×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

شماره

تاریخ موافقت قطعی

نام مرکزتحقیقاتی

1

21/8/70

انستیتوتغذیه وصنایع غذایی کشور

2

22/10/72

غدددرون ریزومتابولیسم

3

30/9/73

سل وبیماریهای ریوی(بیماریهای مزمن تنفسی)

4

8/12/75

چشم

5

15/5/76

علوم دندانپزشکی

6

17/9/78

بیماریهای کلیه ومجاری ادراری

7

4/12/78

علوم اعصاب

8

23/6/79

پوست

9

16/9/79

گوارش وپیوندکبد

10

22/7/85

بیولوژی سلولی ومولکولی

11

3/5/88

طب سنتی وگیاهان دارویی

12

16/12/88

علوم دارویی

13

23/2/92

قلب وعروق

14

16/10/85

بیماریهای عفونی وگرمسیری

15

12/10/83

عفونی اطفال

16

23/2/92

سلامت مردان وبهداشت باروری

17

16/12/88

مسمومین

18

27/1/96

اخلاق وحقوق پزشکی

19

20/6/87

پیوندریه

20

20/6/87

پیشگیری وکنترل دخانیات

21

14/5/87

مایکوباکتریولوژی

22

14/5/87

پیشگیری ودرمان چاقی

23

14/5/87

پیشگیری ازبیماریهای متابولیک

24

4/8/89

اندودانتیکس

25

23/2/92

بیهوشی

26

16/12/88

سرطان

27

25/8/93

تراشه (بیماریهای نای)

28

17/5/95

اعصاب کودکان

29

23/2/92

پیشگیری ازمصدومیتها وارتقاء ایمنی

30

25/8/93

جراحی اطفال

31

28/9/95

فیتوشیمی

32

23/2/92

پروتئومیکس

33

23/2/92

جراحی مغزواعصاب عملکردی

34

25/7/95

بیماریهای تنفسی کودکان

35

26/2/95

کاربردلیزردرعلوم پزشکی

36

25/7/95

سل بالینی واپیدمیولوژی

37

6/4/95

مراقبتهای پزشکی ازراه دور

38

28/9/95

ناهنجاریهای دندانی فکی

39

26/2/95

اندوکرینولوژی تولیدمثل

40

28/9/95

اپیدمیولوژی بیماریهای چشم

41

28/9/95

مهندسی بافت چشم

42

21/3/96

نوروفیزیولوژی

43

26/2/95

نوروبیولوژی

44

28/5/97

تغذیه دربیماریهای غدددرون ریز

45 11/8/99

اختلالات شنوایی

 

تنظیمات قالب