×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مراسم تقدیر از اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

مراسم تقدیر از اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

مشاهده بیشتر

کسب ایمپکت فاکتور مجله Archives of Pediatric Infectious Disease مرکز تحقیقات عفونی اطفال

کسب ایمپکت فاکتور مجله Archives of Pediatric Infectious Disease مرکز تحقیقات عفونی اطفال

مشاهده بیشتر

بازیدی اعضای اصلی شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه از پارک    علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

بازیدی اعضای اصلی شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه از پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

بازدید انشگاه علوم پزشکی ساوه و جمعی از دانشجویان این دانشگاه از پارک علم و فناوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

بازدید انشگاه علوم پزشکی ساوه و جمعی از دانشجویان این دانشگاه از پارک علم و فناوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

 مراسم بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار - تقدیر از کتابخانه های برتر دانشگاه

مراسم بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار - تقدیر از کتابخانه های برتر دانشگاه

مشاهده بیشتر

ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺑﻮﺭﯾﺤﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺑﻮﺭﯾﺤﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

مشاهده بیشتر

مراسم بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار و تقدیر از کتابخانه های برتر دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

مراسم بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار و تقدیر از کتابخانه های برتر دانشگاه

مشاهده بیشتر

برگزاری پنجمین شورای مرکزی به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

برگزاری پنجمین شورای مرکزی به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب