پایش و ارزیابی جامع برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان از تولد تا سه سالگی در سال 1390

Monitoring and evaluation of national screening program for congenital hypothyroidism from birth to 3 years old ,in 2011


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: فریدون عزیزی , لادن مهران

کلمات کلیدی: Congenital hypothyroidism, Screening, Monitoring, Evaluation

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 8041
عنوان فارسی طرح پایش و ارزیابی جامع برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان از تولد تا سه سالگی در سال 1390
عنوان لاتین طرح Monitoring and evaluation of national screening program for congenital hypothyroidism from birth to 3 years old ,in 2011
کلمات کلیدی Congenital hypothyroidism, Screening, Monitoring, Evaluation
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه همگروهی
مدت اجراء - روز 730
ضرورت انجام تحقیق برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان که از سال 1384 در سرتاسر کشور پیاده شده است از پوشش بالای 95% در کلیه استان های کشور برخوردار می باشد. شیوع کلی بیماری در ایران بسیار بالاتر از دیگر نقاط جهان گزارش شده است که بیشتر مربوط به موارد گذرای بیماری می باشد. همچنین میزان فراخوان در کشور نسبت به شیوع واقعی بیماری بسیار بالا می باشد که میتواند نمادی از باز گشت کمبود ید در کشور باشد.اگر چه شاخصهای پوشش و تشخیص برنامه هرساله توسط وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی پایش می شود ولی ارزیابی خارجی برنامه تا کنون انجام نگرفته است. همچنین پایش درمان نوزادن مبتلا درکفایت رسیدن به اهداف درمانی از لحظه تولد تا سه سالگی در کشور صورت نگرفته است.لذا در این مطالعه قصد داریم مراحل تشخیصی و درمانی برنامه را در غالب یک مطالعه کوهورت گذشته نگر سه ساله مورد ارزیابی قرار دهیم .
هدف کلی پایش وارزیابی برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان و میزان بروز کم کاری تیرویید نوزادان و میزان فراخوان در کشور
خلاصه روش کار در این مطالعه ابتدا با نمونه گیری تصادفی 10 استان بر حسب ناحیه جغرافیایی به صوررت تصادفی از بین استان های کل کشور انتخاب میشوند. متولدین زنده سال 1390 این استان ها که در مراکز کانونی غربالگری تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی، تحت غربالگری قرار گرفته اند وارد مطالعه میشوند. در مرحله اول با جمع آوری داده های این متولدین که در مراکز کانونی مطالعه (focal point) ثبت شده اند، در ابتدا در صد موارد فراخوان (recall rate)و سطوح مختلف غلظت TSHغربالگری، درصد موارد تشخیص کم کاری تیرویید و موارد هایپر تیرو تروپینمی گذرا و فراخوان در کشور و به تفکیک استان محاسبه می شود. در همین مرحله میزان موارد مثبت کاذب آزمون غربالگری از پاشنه پای نوزاد¸ منفی کاذب در صورت امکان ،ارزش پیشگویی کننده مثبت (PPV)و هم خوانی مقادیر TSH غربالگری از پاشنه پا با مقادیر TSH تاییدی در نمونه خون وریدی مورد بررسی قرار می گیرد. نوزادانی که تشخیص کم کاری تیروئید برای آنها داده شده است، از لحظه تشخیص تا 3 سالگی در قالب یک مطالعه هم گروهی گذشته نگرRetrospective cohort)) مورد بررسی قرار می گیرند. جهت پایش کفایت درمان مراحل تعدادی از مهم ترین شاخص های اجرایی برنامه شامل "زمان انجام نمونه گیری بر حسب سن نوزاد به روز"،"زمان اعلام نتایج آزمایش غربالگری (TSH) بر حسب سن نوزاد به روز" ، " و"زمان شروع درمان در بیماران شناسایی شده" ارزیابی می شود. کفایت درمان با بررسی زمان نرمال شدن عملکرد تیرویید، تعداد دفعات مراقبت طبق دستورالعمل کشوری و بررسی میزان TSH و FT4 یاTT4 و T3RUو در صدموارد یوتیرویید در فواصل پیگیری قبل از 6 ماهگی و یک ،دو و سه سالگی و درصد مواردی که درمان را در مراکز خصوصی یامراکزکانونی غربالگری انجام داده اند ،تعیین می گردد. همچنین میزان پذیرش درمان (Compliance) با تعیین درصد مواردی که درمان را به طور کامل و مناسب در طی سه سال اول زندگی پذیرفته اند مشخص می گردد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
فریدون عزیزیمجریاستاد راهنمای اولفوق تخصصfereidoun.azizi@gmail.com
داود خلیلیهمکاراستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیdkhalili@endocrine.ac.ir
حسین دلشاد سیاهکلیهمکاراستاد مشاورفوق تخصصhosseindelshad@hotmail.com
مهدی هدایتیهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیhedayati47@gmail.com
عطیه آموزگارهمکارسایرفوق تخصصAmouzegar@endocrine.ac.ir
یداله محرابیهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
شهین یاراحمدیهمکاراستاد مشاور drshyarahmadi@yahoo.com
نسرین آژنگهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعات nasrinazhang@yahoo.com
لادن مهرانمجری اصلیدانشجودکترای تخصصی پی اچ دیladanmehran@yahoo.com

منابع
hide/show

References 1. Fisher DA، Dussault JH، Foley TP Jr، Klein AH، LaFranchi S، Larsen PR، Mitchell ML، Murphey WH، Walfish PG. Screening for congenital hypothyroidism: results of screening one million North American infants. J Pediatr. 1979; 94:700-5. 2. Toublanc JE. Comparison of epidemiological data on congenital hypothyroidism in Europe with those of other parts in the world. Horm Res. 1992; 38(5-6):230-5. 3. Ordookhani A، Mirmiran P، Moharamzadeh M، Hedayati M، Azizi F. A high prevalence of consanguineous and severe congenital hypothyroidism in an Iranian population. J Pediatr Endocrinol Metab. 2004; 17:1201-9. 4. Hall SK، Hutchesson AC، Kirk JM. Congenital hypothyroidism، seasonality and consanguinity in the West Midlands، England. Acta Paediatr. 1999; 88:212-5. 5. Padilla CD، Therrell BL. Newborn screening in the Asia Pacific region. J Inherit Metab Dis. 2007; 30:490-506. 6. Stoppa-Vaucher S، Van Vliet G، Deladoëy J. Variation by ethnicity in the prevalence of congenital hypothyroidism due to thyroid dysgenesis. Thyroid. 2011; 21:13-8. 7. Dussault JH. The anecdotal history of screening for congenital hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 1999; 84:4332-4. 8. Azizi F، Oladi B، Nafarabadi M، Hajipour R. Screening for congenital hypothyroidism in Tehran: the effect of iodine deficiency on transient elevation of TSH in neonates.J Facult Med SBUMS، 1993; 18:34–38 [Article in Persian]. 9. Ordookhani A، Mirmiran P، Hajipour R، Hedayati M، Azizi F. Screening for congenital hypothyroidism in the Islamic Republic of Iran: strategies، obstacles and future perspectives. East Mediterr Health J. 2002; 8:480-9. 10. اردوخانی آ رش، هدایتی مهدی، میرمیران پ روین، حاجی پور رامبد عزیزی ف ریدون. شیوع بالای هیپوتیروئیدی نوزادان در تهران: نیاز برای ملی نمودن طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید . مجلة غدد درو ن ریز و متابولیسم ایران ١٣٧٩ : شمارة ۴، صفحات ۲۷۶- ۲۶۳ 11. Ordookhani A، Mirmiran P، Hedayati M، Hajipour R، Azizi F. An interim report of the pilot study of screening for congenital hypothyroidism in Tehran and Damavand using cord blood spot samples. Eur J Pediatr. 2003;162:202-3 12. Hashemipour M، Amini M، Iranpour R، Sadri GH، Javaheri N، Haghighi S، Hovsepian S، Javadi AA، Nematbakhsh M، Sattari G. Prevalence of congenital hypothyroidism in Isfahan، Iran: results of a survey on 20،000 neonates. Horm Res. 2004; 62:79-83. 13. Klett M. Epidemiology of congenital hypothyroidism. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1997; 105 Suppl 4:19-23. Review. 14. Delange F. Screening for congenital hypothyroidism used as an indicator of the degree of iodine deficiency and of its control. Thyroid. 1998; 8:1185-92. 15. Brown RS. The thyroid gland. In: Brook CGD، Hindmarsh PC، editors. Clinical Pediatric endocrinology، 4th. ed. Oxford: Blackwell Science; 2001:pp.288-320. 16. MacGillivray MH. Congenital hypothyroidism. In: Pescovitz OH، Eugster EA، eds. Pediatric endocrinology: mechanisms، manifestations، and management، 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 2004، 490-507. 17. Delshad H، Amouzegar A، Mirmiran P، Mehran L، Azizi F. Eighteen years of continuously sustained elimination of iodine deficiency in the Islamic Republic of Iran: the vitality of periodic monitoring. Thyroid. 2012;22:415-21 18. Nazeri P، Mirmiran P، Mehrabi Y، Hedayati M، Delshad H، Azizi F. Evaluation of iodine nutritional status in Tehran، Iran: iodine deficiency within iodine sufficiency. Thyroid. 2010; 20:1399-406. 19. Ordookhani A، Pearce EN، Mirmiran P، Azizi F، Braverman LE. Transient congenital hypothyroidism in an iodine-replete area is not related to parental consanguinity، mode of delivery، goitrogens، iodine exposure، or thyrotropin receptor autoantibodies. J Endocrinol Invest. 2008;31:29-34. 20. Hashemipour M، Hovsepian S، Kelishadi R، Iranpour R، Hadian R، Haghighi S، Gharapetian A، Talaei M، Amini M. Permanent and transient congenital hypothyroidism in Isfahan-Iran. J Med Screen. 2009;16:11-6. 21. Karamizadeh Z، Amirhakimi GH. Incidence of congenital hypothyroidism in Fars province، Iran. Iran J Med Sci 1992; 17: 78–80. 22. Brook CG. The consequences of congenital hypothyroidism. Clin Endocrinol (Oxf). 1995; 42:431-2. 23. Delange F. Neonatal screening for congenital hypothyroidism: results and perspectives. Horm Res. 1997; 48:51-61. Review. 24. Raiti S، Newns GH. Cretinism: early diagnosis and its relation to mental prognosis. Arch Dis Child. 1971; 46:692-4. 25. Klein AH، Meltzer S، Kenny FM. Improved prognosis in congenital hypothyroidism treated before age three months. J Pediatr. 1972;81:912-5. 26. Jacobsen BB، Brandt NJ. Congenital hypothyroidism in Denmark. Arch Dis Child. 1981; 56:134-6. 27. Klein AH، Agustin AV، Foley TP Jr. Successful laboratory screening for congenital hypothyroidism. Lancet. 1974; 2:77-9. 28. New England Congenital Hypothyroidism Collaborative. Effects of Neonatal Screening for Hypothyroidism: Prevention of Mental Retardation by Treatment Before Clinical Manifestations. The Lancet 1981:1095-98 29. Newborn Committee of the European Thyroid Association. Neonatal screening for congenital hypothyroidism in Europe. Acta Endocrinol 1979; 90: (Suppl) 223:5-29. 30. Yordam N، Calikoğlu AS، Hatun S، Kandemir N، Oğuz H، Teziç T، Ozalp I. Screening for congenital hypothyroidism in Turkey. Eur J Pediatr. 1995; 154:614-6. 31. Sack J، Feldman I، Kaiserman I. Congenital hypothyroidism screening in the West Bank: a test case for screening in developing regions. Horm Res. 1998; 50:151-4. 32. Vela M، Gamboa S، Loera-Luna A، Aguirre BE، Pérez-Palacios G، Velázquez A. Neonatal screening for congenital hypothyroidism in Mexico: experience، obstacles، and strategies. J Med Screen. 1999; 6:77-9. 33. International Atomic Energy Agency (IAEA). Screening of Newborn for Congenital Hypothyroidism: guidance for developing programs. 2005. 34. Rastogi MV and LaFranchi SH. Congenital hypothyroidism. Orphanet Journal of Rare Diseases.2010,5:17doi:10.1186/1750-1172-5-17Available from: http://www.ojrd.com/content/5/1/17 35. American Academy of Pediatrics, Newborn Screening Fact Sheets, Medical Library. [Internet]. 2007. Available from: www.pediatrics.org/cgi/content/full/118/3/1304. 36. Harris KB and Pass KA. Increase in congenital hypothyroidism in New York State and in the United States. Mol Genet Metab. 2007; 91(3): 268-277. 37. Skordis N, Toumba M, Savva SC, Erakleous E, Topouzi M, Vogazianos M, et al. High prevalence of congenital hypothyroidism in the Greek Cypriot population: results of the neonatal screening program 1990-2000. J Pediatr Endocrinol. 2005; 18(5): 453-461. 38. Roberts HE, Moore CA, Fernhoff PM, Brown AL, Khoury MJ. Population study of congenital hypothyroidism and associated birth, defects, Atlanta, 1979-1992. Am J Med Genet. 1997; 71(1): 29-32. 39. Azizi F، Sheikholeslam R، Hedayati M، Mirmiran P، Malekafzali H، Kimiagar M، Pajouhi M. Sustainable control of iodinedeficiency in Iran: beneficial results of the implementation of the mandatory law on salt iodization. J Endocrinol Invest. 2002; 25:409-13. 40. Ordookhani A، Mirmiran P، Najafi R، Hedayati M، Azizi F. Congenital hypothyroidism in Iran. Indian J Pediatr 2003; 70:625-8. 41. LaFranchi S. Congenital hypothyroidism: etiologies، diagnosis، and management. Thyroid. 1999; 9:735-40. Review. 42. Ordookhani A، Mirmiran P، Walfish PG، Azizi F. Transient neonatal hypothyroidism is associated with elevated serum anti-thyroglobulin antibody levels in newborns and their mothers. J Pediatr. 2007; 150:315-7، 317.e2. 43. Ordookhani A، Pearce EN، Mirmiran P، Azizi F، Braverman LE. The effect of type of delivery and povidone-iodine application at delivery on cord dried-blood-specimen thyrotropin level and the rate of hyperthyrotropinemia in mature and normal-birth-weight neonates residing in an iodine-replete area: report of Tehran Province، 1998-2005. Thyroid. 2007; 17:1097-102. 44. Ordookhani A، Padyab M، Goldasteh A، Mirmiran P، Richter J، Azizi F. Seasonal variation of neonatal transient hyperthyrotropinemia in Tehran province، 1998-2005. Chronobiol Int. 2010 ;27:1854-69 45. Fisher DA. Disorders of the thyroid in the newborn and infant. In: Sperling MA، editor. Pediatric endocrinology. 1st ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 1996، 51-70. 46. Klein RZ، Mitchell ML. Neonatal screening. Hypothyroidism in infants and children. In: Braverman LE، Utiger RD، eds. Werner and Ingbar’s The Thyroid. A fundamental and clinical text، 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 2000، 973-7. 47. American Academy of Pediatrics، Rose SR، Section on Endocrinology and Committee on Genetics، American Thyroid Association، Brown RS، Public Health Committee، Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society، Foley T، Kaplowitz PB، Kaye CI، Sundararajan S، Varma SK. Update of newborn screening and therapy for congenital hypothyroidism. Pediatr 2006;117:2290–303 48. Karamizadeh Z، Dalili S، Sanei-Far H، Karamifard H، Mohammadi H، Amirhakimi G. Does congenital hypothyroidism have different etiologies in iran? Iran J Pediatr. 2011; 21:188-92. 49. Haghshenas M، Zahed Pasha Y، Ahmadpour-Kacho M، Ghazanfari S. Prevalence of permanent and transient congenital hypothyroidism in Babol City -Iran. Med Glas (Zenica). 2012; 9:341-4. 50. Hashemipour M، Hovsepian S، Kelishadi R. High prevalence of congenital hypothyroidism in Isfahan: Do familial components have a role? Adv Biomed Res. 2012; 1:37. 51. Gaudino R، Garel C، Czernichow P، et al. Proportion of various types of thyroid disorders among new borns with congenital hypothyroidism and normally located gland: a regional cohort study. Clin Endocrinal (oxf )2005;62:444–8 52. Al Jurayyan NA، Shaheen FI، al Nuaim AA، et al. Congenital hypothyroidism: increased incidence in Najran province، Saudi Arabia. J Trop Pediatr 1996;42:348–51 53. Skordis N، Toumba M، Savva SC، et al. High prevalence of congenital hypothyroidism in the Greek Cypriot population: results of the neonatal screening program 1990–2000. J Pediatr Endocrinal Metab 2005;18:453–61 54. Layde PM، Von Allmen SD، Oakley GP Jr. Congenital hypothyroidism control programs. A cost-benefit analysis. JAMA. 1979; 241:2290-2. 55. Barden HS، Kessel R. The costs and benefits of screening for congenital hypothyroidism in Wisconsin. Soc Biol. 1984; 31:185-200. 56. اردوخانی آرش، مهدوی هزاوه علیرضا، نوروزی نژاد عباس، دلاوری علیرضا، عزیزی فریدون. برآورد هزینه غربالگری و درمان هیپوتیروئیدی نوزادان و بار مالی کودکان کم توان ذهنی در تهران به مدت 20 سال (تخمین نسبت سود به هزینه). گزارش داخلی مرز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم و مرکز مدیریت بیماری ها. تابستان 1382. 57. Delavari AR, Yarahmadi SH, Birjandi R, Mahdavi AR, Norouzi Nejad A, Dini M: Cost-Benefit Analysis of the Neonatal Screening Program Implementation for Congenital Hypothyroidism in I. R. Iran. Int J Endocrinol Metab 2006, 4(2): ):84–87. 58. Shamshiri AR, Yarahmadi S, Forouzanfar MH, Haghdoost AA, Hamzehloo G, Holakouie Naieni K. Evaluation of current guthrie TSH cut-off point in Iran congenital hypothyroidism screening program: a cost-effectiveness analysis. Arch Iran Med. 2012 Mar; 15(3):136-41. 59. Yarahmadi SH, Tabibi SJ, Alimohammadzadeh KH, Ainy E, Gooya MM, Mojarrad M, Delgoshaei B: Cost–Benefit and Effectiveness of Newborn Screening of Congenital Hypothyroidism: Findings from a National Program in Iran. Int J Endocrinol Metab 2010, 8(1):1–6. 60. Hannon H، Therrell B، Guidelines on the prevention and control of congenital hypothyroidism. WHO/HDP/CON.HYPO/GL/90.4، 1991 61. Dussault jH, Laberge C. [Thyroxine (T4) determination by radioimmunological method in dried blood eluate: new diagnostic method of neonatal hypothyroidism?]. Union Med Can 1973; 102(10):2062-2064. 62. Delange F, Camus M, Winkler M, et al. Serum thyrotrophin determination on day 5 of life as screening procedure for congenital hypothyroidism. Arch Dis Child 1977;52(2):89-96. 63. Guthrie R, Susi A. A simple phenylalanine method for detecting phenylketonuria in large populations of newborn infants. Pediatrics 1963; 32:338-343. 64. Grosse SD, Van Vliet G. Prevention of intellectual disability through screening for congenital hypothyroidism: how much and at what level? Arch Dis Child 2011; 96(4):374-379. 65. Van Vliet G, Czernichow P. Screening for neonatal endocrinopathies: rationale, methods and results. Semin Neollato/2004;9(1):75-85. 9… 66. Perry R, Heintichs C, Bourdoux P, et al. Discordance of monozygotic twins for thyroid dysgenesis: implications for screening and for molecular pathophysiology.] Clin Endocrinol Metab 2002;87(9):4072-4077. 67. Van Tijn DA, de Vijlder jj, Verbeeten B jr, et al. Neonatal detection of congenital hypothyroidism of central origin. ] Clin Elldocrinol Metab 2005;90( 6):3350-3359. 68. Nebesio TD, McKenna MP, Nabhan ZM, et al. Newborn screening results in children with central hypothyroidism. ] Pediatr 201 0;156(6):990-993. 69. Hertzberg V, Mei J, Therrell BL. Effect of laboratory practices on the incidence rate of congenital hypothyroidism. Pediatrics. 2010 May;125 Suppl 2:S48-53. 70. Hollowell JG, Therrell BL, Hannon WH. Congenital hypothyroidism. In: Wald N, Leck I,eds. Antenatal and Neonatal Screening. Oxford,United Kingdom: Oxford University Press; 2000:370 –397 71. Dussault JH, Morissette J. Higher sensitivity of primary thyrotropin in screening for congenital hypothyroidism: a myth? J Clin Endocrinol Metab. 1983;56(4):849–852 72. Hanna CE, Krainz PL, Skeels MR et al (1986) Detection of congenital hypopituitary hypothyroidism: ten-year experience in the Northwest Regional Screening Program. J Pediatr 109:959–964 73. Mandel SJ, Hermos RJ, Larson CA, Prigozhin AB, Rojas DA,Mitchell ML (2000) Atypical Hypothyroidism and the very low birthweight infant. Thyroid 8:693–695 74. Corbetta C, Webert G, Cortinovis F et al (2009) A 7-year experience with low blood TSH cutoff levels for neonatal screening reveals an unsuspected frequency of congenital hypothyroidism (CH). Clin Endocrinol 71:739–745 75. National Newborn Screening and Genetics Resource Center (NNSGRC), 2009 National Newborn Screening Information System (http://genes-r-us.uthscsa.edu). 76. LaFranchi SH. Newborn screening strategies for congenital hypothyroidism: an update. J Inherit Metab Dis. 2010 Oct;33(Suppl 2):S225-33. 77. Wiley V, Bijarnia S, Wikcken B (2009) Screening for hypothyroidism in very low birth weight babies. Rev Invest Clin 61(Suppl 1):31 78. Jones jH, Mackenzie j, Croft GA, et al. Improvement in screening performance and diagnosis of congenital hypothyroidism in Scotland 1979-2003. Arch Dis Child 2006;91(8):680-685. 79. Dussault JH, Coulombe P, Laberge C et al (1975) Preliminary report on a mass screening program for neonatal hypothyroidism. J Pediatr 86:670–674 80. Klein AG, Foley TP Jr (1975) Letter: Screening for hypothyroidism. J Pediatr 87:667–668 81. LaFranchi SH, Murphey WH, Foley TP Jr (1979) Neonatal hypothyroidism detected by the Northwest Regional Screening Program. Pediatrics 63:180–191 82. Fisher DA, Dussault JH, Foley TP Jr et al (1979) Screening for congenital hypothyroidism: Results of screening one million North American infants. J Pediatr 94:700–705 83. Illig R, Torresani T, Sobradillo B (1977) Early detection of neonatal hypothyroidism by serial TSH determination in dried blood. Helv Paediatr Acta 32:289–297 84. Delange F, Camus M, Winkler M, Dodion J, Ermans AM (1977) Serum thyrotropin Determination on day 5 of life as screening procedure for congenital hypothyroidism. Arch Dis Child 52:89–96 85. Miyai K, Oura T, Kawashima M, et al. (1978) A new method of paired thyrotropin assay as a screening test for neonatal hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 47:1028-1033 86. Therrell BL. 2012; Unpublished results from the National Newborn Screening Information System, National Newborn Screening and Global Resource Center, Austin, TX, USA. 87. Larson C, Hermos R, Rojas D, et al. Rising incidence of congenital hypothyroidism detected by primary T4 screening in Massachusetts. In: Proceedings 4th Meeting of the International Society for Neonatal Screening 1999;Abstract 1:17; Stockholm, Sweden. 88. Corbetta C, Weber G, Cortinovis F, et al. A 7-year experience with low blood TSH cutoff levels for neonatal screening reveals an unsuspected frequency of congenital hypothyroidism (CH). Clin Endocrinol (Oxf) 2009; 71:739–745. 89. Kaiserman I, Siebner R, Kletter G, Sack JA. Ten-year temporal analysis of primary congenital hypothyroidism in Israel. Early Hum Dev 1991; 26:193–201. 90. Kurinczuk JJ, Bower C, Lewis B, Byrne G. Congenital hypothyroidism in Western Australia 1981–1998. J Paediatr Child Health 2002; 38:187–191. 91. Hinton CF, Harris KB, Borgfeld L, et al. Trends in incidence rates of congenital hypothyroidism related to select demographic factors: data from the United States, California, Massachusetts, New York, and Texas. Pediatrics 2010; 125:S37–S47. 92. Olivieri A, Medda E, DeAngelis S, et al., Study Group for Congenital Hypothyroidism. High risk of congenital hypothyroidism in multiple pregnancies. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92:3141–3147. 93. Mitchell ML, Hsu HW, Sahai I, The Massachusetts Pediatric Endocrine Work Group. The increased incidence of congenital hypothyroidism: fact or fancy? Clin Endocrinol (Oxf) 2011; 75:806–810. 94. Albert BB, Cutfield WS, Webster D, et al. Etiology of increasing incidence of congenital hypothyroidism in New Zealand from 1993–2010. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97:3155–3160. 95. Rabbiosi S, Vigone MC, Cortinovis F, et al. Congenital hypothyroidism with eutopic thyroid gland: analysis of clinical and biochemical features at diagnosis and after re-evaluation. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98:1395–1402. 96. Olivieri A, Corbetta C, Weber G, et al. Congenital hypothyroidism due to defects of thyroid development and mild increase of TSH at screening: data from the Italian national registry of infants with congenital hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98:1403–1408. 97. LaFranchi SH, Hanna CE, Krainz PL, Skeels MR, Miyahira RS, Sesser DE. Screening for congenital hypothyroidism with specimen collection at two time periods: results of the Northeast Regional Screening Program. Pediatrics. 1985;76(5):734–740 98. Levine GD, Therrell BL Jr. Second testing for hypothyroidism. Pediatrics. 1986;78(2):375–376 99. Hunter MK, Mandel SH, Sesser DE, et al. Follow-up of newborns with low thyroxine and nonelevated thyroid-stimulating hormone-screening concentrations: results of the 20-year experience in the Northwest Regional Newborn Screening Program. J Pediatr. 1998;132(1):70 –74 100. Maniatis AK, Taylor L, Letson GW, Bloch CA, Kappy MS, Zeitler P. Congenital hypothyroidism and the second newborn metabolic screening in Colorado, USA. J Pediatr Endocrinol Metab. 2006;19(1):31–38 101. Deladoey j, Ruel j, Giguere Y, et al. Is the incidence of congenital hypothyroidism really increasing? A 20-year retrospective population-based study in Quebec.] Clin Endocrinol Metab 2011;96(8):2422-2429. 102. Ford G, LaFranchi SH. Screening for congenital hypothyroidism: a worldwide view of strategies. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2014 Mar;28(2):175-87. 103. Deladoey J, Belanager N & Van Vliet G. Random variability in congenital hypothyroidism from thyroid dysgenesis over 16 years in Quebec. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2007; 92: 3158–3161. 104. Zung A, Tenenbaum-Rakovert Y, Barkan S et al. Neonatal hyperthyrotropinemia: population characteristics, diagnosis, management and outcome after cessation of therapy. Clinical Endocrinology 2010; 72: 264–271. 105. Boyages SC. Clinical review 49: Iodine deficiency disorders. J Clin Endocrinol Metab. 1993; 77:587-91. 106. Boyages SC، Halpern JP. Endemic cretinism: toward a unifying hypothesis. Thyroid. 1993; 3:59-69. 107. Brown RS، Bellisario RL، Botero D، Fournier L، Abrams CA، Cowger ML، David R، Fort P، Richman RA. Incidence of transient congenital hypothyroidism due to maternal thyrotropin receptor-blocking antibodies in over one million babies. J Clin Endocrinol Metab. 1996; 81:1147-51. 108. Burrow GN، Fisher DA، Larsen PR. Maternal and fetal thyroid function. N Engl J Med. 1994 Oct 20; 331(16):1072-8. 109. LaFranchi S. Congenital hypothyroidism: etiologies، diagnosis، and management.Thyroid. 1999; 9:735-40. 110. Hall SK، Hutchesson AC، Kirk JM. Congenital hypothyroidism، seasonality and consanguinity in the West Midlands، England. Acta Paediatr. 1999; 88:212-5. 111. Regional meeting for the promotion of iodized salt in the Eastern Mediterranian، Middle East and North African Region، Dubai، United Arab Emirates، 10-21، April 2000. 112. Calaciura F، Mendorla G، Distefano M، Castorina S، Fazio T، Motta RM، et al. Childhood IQ measurements in infants with transient congenital hypothyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 1995; 43:473 7. 113. American Academy of Pediatrics AAP Section on Endocrinology and Committee on Genetics and American Thyroid Association Committee on Public Health: Newborn screening for congenital hypothyroidism: recommended guidelines. Pediatrics. 1993 ; 91:1203-9. 114. نجفی اسدالهی رضا، محرم زاده مسعود، اولیا عباس، اردوخانی آرش، پورعبدی موسی، مهدیانی بهزاد و همکاران. ارزیابی اولین کیت تولید شده در جمهوری اسلامی ایران برای اندازه گیری TSH با روش IRMA بر روی کاغذ فیلتر: طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. سال چهارم، شماره 4، صفحات 261-255، 1381 115. Grüters A، Delange F، Giovannelli G، Klett M، Rochiccioli P، Torresani T، Grant D، Hnikova O، Maenpää J، Rondanini GF، et al. Guidelines for neonatal screening programmes for congenital hypothyroidism. Working group on congenital hypothyroidism of the European Society for Paediatric Endocrinology. Eur J Pediatr. 1993; 152:974-5. 116. Desai MP، Colaco MP، Ajgaonkar AR، Mahadik CV، Vas FE، Rege C، Shirodkar VV، Bandivdekar A، Sheth AR. Neonatal screening for congenital hypothyroidism in a developing country: problems and strategies. Indian J Pediatr. 1987; 54:571-81. 117. Mahachoklertwattana P، Phuapradit W، Siripoonya P، Charoenpol O، Thuvasethakul P، Rajatanavin R. Five-year thyrotropin screening for congenital hypothyroidism in Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai. 1999 Nov;82 Suppl 1:S27-32. 118. Majeed-Saidan MA، Joyce B، Khan M، Hamam HD. Congenital hypothyroidism: the Riyadh Military Hospital experience. Clin Endocrinol (Oxf). 1993; 38:191-5. 119. Walfish PG. Cord vs. heel blood screening for neonatal hypothyroidism. Jn: Medeiros-Neto G، Maciel RMB، Halpern A، editors. Iodine deficiency disorders and congenital hypothyroidism. Poceedings of a Satellite Meeting held in conjunction with 9th International Thyroid Congress; 1985 Aug 30-31; Sao Paulo، Brazil. Sao Paulo: Ache Laboratorios Farmaceuticos. 1986. pp.195-202. 120. Komianou F، Makaronis G، Lambadaridis J، Sarafidou E، Vrachni F، Mengreli C، Pantelakis S. Psychomotor development in congenital hypothyroidism. The Greek screening programme. Eur J Pediatr. 1988;147:275-8. 121. Grant DB، Smith I. Survey of neonatal screening for primary hypothyroidism in England، Wales، and Northern Ireland 1982-4. Br Med J (Clin Res Ed). 1988; 296:1355-8. 122. Chanoine JP، Boulvain M، Bourdoux P، Pardou A، Van Thi HV، Ermans AM، Delange F. Increased recall rate at screening for congenital hypothyroidism in breast fed infants born to iodine overloaded mothers. Arch Dis Child. 1988; 63:1207-10. 123. Chanoine JP، Pardou A، Bourdoux P، Delange F. Withdrawal of iodinated disinfectants at delivery decreases the recall rate at neonatal screening for congenital hypothyroidism. Arch Dis Child. 1988; 63:1297-8. 124. American Academy of Pediatrics، Committee on Genetics: Issues in newborn screening. Pediatrics. 1992; 89:345-9. 125. Waite KV، Maberly GF، Eastman CJ. Storage conditions and stability of thyrotropin and thyroid hormones on filter paper. Clin Chem. 1987; 33:853-5.