. این مطالعه با هدف ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مک دوگال برای ارزیاابی ویژگیهاای شاناختی علائام ترافیکی انجام شده است. از زباان انگلیسای باه فارسای ترجماه گردیاد. روایای صاوری Backward-Forward روش بررسی: نسخه اصلی پرسشنامه با استفاده از روش اساتاندارد پرسشنامه با توجه به نظرات 8 نفر متخصص در زمینه ارگونومی، ارگونومی شناختی، طراحی و آمار تعیین شد. سپس نسابت و شااخص روایای محتاوایی همگناین متوسط شاخص روایی محتوای پرسشنامه محاسبه گردید. 25 علامت بهمنظور بررسی در این مطالعه انتخاب شد. پرسشانامه در باین 80 نفار از کارکناان دانشاگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران توزیع گردید. شرکتکنندگان هر علامت را ازنظر پنج ویژگی: واععی باودن، پیگیادگی، معنااداری، آشانایی و فاصاله معنایی، بهطور ذهنی از 0 تا 100 رتبهبندی کردند. تعیین پایایی پرسشنامه و سازگاری درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد همگناین از روش آزمون - باز آزمون و محاسبه شاخص همبستگی درون خوشهای بهمنظور سنجش ثبات در پایایی پرسشنامه استفاده شد. یافتهها: تمام پرسشهای پرسشنامه ویژگیهای شناختی دارای نمره نسبت روایی محتوای بالاتر از حد پذیرش بودند و بهطور کامل پذیرفته شدند. شاخص روایای 0 و شاخص همبستگی درون خوشاهای / 0 بود. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه معادل 922 / محتوایی پرسشنامه برای تمامی پرسشها بالاتر از نمره مورد عبول 19 0 به دست آمد. / برابر 995 )ICC( نتیجهگیری: این مطالعه نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه ویژگیهای شناختی علائم تصویری، ابزاری عابلاعتماد برای ارزیابی ویژگیهای شناختی است کاه دارای روایی و پایایی بالایی بوده و میتوان از این نسخه در پژوهشهای آتی در حوزه ارزیابی ویژگیهای شاناختی علائام ترافیکای در کشاورهای فارسای زباان استفاده نمود.

نویسندگان
hide/show

نویسنده نفر چندم مقاله
مهناز صارمیدوم

لینک دانلود مقاله
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
IOH-1397-2.pdf1397/06/10528728دانلود