با توجه به اهمیت خود مراقبتی، حمایت اجتماعی و خودکارآمدی سالمندان و کمبود مطالعاتی از این دست در کشور ما و بخصوص شهر اهواز پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درک شده و ارتباط آنها با خود مراقبتی سالمندان در شهر اهواز در سال 1398 انجام می گیرد. نتایج این پژوهش می تواند با شناسایی عوامل مؤثر بر خود مراقبتی سالمندان به طراحی برنامه های آموزشی و مداخلات مؤثرتر در این زمینه کمک نماید.

" />

"بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درک شده و ارتباط آنها با خود مراقبتی سالمندان شهر اهواز در سال 1398 "

Study of Social Support and Perceived Self-efficacy Status and Their Relationship with Self-care of Elderly People in the Ahwaz city, 2019- 2020.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: سکینه رخشنده رو , صفا صیدپور

کلمات کلیدی: حمایت اجتماعی- خودکار آمدی درک شده– خود مراقبتی- سالمندی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 20804
عنوان فارسی طرح "بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درک شده و ارتباط آنها با خود مراقبتی سالمندان شهر اهواز در سال 1398 "
عنوان لاتین طرح Study of Social Support and Perceived Self-efficacy Status and Their Relationship with Self-care of Elderly People in the Ahwaz city, 2019- 2020.
کلمات کلیدی حمایت اجتماعی- خودکار آمدی درک شده– خود مراقبتی- سالمندی
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 365
ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت خود مراقبتی، حمایت اجتماعی و خودکارآمدی سالمندان و کمبود مطالعاتی از این دست در کشور ما و بخصوص شهر اهواز پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درک شده و ارتباط آنها با خود مراقبتی سالمندان در شهر اهواز در سال 1398 انجام می گیرد. نتایج این پژوهش می تواند با شناسایی عوامل مؤثر بر خود مراقبتی سالمندان به طراحی برنامه های آموزشی و مداخلات مؤثرتر در این زمینه کمک نماید.

هدف کلی تعیین وضعیت حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درک شده و ارتباط آنها با خودمراقبتی سالمندان شهر اهواز در سال 1398
خلاصه روش کار

بعد از تایید کمیته اخلاق و دریافت مجوز از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به مرکز بهداشت شهر اهواز مراجعه شده و بعد از اخذ مجوز های لازم، به مراکز بهداشتی درمانی بهداشتی منتخب مراجعه و از سالمندان علاقمند به مشارکت برای شرکت در مطالعه دعوت می شود. پس از معرفی خود و جلب همکاری داوطلبانه آنان و توضیحاتی درباره نحوه تکمیل پرسشنامه ها، پرسشنامه ها در میان آنان توزیع خواهد شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها داده های جمع شده وارد کامپیوتر شده و با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار خواهد گرفت و مراحل تدوین و گردآوری پایان نامه انجام خواهد شد.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
سکینه رخشنده رومجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیs_rakhshanderou@yahoo.com
محتشم غفاریهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیmohthashamghaffari@sbmu.ac.ir
یداله محرابیهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
صفا صیدپورمجریدانشجولیسانسsafaseidpour@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

ررر

1-Naseh L, Shaikhy RA, Rafiei H. General Self-Efficacy and Associated Factors among Elderly Residents of Nursing Home. Journal of  Holestic Nursing and Midwifery.2014; 26(80):90-97.

2-Salahshouri A, Harooni J, Salahshouri S, Hassanzadeh A, Mostafavi F, Molaei M. Investigation on association between self-efficacy, perceived barriers and social supports with health promoting behaviors in elderly in Dena city. J Health Syst Res.2015;11(1): 30-42.

3-United Nations. World population aging2012.New York: United Nations2012.

4-Taraghi Z, Ilali Es. A comparison of older adults and managers attitudes towards age friendly city indexes.Sija.2018;3(1):42-47.

5-Mahmodi GH, NiazAzari K, Sanati T. Evaluation of the lifestyle. Journal of Family Health Faculty of Medical Sciences Islamic Azad University Sari.2013;1(3): 45-50.

6- Nabav S H, Alipour F, Hejazi A , Rabani E, Rashedi V. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences.2014;57(7):841-846.

7-Azadbakht M, Garmaroudi GH, Taheri Tanjani P, Sahaf R, Shojaeijadeh D, Gheisvandi E. Health Promoting Self-Care Behaviors and Its Related Factors in Elderly: Application of Health Belief Model. Journal of Education and Community Health.2014;1(2):20-29.

8- Bagheri Nesami M, Goudarzian AH, Ardeshiri M, Babaie Holari M. Related factors of self-care in the community-dwelling elderlies in Sari city, 2014. Journal of Clinical Nursing and Midwifery.2015;4(4): 48-56.

9-Heidari M, Shahbazi S. Effect of Self-Care Training Program on Quality of Life of Elders.IJN. 2012; 25 (75):1-8.

10-Hemmati Maslak Pak M, Hashemlo L. Design and Psychometric Properties of a Self-Care Questionnaire for the Elderly.sija.2015;10(3):120-131.

11-Borhaninejad V, Mansouri T, Hoseyni R, Kojaie bidgoli A, Fadayevatan R. The relationship between diabetic knowledge and self-care among the Elderly with diabetes Type 2 in Kerman-2016. joge.2017;1(3):1-10

12-Salimi F, Garmaroudi G, Hosseini S M, Batebi A. Effect of Self–Care Educational Program to Improving Quality of Life among Elderly Referred to Health Centers in Zanjan. J Educ Community Health.2015; 2 (2) :28-37

13-Saber M, Nosratabadi M.Social support and health-related quality of life in elderly people covered by the Welfare organization of Kerman city.Health Develop J.2014;3(3):189-0.

14-Hashemlo L, Hemmati Maslakpak M, Khalkhali H.The effect of orem self-care program performance on the self-care ability in elderly.J Urmia Nurs Midwifery Fac.2013;11 (2).

15-Lord SR, Castell S. Physical activity program for older persons: effect on balance, strength, neuromuscular control, and reaction time. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.1994; 75(6): 648-52.

16-Norouzi A, Ghofranipour F, Heydarnia A, Tahmasebi R. Determinants of physical activity based on Health Promotion Model (HPM) in diabetic women of Karaj diabetic institute . ISMJ 2010; 13 (1):41-51

17-Noroozi A, Tahmasebi R, Rekabpour S J. Effective social support resources in self- management of diabetic patients in Bushehr (2011-12). Iran South Med J. 2013;16(3):250-259

18-Mazloomi S, Mody M, Malakimoghadam H, Tavasoli E, Vahdani Nia Z, baghernezhad hesary F.

Predictors of self- care in type 2 diabetic patients in birjand and yazd city.ijdld.2018;17(2):97-104.

19-Taher M, Abredari H, Karimy M, Rahmati M, Atarod M, Azarpira H. The assessment of Social Support and Self-Care Requisites for Preventing Diabetic Foot Ulcer in Diabetic Foot Patients. J Educ Community Health.2016;2(4):34-40.

20-Nasseh M, Ghazinour M, Joghataei M, Nojomi M, Richter J. A Persian Version of the Social Support Questionnaire (SSQ). Social Welfare.2011;11(41):251-266.

21-Rezaeipandari H, Morowatisharifabad M. Assessment of Psychosocial Determinants (Self-Efficacy and Social Support) of Lifestyle in the Elderly in Yazd City, Iran, 2015. Qom Univ Med Sci J.2016; 10(9):51-60.

22-Bagheri-Nesami M, Sohrabi M, Ebrahimi M, Heidari-Fard J, Yanj J, Golchinmehr S. The Relationship between Life Satisfaction with Social Support and Self-efficacy in Community-dwelling Elderly in Sari, Iran,2012. J Mazandaran Univ Med Sci.2013;23(101):38-47.

23-Heidari, Ghodusi M. Comparison of self-efficacy between institutionalized and non-institutionalized elderly in Shahrekord. Journal of Geriatric Nursing 2014;1(2):68-78.

24-World Health Organization. Definition of an older or elderly person. World Health Organization . Available at: http//www.who.int/ health info/survey/ageingdefnolder/en/

25-Glanz K, Rimer BK, Viswanath K.. Health behavior and health education: theory, reaserch and practice.4th Edition. San Francisco: Joosey- Bass; 2008.

26-Rafieefar S,Atarzadeh M, AhmedZadeh-Asl M. comprehensive system of empowering people for self care.Tetran:Pajooheshgaran institute;2005.

28- Heidari S, Nouri Tajer M, Hosseini F, Inanlou M, Golgiri F, Shirazi F. Geriatric Family Support and Diabetic Type-2 Glycemic Control.sija.2008;3(2):573-580.

29- Ahmad Sharoni SK and et al .The effects of self-efficacy enhancing program on foot self-care behaviour of older adults with diabetes: A randomised controlled trial in elderly care facility, Peninsular Malaysia. PLoS One 2018;13(3):1-23.

30- Zielinska-Wieczkowska H. Relationships Between Health Behaviors, Self-Efficacy, and Health Locus of Control of Students at the Universities of the Third Age. Med Sci Monit.2016;22:508-15.

31- Unsar S, Erol O, Sut N. Social Support and Qualıty of Life Among Older Adults. International Journal of Caring Sciences.2016;9(1):249-257.

32- Gao J and et al. Effects of self-care, self-efficacy, social support on glycemic control in adults with type 2 diabetes. BMC Fam Pract.2013;14:66.

33- Singh A P,Shukla A,Singh P A. Perceived self-efficacy and mental health among elderly.Delhi psychiatry journal.2010;13(2):314-321.

34- .Jalilian A, Rafiey H. Reliability and validity of the Persian version of Norbeck social support questionnaire. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences2008.

35- Golmohammadi B, Kashani V, Mokaberian, M.  The Psychometric Properties of Persian Version of Task Self-Efficacy Scale for Everyday Activities in Older Adults. Journal of Clinical Psychology.2015;7(2):87-98.