طراحی ابزار تحلیل جنسیتی در مخاطرات طبیعی و تعیین روایی و پایایی آن

Development of a Gender Analysis Tool related to Iran’s Natural Hazards


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: ساناز سهرابی زاده

کلمات کلیدی: جنسیت؛ تحلیل جنسیتی؛ ابزار؛ روایی؛ پایایی؛ مخاطرات طبیعی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 8403
عنوان فارسی طرح طراحی ابزار تحلیل جنسیتی در مخاطرات طبیعی و تعیین روایی و پایایی آن
عنوان لاتین طرح Development of a Gender Analysis Tool related to Iran’s Natural Hazards
کلمات کلیدی جنسیت؛ تحلیل جنسیتی؛ ابزار؛ روایی؛ پایایی؛ مخاطرات طبیعی
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 360
ضرورت انجام تحقیق قبل از هر گونه برنامه ریزی، تصمیم سازی و انجام مداخلات مربوط به مدیریت بلایا، ارزیابی دقیق و صحیح نیازها، توانمندی ها، و نقش های زنان و مردان، ضروری است. یکی از مهمترین و مقبول ترین راههای جمع آوری اطلاعات جهت سنجش و ارزیابی، بکاربردن پرسشنامه است. آماده سازی یک پرسشنامه استاندارد که بتواند در پژوهش های با موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد فرآیندی پیچیده اما ضروری و پرکاربرد است. اطمینان از روا و پایا بودن پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات صحیح و مرتبط با موضوع پژوهش نیز جزء چالش های استاندارد نمودن پرسشنامه هاست که می بایست، با روش های مختلف انجام شود. بنابراین، در پژوهش حاضر، ابزار تحلیل جنسیتی در بلایای طبیعی ایران، طراحی شده و روایی و پایایی آن با استفاده از روش های استانداردسازی ابزار، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. کاربرد این ابزار، ضمن ارائه اطلاعات صحیح و دقیق به متصدیان امر مدیریت بلایا، جامعه را نیز از وضعیت موجود زنان و مردان در بلایا، مطلع نموده و به سمت اجرای اقدامات مناسب در راستای کاهش آسیب ها و عواقب ناگوار رخداد بلایا سوق می دهد.
هدف کلی - طراحی ابزار تحلیل جنسیتی در مخاطرات طبیعی ایران - روانسنجی ابزار تحلیل جنسیتی در مخاطرات طبیعی ایران
خلاصه روش کار پژوهش حاضر در دو مرحله به انجام خواهد رسید. مرحله اول، طراحی ابزار اولیه است که با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعات پیشین، مرور متون مرتبط و استفاده از نظرات متخصصین و مطلعین کلیدی به انجام خواهد رسید. مرحله بعد مربوط به روان سنجی ابزار خواهد بود که شامل تعیین روایی صوری با استفاده از نمره تأثیر، تعیین روایی محتوی با استفاده از CVI و CVR و تعیین روایی سازه با کاربرد تحلیل عاملی می گردد. علاوه بر آن، پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین خواهد شد. مشارکت کنندگان در پژوهش زنان و مردان آسیب دیده از بلایای پیشین و زنان و مردان ساکن در مناطق پرمخاطره و نیز متخصصین و مطلعین کلیدی می باشند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ساناز سهرابی زادهمجری اصلیتدوین طرحدکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir
کتایون جهانگیریهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیk.jahangiri@sbmu.ac.ir
رضا خانی جزنیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیreza_khani@sbmu.ac.ir
امیر کاوسی دولانقرهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیkavousi@sbmu.ac.ir
عباسعلی ابراهیمیانهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعات ebrahimian.aa@gmail.com
جواد باباییهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعات javad1403@gmail.com
حمیدرضا شعبانی کیاهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعات rshabanykia@gmail.com

منابع
hide/show

1- Aboobacker N, Nakray K. Gender Mainstreaming in Disaster Management Policies: Indicators to Mitigate Vulnerability of Women. University of Yourk; 2011. 2- Holmes R, Jones N. How to design and implement gender-sensitive social protection programmes. Overseas Development Institute; 2010. 3- UN. Women and Natural Disasters: A Regional Analysis on Asia and the Pacific. United Nations: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 2010. 4- FAO. Socio-Economic and Gender Analysis in Emergency Operations Summary: United Nations: FAO2000. 5- UNDP. Gender and Disasters: UNDP: Bureau for Crisis Prevention and Recovery2010. 6- Sequeira N. Risk management: an alternative perspective in gender analysis. United Nations; 2001. 7- ILO. Crisis, Women and Other Gender Concerns. International Labor Office: In Focus Programme on Crisis response and Reconstruction.; 2002. 8- Deare F. A methodological approach to gender analysis in natural disaster assessment: a guide for the Caribbean Working Material. Santiago: United Nations: Women and Development Unit2004. 9- ISDR. The Disaster Risk Reduction Process: A Gender Perspective: ISDR Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: ISDR2009. 10- Ardalan A, Rajaie M, Masoumi G, Azin A, Zonoobi V, Sarvar A, et al. 2012-2025 Roadmap of I.R.Iran's Disaster Health Management. PLoS Curr. 2012;16(4). 11- NDMO. Rules and Executive Documents. Tehran: National Disater Managemrnt Organization of Iran; [10.1.2014]; Available from: http://www.ndmo.org/Default.aspx. 12- Nakhaei M, Khankeh HR. Explanation of process of returnig to the community after disasters. Tehran: Social Welfare and Rehabilitation Sciences University; 2013. 13- Rattray J, Jones M. Essential elements of questionnaire design and development. Journal of clinical research 2005. 14- Terminology on disaster risk reduction. Geneva: UNISDR2009. 15- Ardalan A, Timan S. Guidance of community-based disaster management with focus on women participation. Food Collaborators NGO; 2007. 16- IASC. Women, Girls, Boys & Men. Different Needs – Equal Opportunities: Gender Handbook for Humanitarian Action. United Nations: Inter-Agency Standing Committee; 2007. 17- WHO. Gender, women and health: What do we mean by "sex" and "gender"? : World Health Organization; [cited 2014 26/9]; Available from: http://www.who.int/gender/whatisgender/en/ 18- Schwoebel M, Menon G. Mainstreaming Gender in Disaster Management Support Project. Centre for Development and Population Activities (CEDPA); 2004. 19- Dijkhorst H, Vonhof S. Gender and Humanitarian Aid: A literature Review of Policy and Practice. In: Studies D, editor.: Wageningen University; 2005. 20- Farhoudian A, Sharifi V, Rahimi A, Radgudarzi R, Mohammadi M, Ynesian M. The study of PTSD prevalence and its symptoms in affected people of Bam earthquake. Journal of Cognitive Sciences News. 2006;8(3):58-70. 21- Ghomashchi F. The effect of problem solving education on treatment of PTSD patients of Bam earthquake. Journal of Ardebil University of Medical Sciences. 2008;8(3):294-300. 22- Karami QR, Moataghed M, Anissi J, Ameli J, Ghoddousi K. Psychological Sequels of Barn Earthquake. Journal of Behavioral Sciences. 2007;1:27-32. 23- National Report of the Islamic Republic of Iran on Disaster Reduction. World Conference on Disaster Reduction; Japan2005. 24- Fatemi M. National progress report on the implementation of the Hyogo Framework for Action: Building and Housing Research Center2009. 25- Fatemi AM. National progress report on the implementation of the Hyogo Framework for Action. Tehran: Building and Housing Research Center2009.