خدمات اورژانس هوایی با ارایه خدمات تخصصی در محل حادثه و انتقال مستقیم بیماران به مرکز تروما برای مراقبت قطعی و کاهش مدت زمان دسترسی مصدومین به مراکز درمانی می تواند مرگ و میر مصدومین و عوارض ناشی از حوادث را کاهش دهد. طبق جستجوی های تیم پژوهش مطالعه یی در ایران در خصوص تبیین مدل بهینه یی در توسعه پایگاه های امداد هوایی بر اساس آمایش سرزمینی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی انجام نشده است و با توجه به ضرورت برنامه ریزی برای پاسخ دهی مناسب در شرایط بروز حوادث ترافیکی و تاکید اسناد بالا دستی مبنی بر استفاده از سند آمایش سرزمینی برای برنامه های توسعه کشور و محورهای طرح تحول نظام سلامت ، تیم تحقیق برآن شد تا مدل بهینه یی برای توسعه پایگاه های امداد هوایی در حوادث ترافیکی بر اساس برنامه آمایش سرزمینی در منطقه آمایشی منتخب ارایه نماید.

" />

طراحی مدلی برای بهینه سازی مکان یابی آمایشی پایگاه های امداد هوایی در ایران با استفاده از هوش مصنوعی

Designing a Model for Optimization of the Helicopter Emergency Medical Bases Relay Location in Iran by Using Artificial Intelligence


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: زهره قمیان , ساناز سهرابی زاده , زهرا اسکندری

کلمات کلیدی: توسعه آمایشی، امداد هوایی، هوش مصنوعی، بهینه سازی، برنامه ریزی آرمانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 20043
عنوان فارسی طرح طراحی مدلی برای بهینه سازی مکان یابی آمایشی پایگاه های امداد هوایی در ایران با استفاده از هوش مصنوعی
عنوان لاتین طرح Designing a Model for Optimization of the Helicopter Emergency Medical Bases Relay Location in Iran by Using Artificial Intelligence
کلمات کلیدی توسعه آمایشی، امداد هوایی، هوش مصنوعی، بهینه سازی، برنامه ریزی آرمانی
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه بررسی تستها یا روشها
مدت اجراء - روز 611
ضرورت انجام تحقیق

خدمات اورژانس هوایی با ارایه خدمات تخصصی در محل حادثه و انتقال مستقیم بیماران به مرکز تروما برای مراقبت قطعی و کاهش مدت زمان دسترسی مصدومین به مراکز درمانی می تواند مرگ و میر مصدومین و عوارض ناشی از حوادث را کاهش دهد. طبق جستجوی های تیم پژوهش مطالعه یی در ایران در خصوص تبیین مدل بهینه یی در توسعه پایگاه های امداد هوایی بر اساس آمایش سرزمینی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی انجام نشده است و با توجه به ضرورت برنامه ریزی برای پاسخ دهی مناسب در شرایط بروز حوادث ترافیکی و تاکید اسناد بالا دستی مبنی بر استفاده از سند آمایش سرزمینی برای برنامه های توسعه کشور و محورهای طرح تحول نظام سلامت ، تیم تحقیق برآن شد تا مدل بهینه یی برای توسعه پایگاه های امداد هوایی در حوادث ترافیکی بر اساس برنامه آمایش سرزمینی در منطقه آمایشی منتخب ارایه نماید.

هدف کلی طراحی مدلی برای بهینه سازی مکان یابی آمایشی پایگاه های امداد هوایی در ایران با استفاده از هوش مصنوعی
خلاصه روش کار

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ پاردایم از نوع تحقیقات آمیخته کمی- کیفی چند مرحله یی می باشد که با هدف طراحی مدلی برای بهینه سازی مکان یابی آمایشی پایگاه های امداد هوایی در ایران با استفاده از هوش مصنوعی انجام خواهد شد. پژوهش حاضر در سه مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول شامل شناسایی، تبیین و اولویت بندی عوامل شناسایی شده در توسعه پایگاه های امداد هوایی است. در مرحله دوم با توجه به معیارهای مورد نظر منطقه آمایشی مورد مطالعه انتخاب و مدل برنامه ریزی آرمانی با توجه به عوامل شناسایی و اولویت بندی شده طراحی خواهد شد و در مرحله سوم مدل برنامه ریزی آرمانی طراحی  شده با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی حل و در نهایت مدل نهایی مبتنی بر روشهای بهینه سازی مکان یابی جهت بهینه سازی مکان یابی آمایشی پایگاه‌های امداد هوایی در یک منطقه آمایشی منتخب پیاده سازی و ارایه خواهد شد.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
زهره قمیانمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیzghomian@sbmu.ac.ir
ساناز سهرابی زادهمجریاستاد راهنمای دومدکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir
زهرا اسکندریمجریدانشجوفوق لیسانسz_eskandari@sbmu.ac.ir
احمد علی باباییهمکارمشاور روش شناسیدکترای تخصصی پی اچ دیbabaei@gmail.com

منابع
hide/show

1.         Saburie E NMM, Saburie O, Mohammadi Y, Tavakkoli F. The Evaluation of prehospital emergency performance indicators in Birjand, 2015. Iranian Journal of Emergency Care (IJEC). 2017;1(1):61-8.

2.         Zeraatchi A RB, Rostami A. Time Indices of Emergency Medical Services: A Cross-Sectional Study. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2017;1(1):1-8.

3.         Bidari A AS, Farsi D, al. e. Quality Assessment of Prehospital Care Service in Patients Transported to Hazrat-e- Rasoul Akram Hospital. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences. 2007;3(29):43-6.

4.         (England) BSUK. health system review. Health Systems in Transition Journal. 2011;13:247-60.

5.         Shojamoradi M AE, Zarrabi B, Pilehvari Z, Kaviani A. Evaluation of the Patients Transported by Tehran Helicopter Emergency Medical Service: the Necessity of Using Appropriate Triage Criteria. Razi j Med Sci 2008;15:99-106.

6.         Kalantari Meibodi M AS, Mohammadi P, Kariman H. study of the demography of transferred patients to Tehran Imam Khomeini hospital by relief helicopter. Sci J Rescue Relief 2010;1:48-52.

7.         Julia Chia-Yu Chang M, Hsien-Hao Huang, MD, Shu-Hua Chang, RNa, Yin-Ru Chen, MD Ju-Shin Fan, MD, MS, Yen-Chia Chen, MD, PhD, David Hung-Tsang Yen, MD, PhD. Clinical predictors of outcomes in patients undergoing emergency air medical transport from Kinmen to Taiwan. 2017(94):44.

8.         MN Vijai PRR, Abhishek Pathania. Critical Care Air Transport: Experiences of a Decade. JMR. 2018;4(1):53-8

9.         Spano SJ CD, Stroh G, et al. A lightning multiple casualty incident in Sequoia and Kings Canyon national parks. Wilderness Environ Med. 2015;26:43-53.

10.       Butler DP AI, Willett K. Is it the H or the EMS in HEMS that has an impact on trauma patient mortality? A systematic review of the evidence. Emerg Med J 2010;27:692-701.

11.       Garg N HA. Exploring the relationship between development and road traffic injuries: a case study from India. European Journal of Public Health. 2006;16(5):487-91.

12.       Copsey S TN. Taxi drivers safety and health: A European review of good practice guidelines: Luxembourg publisher; Office for Official Publications of the European Communities; 2010.

13.       Zargar M KA, Karbakhsh M, Zarei MR. Epidemiology study of facial injuries during a 13 month of trauma registry in Tehran. Indian Journal of Medical Sciences 2004;58(3):109-14.

14.       A M. Road-traffic-related mortality in Iran: a descriptive study. Public Health 2004;118(2):110-3.

15.       Puvanachanadra P HC, Ozkan T,Lajunen T. Burden of road traffic injuries in Turkey. Traffic Inj Prev. 2012;13(1):64-75.

16.       Hesari A EA. Estimate of death from traffic accidents on life expectancy at birth and financial burden it (2002). Health Inf Manage. 2004;1(2):27-35.

17.       Tahmasby F RS, Asadolahi A. Investigation of Influencing Factors of taxi drivers risky behavior in Ahvaz in 2013. J Ilam Uni Med Sci. 2014;21:143-50.

18.       Organization WH. Global status report on road safety 2018. 2018.

19.       Fattah S RM, Lockey D, Thompson J, Lossius HM, Wisborg T. A consensus based template for reporting of pre-hospital major incident medical management. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2014:22-5.

20.       Demetriades D KB, Salim A, et al. Trauma deaths in a mature urban trauma system: is ‘‘trimodal’’ distribution a valid concept? . ? Journal of the American College of Surgeons. 2005;201(3):343-8.

21.       A. j. Vital supports: Basic, Advanced. Tehran: 30ostad; 2006.

22.       E BB. Intermediate emergency care: principles & practice. Tehran2007.

23.       - Samuel M. Galvagno Jr. DO. Helicopter Emergency Medical Services For Adults With Major Trauma. A dissertation submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Baltimore, Maryland January. 2012.

24.       Sullivent EE FM, Wald MM. Reduced mortality in injured adults transported by helicopter emergency medical services. Prehosp Emerg Care. 2011.

25.       Spano SJ CD, Stroh G, et al. A lightning multiple casualty incident in Sequoia and Kings Canyon national parks. Wilderness Environ Med 2015;26:43-53.

26.       Whipkey K, & Verity, A. Guidance for incorporating Big Data into humanitarian operations. Digital Humanitarian Network Document. 2015.

27.       Johnsen AS FS, Sollid SJM, Rehn M. Utilisation of helicopter emergency medical services in the early medical response to major incidents: a systematic literature review. BMJ Open. 2016;6(2):e010307.

28.       Urquieta E VJ. Mexico City's Petroleos Mexicanos Explosion:Disaster Management and Air Medical Transport. Air Med J. 2015;33(6):309±13.

29.       Guha-Sapir D HP, Below R. Annual Disaster Statistical Review 2014: The Numbers and Trends CRED2015 [http://www.cred.be/sites/default/files/ADSR_2014.pdf].

30.       Cassuto J TP. The discotheque fire in Gothenburg 1998. Burns. 2003;29(5):405±16.

31.       Bloch YH SD, Pinkert M, et al. Distribution of casualties in a mass-casualty incident with three local hospitals in the periphery of a densely populated area: lessons learned from the medical management of a terrorist attack. Prehosp Disaster Med. 2007;22(3):186-92.

32.       McGregor J HN, Emmons S, Voaklander D, Kelly, Kalantari Meibodi M AS, Mohammadi P, Kariman H. If all ambulances could fly: putting provincial standards of emergency care access to the test in Northern British Columbia. Canadian journal of rural medicine. 2005;10(3):163.

33.       Taylor CB SM, Jan S, Middleton PM, Fitzharris M, Myburgh JA. A systematic review of the costs and benefits of helicopter emergency medical services. Injury. 2010;41(1):10-20.

34.       Assa A LD, Barenboim E, et al. Role of air-medical evacuation in mass-casualty incidents - a train collision experience. Prehosp Disaster Med. 2009;24(3):271-6.

35.       Moradi H RM. Presentation the simulation model for paraclinical services in Shiraz Hafez hospital and evaluate scenarios to reduce waiting time. Health Inf Manage. 2016;13(1):8-11.

36.       Wen MI, K. Facility location– allocation problem in random fuzzy environment: Using (a, ß)-cost minimization model under the Hurewicz criterion. Computers and Mathematics with Application

2008;55:704-13.

37.       Amiri M, Khatami Firoozabadi,S,M.A. Mobien,M,S. Assignment of Army Relay Stations Using Hypercube Queue Model Along the Tehran-Qom Highway

Industrial Management Outlook. 2012;7:45-70.

38.       Aghajani M SA, Kolivand P, Saberinia A, MasoumiGh, Sarvar M,et al. Check the Program Upgrading the Air Emergency Services in the Health Transformation Plan: A Review of the Background, Necessity, Results and Challenges. Hakim Health Sys Res 2017;3(20):175-85.

39.       Ahmadi-Javid A SP, Syam SS. A survey of healthcare facility location. Computers & Operations Research. 2017;79:223-63.

40.       The five-year-sixth program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran1396-1400. Iran1396.

41.       Araz C, Selim,H&Ozkarahan,I. A fuzzy multi-objevtive covering base vehicle location modle for emergency serviese. computers & Operations Research. 2007;34:705-26.

42.       Aouni B, Kettani, O., & Martel, J. M. Estimation through the imprecise goal programming model. Springer Berlin Heidelberg. 1997:120-8.

43.       Charnes A, & Cooper, W.W. Management Models and Industrial Applications of Linear Programming. New York: Wiley; 1961.

44.       Yang Z, Moodie, D.R. Locating Urban Logistics Terminals and Shopping Centers in a Chinese City.  POMS 20th Annual Conference; 1-4 May; Orlando2009.

45.       Strategies for Geographical Distribution of Higher Education in the Islamic Republic of Iran: Ministry of Health and Medical Education; 1391.

46.       Mahmoudi SM. An analysis of the evolution of the land of France in the last half century and the presentation of executive suggestions to improve the status of the land of Iran. Journal Land use planning. 2009;1(1).

47.       Star AAZS, Saeed; Hosseini, Ali. Positioning from the passive defense perspective: Malek Ashtar University of Technology; 2010.

48.       Furuta T TK-i. Minisum and minimax location models for helicopter emergency medical service

systems. Journal of the Operations Research Society of Japan. 2013;56(3):221-42.

49.       Firouzi Jahantigh G. Location of the Aerial Ambulances Using Combination of Fuzzy ANP and Fuzzy Dematel in the Environment of ArcGIS : A Case study in Sistan and Baluchestan province. Published By Tehran University Of Medical Sciences: wwwTUMSacir2018. 2018.

50.       Kimroz Khodayar g. Comparison of collective intelligence algorithms for the allocation of temporary housing during earthquake. Tehran: Khaje Naseerdin Tusi University; 2010.

51.       Sepehri MMRM, Mohammad.  Ants algorithm and its applications. Tehran2007.

52.       Wafaei Nejad A. Modeling and Spatial Planning of Resource Findings Working Groups Activity Based. Tehran: Khaje Naseerdin Tusi University; 2009.

53.       Gahegan M. Guest Editorial: What is Geocomputation? Transactions in GIS. 1999;13:203–6.

54.       Vozenilek V. Artificial Intelligence and GIS: Mutual Meeting and Passing.  International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems2009. p. 279-84.

55.       Lyon RM SJ. The Swiss bus accident on 13 March 2012:

lessons for pre-hospital care. Crit Care 2012;16:138.

56.       R A. Primary cares and medical Emergencies Tehran: 30ostad; 2006.

57.       Meysam B. Land use. Tehran: Publications of the Organization of Municipalities and Daisies of the Country; 1390.

58.       Daneshmandi M NM, Zareiyan A. Assessment the preparedness of selected hospital to deal with disasters in Tehran. Military Caring Sciences. 2014;1(1):28-35.

59.       Mellit A, and S. Kalogirou. Artificial Intelligence Techniques for Photovoltaic Applications: A

Review. Progress in Energy and Combustion Science. 2008;34:574–632.

60.       Asefzadah s. Basics of Health Economics. Qazvin, Iran: Qazvin University of Medical Sciences; 2003.

61.       National study on diseases and injuries in Iran. Tehran: Deputy of Health Ministry of Health and Medical Education, 2007.

62.       Kosmidou K, Zopounidis, Constantin. Goal programming techniques for bank asset liability management. Applied Optimization. 2004; 90: 77-103.

63.       al Re. Comparing population and incident data for optimal air ambulance base locations in Norway. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2018:26-43.

64.       Abdul Salam Qaderi MG. The problem of locating simultaneously ground and air emergency care centers.  The 10 International Conference Of Iranian operation Research Society; Iran2017.

65.       Kamali A SS, Jolai F. The Placement of Emergency Medical Bases Using Hybrid Methods of Optimization and Simulation (Case Study: Isfahan Urban Emergency Medical Bases, Iran). Health Inf Manage. 2017;15(2):61-7.

66.       Røislien J ea. Exploring optimal air ambulance base locations in Norway using advanced mathematical modelling. Inj Prev. 2017;23:10-5.

67.       Ali Bozorgi-Amiri ST, Hossein Mirzaeipour, Masoud Rabani. Integrated locating of helicopter stations and helipads for wounded transfer under demand location uncertainty. American Journal of Emergency Medicine. 2016.

68.       Heydar Jahanbakhsh SP, Meysam Jaberi, Mohammad Reza Asadi Piker. Explaining the Role of Multi-Purpose Air Flight Sites with the Priority of Crisis Management On a city scale and reviewing the criteria for locating them

 The third conference and exhibition of mass builders of Tehran's housing and construction: Tehran; 2016.

69.       Saba Lelooy Jahromi AS, Hassan Hosseini Nasab. Prioritizing effective factors on the location of emergency centers using hierarchical analysis method. Industrial Management Journal of Islamic Azad University, Sanandaj Branch. fall 2014;29.

70.       Berg AAGaPLvd. Locating helicopter emergency medical service bases to optimise population coverage versus average response time. Garner and van den Berg BMC Emergency Medicine 2017:17-31.

71.       al CBTe. An investigation into the cost, coverage and activities of Helicopter Emergency Medical Services in the state of New South Wales, Australia. Injury, Int J Care Injured 2011;42(2011):1088–94.

72.       MK S. The PRISMA statement: a guideline for systematic reviews and meta-analyses. Journal of Pediatric Health Care. 2011;25(1):1-2.

73.       Hutton B SG, Caldwell DM, Chaimani, A SC, Cameron C, et al. The PRISMA extension statement for reporting of systematic reviews incorporating network meta-analyses of health care interventions: checklist and explanations. Ann Intern Med 2015;162(11):777-84.

74.       Moher D CD, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF. Improving the quality of reports of meta-analyses of randomised controlled trials: the QUOROM statement. Quality of Reporting of Meta-analyses: Lancet; 1999. 1896-900 p.

75.       RB H. Clinical epidemiology : how to do clinical practice research. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; ; 2006.

76.       Holloway I WS. Qualitative research in nursing and healthcare. edition t, editor: West Sussex: Willey-Blackwell; 2010.

77.       Polit DF BC. Essentials of nursing research: methods,appraisal and utilization.6 ed. Philadelphia: lippincott Williams and wilkins; 2006.

78.       Häder MH, S. Delphi und Kognition spsychologie: Ein Zugang zur. Theoretischen Fundierung der Delphi- Methode. In: ZUMANachrichten 1995;37(19).

79.       Keeney S, Hasson, F. & McKenna, H.P. A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. Internatinal Journal of Nursing Study. 2001;38(2):195-200.

80.       Noorderhaben N. Strategic decision making. UK: Addison-Wesley. 1995.

81.       Azar AF, H. Fuzzy management science ed t, editor. Tehran: Institute Mehraban book publisher 2010.

82.       Zhi-Ping Fan G-FH, Si-Han Xiao. A method for multiple attribute decision-making with the fuzzy preference relation on alternatives. Computers & Industrial Engineering. 2004;46(2):321-7.

83.       Eftekhari RaD, h. the role of state-owned construction investments in stabilizing rural populations. Sample of Kashan area. Research Quarterly geographic. 2006;83:1422-40.

84.       Afrakhteh h. Role of Environmental Perception in Rural Development: Case of Fouman County. Geography and Development Magazine. 2006:1-20.

85.       Azar A, Amini, Mohammad Reza, and Ahmadi, Parviz. Performance-based budgeting model: A robust optimization approach, (Case Study: Tarbiat Modarres University) Quarterly Journal of Planning and Budget. 2014;19(1):53-84.

86.       Islam Bidgoli G, and Talangi, Ahmad. Goal programing model for optimal portfolio selection. Financial research. 2000;4(12,13):50-71.

87.       Carter BJaW. A Goal Programming Approach to Strategic Resource Allocation in Actue Care Hospital. Journal of Operational Research in Medicine. 1996;76:459-70.

88.       Edwards E. Civil war. Journal of Economic literature. 2010;48(1):53-7.

89.       Shamsol A. Location Allocation problem using genetic algoruthm and simulated anealing: a case study based on school: university of Twente.; 2011.

90.       Ren Y. Metaheuristics for multiobjective capacitated location allocation on logistics networks. Montreal: Concordia University; 2011.