×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آدرس :

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - خیابان شهید عباس اعرابی( پروانه) - جنب بیمارستان طالقانی -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی-ساختمان ستاد 2-

طبقه 5- معاونت تحقیقات و فن آوری

تلفن (مستقیم ) : 22439780 -22439781  

تلفن (داخلی ) : 2202

فکس :22439981

پست الکترونیکی:        

 

 

تنظیمات قالب