تعیین اثربخشی سیستم تهویه در یک سالن تشریح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8

Determining the effectiveness of the ventilation system in an anatomy lab using ISO 16000-8 mehtod


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: محمدجواد جعفری , منوچهر مهریان یسار

کلمات کلیدی: اثربخشی تهویه، میانگین عمرموضعی، نرخ تهویه، شاخص(تعداد) تعویض هوا

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 6725
عنوان فارسی طرح تعیین اثربخشی سیستم تهویه در یک سالن تشریح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8
عنوان لاتین طرح Determining the effectiveness of the ventilation system in an anatomy lab using ISO 16000-8 mehtod
کلمات کلیدی اثربخشی تهویه، میانگین عمرموضعی، نرخ تهویه، شاخص(تعداد) تعویض هوا
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 240
ضرورت انجام تحقیق سیستم¬های تهویه براساس برخی اصول تدوین شده طراحی، نصب و بهره برداری می¬شوند. در اغلب این سیستم¬ها پس از مدتی تغییرات و اصلاحاتی داده می¬شود که بر عملکرد سیستم مؤثر است. عملکرد سیستم¬های تهویه بندرت براساس روش¬های استاندارد ارزیابی و تعیین می¬شوند. برای اینکار روشهای استاندارد تهیه شده و بطور مرتب به روز می¬شوند. از جمله این روشهای استاندارد روش ISO 16000-8 است که در سال 2008 از طرف سازمان جهانی استاندارد تصویب شده است. در ارزیابی عملکرد سیستم¬های تهویه علاوه بر میزان هوای ارسال شده به یک فضای تهویه شده و میزان هوای تخلیه شده از آن، الگوی هوا در داخل فضاهای تهویه شده و همچنین میزان تهویه در محل¬های داخلی فضا اهمیت دارد.شاخص بهره¬وری تعویض هوا و نیز شاخص اثر بخشی حذف آلاینده¬ها بعنوان دو شاخص کیفیت هوای داخل به شمار می¬روند که کمتر در ارزیابی¬های تهویه مورد توجه قرار می¬گیرد.در روش¬های جدید ارزیابی سیستم¬های تهویه از گاز ردیاب استفاده می¬شود. برای استفاده از گاز ردیاب روش¬های استاندارد مختلفی تدوین شده است. با استفاده از این روش¬ها عملکرد و اثر بخشی سیستم¬های تهویه در حالات مختلف قابل بررسی است.اطمینان از اثر بخشی تهویه سالن¬های تشریح به دلیل ویژگی خاص این فضاها از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. با توجه به مراتب فوق مطالعه حاضر با هدف "تعیین اثربخشی سیستم تهویه یک سالن تشریح با استفاده از استاندارد ISO 16000-8" طراحی شده است.
هدف کلی تعیین اثربخشی سیستم تهویه یک سالن تشریح با استفاده از استاندارد ISO 16000-8
خلاصه روش کار براساس بررسی مطالعات صورت گرفته، اکثر پژوهش‌های انجام شده از نوع بررسی‌های آزمایشگاهی بوده و در هیچکدام از آنها تعداد نمونه براساس محاسبات آماری تعیین نشده ‌است. براین اساس با در نظر گرفتن ابعاد سالن تشریح و متغییرهای مستقل مکان ، نوع سیستم تهویه و همچنین تعداد میزهای سالن تشریح(10عدد) که منبع اصلی انتشار فرمالدئید و محل استقرار افراد در محدوده میزها و در حالت ایستاده می‌باشد تعداد نمونه¬ها تعیین خواهد شد. آزمون‌ها در4 حالت سیستم تهویه عمومی سالن به شرح زیر انجام خواهد شد: 1. سیستم مولد روشن، سیستم مکنده خاموش 2. سیستم مولد خاموش، سیستم مکنده روشن 3. سیستم مولد روشن، سیستم مکنده روشن 4. سیستم مولد خاموش، سیستم مکنده خاموش نمونه برداری نیز در هر یک از حالات فوق در 5 نقطه ، بدلیل اهمیت اثر بخشی تهویه، در ارتفاع تنفسی انجام خواهد شد. در هرآزمون، پس از تزریق و اختلاط یکنواخت گازردیاب، ابتدا غلظت اولیه اندازه‌گیری می‌شود و بلافاصله پس ازآن و همزمان با آغاز بکار سیستم تهویه، نمونه برداری در5 محل و دراتفاع تنفسی (محدوده ارتفاع 7/1 متر از کف) و بصورت دستی و با استفاده ازسرنگ‌های 50 میلی لیتری در طول مدت زمان مشخص(کمترین زمان ماند اسمی محاسبه شده برای چهار حالت سیستم تهویه)، صورت می‌گیرد. سپس غلظت گاز ردیاب در سرنگ‌های نمونه‌برداری با استفاده از دستگاه سنجش گاز سولفورهگزافلوراید کالیبره شده مدل GDWG-III تعیین می‌گردد. برای بدست آوردن میانگین و انحراف معیار برای هر نطقه نمونه برداری، هر آزمون سه بار تکرار می‌گردد. بنابراین تعداد نمونه‌های تحت آزمون 12 نمونه و تعداد اندازه‌گیری‌های انجام شده (7?5?3?4) یعنی 420 مورد اندازه‌گیری خواهد بود.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمدجواد جعفریمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیJafari1952@yahoo.com
منوچهر مهریان یسارمجری manoochehr.m@sbmu.ac.ir
منصور رضا زاده آذریهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیmrazari@sbmu.ac.ir
سهیلا خداکریم اردکانیهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیlkhodakarim@gmail.com

منابع
hide/show

1. Han H, Shin C-Y, Lee I-B, Kwon K-S. Tracer gas experiment for local mean ages of air from individual supply inlets in a space with multiple inlets. Building and Environment. 2011;46(12):2462-71. 2. Wang A, Zhang Y, Sun Y, Wang X. Experimental study of ventilation effectiveness and air velocity distribution in an aircraft cabin mockup. Building and Environment. 2008;43(3):337-43. 3. Clements-Croome D, Awbi H, Bakó-Biró Z, Kochhar N, Williams M. Ventilation rates in schools. Building and Environment. 2008;43(3):362-7. 4. Zhang Y. Indoor air quality engineering: CRC press; 2004. 5. Faulkner D, Fisk W, Sullivan D, Thomas Jr J. Characterizing building ventilation with the pollutant concentration index: results from field studies. Lawrence Berkeley National Lab., Environmental Energy Technologies Div., Berkeley, CA (United States), 1997. 6. Sandberg M. What is ventilation efficiency? Building and environment. 1981;16(2):123-35. 7. Niemelä R, Toppila E, Tossavainen A. A multiple tracer gas technique for the measurement of airflow patterns in large industrial premises. Building and Environment. 1987;22(1):61-6. 8. Sherman M. Tracer-gas techniques for measuring ventilation in a single zone. Building and Environment. 1990;25(4):365-74. 9. Fisk WJ, Faulkner D, Sullivan D, Bauman F. Air change effectiveness and pollutant removal efficiency during adverse mixing conditions. Indoor Air. 1997;7(1):55-63. 10. Federspiel CC. Air‐Change Effectiveness: Theory and Calculation Methods. Indoor Air. 1999;9(1):47-56. 11. Fisk WJ, Faulkner D, editors. Air exchange effectiveness in office buildings: measurement techniques and results. Proceedings of the 1992 International Symposium on Room Air Convection and Ventilation Effectiveness; 1992: Tokyo,, Japan. 12. Novoselac A, Srebric J. Comparison of air exchange efficiency and contaminant removal effectiveness as IAQ indices. TRANSACTIONS-AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS. 2003;109(2):339-49. 13. Sandberg M, Sjöberg M. The use of moments for assessing air quality in ventilated rooms. Building and Environment. 1983;18(4):181-97. 14. Barber E, Ogilvie J. Interpretation of tracer gas experiments in ventilation research. Journal of Agricultural Engineering Research. 1984;30:57-63. 15. Nederhoff E, Van de Vooren J, Ten Cate AU. A practical tracer gas method to determine ventilation in greenhouses. Journal of Agricultural Engineering Research. 1985;31(4):309-19. 16. Baptista F, Bailey B, Randall J, Meneses J. Greenhouse ventilation rate: theory and measurement with tracer gas techniques. Journal of Agricultural Engineering Research. 1999;72(4):363-74. 17. Demmers T, Burgess L, Phillips V, Clark J, Wathes C. Assessment of techniques for measuring the ventilation rate, using an experimental building section. Journal of Agricultural Engineering Research. 2000;76(1):71-81. 18. Zhang Y, Wang X, Riskowski G, Christianson L. Quantifying ventilation effectiveness for air quality control. Transactions of the ASAE. 2001;44(2):385-90. 19. Snell H, Seipelt F, Van den Weghe H. Ventilation rates and gaseous emissions from naturally ventilated dairy houses. Biosystems Engineering. 2003;86(1):67-73. 20. ISO7730 IC. Moderate thermal environments: determination of PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort. 1994. 21. Awbi H. Energy efficient room air distribution. Renewable Energy. 1998;15(1):293-9. 22. Awbi HB. Ventilation of buildings: Taylor & Francis; 2003. 23. Karimipanah T, Awbi H, Sandberg M, Blomqvist C. Investigation of air quality, comfort parameters and effectiveness for two floor-level air supply systems in classrooms. Building and Environment. 2007;42(2):647-55. 24. ASTM E741-00 AS. Standard Test Methods for Determining Air Change in a Single Zone by Means of a Tracer Gas Dilution. American Society for Testing and Materials,Philadelphia. 16pp. 2000. 25. Van Buggenhout S, Van Brecht A, Özcan SE, Vranken E, Van Malcot W, Berckmans D. Influence of sampling positions on accuracy of tracer gas measurements in ventilated spaces. Biosystems Engineering. 2009;104(2):216-23. 26. ASHRAE 129-1997. Measuring air-change effectiveness. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. 1997. 1997. 27. Kwon K-S, Lee I-B, Han H-T, Shin C-Y, Hwang H-S, Hong S-W, et al. Analysing ventilation efficiency in a test chamber using age-of-air concept and CFD technology. biosystems engineering. 2011;110(4):421-33. 28. Bakó-Biró Z, Clements-Croome D, Kochhar N, Awbi H, Williams M. Ventilation rates in schools and pupils’ performance. Building and Environment. 2012;48:215-23. 29. Tung Y-C, Shih Y-C, Hu S-C, Chang Y-L. Experimental performance investigation of ventilation schemes in a private bathroom. Building and Environment. 2010;45(1):243-51. 30. Buratti C, Mariani R, Moretti E. Mean age of air in a naturally ventilated office: Experimental data and simulations. Energy and Buildings. 2011;43(8):2021-7. 31. Chao J, Mu X, Xue Y, Li F, Li W, Lin C, et al. A Modified Tracer-Gas-Concentration Decay Method for Ventilation Rate Measurements in Large, Long, and Narrow Spaces. Indoor and Built Environment http://dx doi org/101177/1420326X13487743. 2013. 32. Chao Zong * GZ, Hao Li, Li Rong. Investigation on ventilation characteristics in a full -scale model pig house with partial pit ventilation system. International Conferance of Agricultral Engineering2014. 33. Jafari MJ. Industrial Ventilation. 6 ed2015. 30 p.(in persian) 34. ISO. 16000-8 Indoor air -Part 8: Determination of local mean ages of air in buildings for characterizing ventilation conditions. Indoor air -Part 8: Determination of local mean ages of air in buildings for characterizing ventilation conditions2007. 35. Tabatabaee.M. Calculation of building installations. 16, editor: Roozbahan; 2013. 52 p .(in persian) 36. Keil CB, Akbar-Khanzadeh F, Konecny KA. Characterizing formaldehyde emission rates in a gross anatomy laboratory. Applied occupational and environmental hygiene. 2001;16(10):967-72. 37. (NIOSH).http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0294.html NIfOSaH. Formalin (as formaldehyde) 2015 [updated February 13, 2015]. 38. Centre EaoH. Occupational exposure limits. In: Health o, editor. 3 ed2011. p. 59. (in persian) Ahmad N. Industrial ventilation systems designing2014. 46-9 p. (in persian)