×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف :

  • توسعه پژوهشهاي كاربردي، باليني و بنيادي متناسب با اولويت هاي تحقيقاتي كشور
  • گسترش ارتباطات ملي و بين المللي در حوزه پژوهش
  •  ايجاد بستر مناسب جهت بهره گيري از فنآوريهاي مورد نياز پژوهش بويژه  فن آوريهاي نوين
  • حمايت همه جانبه از پژوهشگران
  • بهبود كارآيي و اثربخشي در حوزه پژوهش
  • جلب و توسعه منابع ( انساني، مالي و فيزيكي )
  • توسعه كمي، كيفي و تجاري سازي محصولات پژوهشي

 

چشم انداز معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه: 


اين معاونت در نظر دارد با تلاش مداوم ، اهتمام و همياری پژوهشگران در راستای چشم انداز کلان دانشگاه به نحوی گام بر دارد تا اين دانشگاه به عنوان دانشگاهي مرجع، پيشرو و  نوآور درگستره پژوهش هاي مرتبط با سلامت ، آموزش پزشكي و همچنين پيشگام در عرصه تولید و اشاعه علم و فنآوري هاي نوين علوم پزشكي در سطح کشور و منطقه شناخته شود. 
معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، در راستای چشم انداز دانشگاه که خود متأثر از چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران می باشد، مأموريت هاي زير را در حيطه پژوهش بر عهده دارد:

 •     پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با سلامت و زيست فناوري
 •     تربيت و پرورش نيروی انسانی بخش پژوهش و ارتقاي توانمندي هاي آنها 

گسترش پژوهش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها می باشد. لازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هر کشور در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز کشور می باشد.
در این راستا معاونت تحقیقات و فن آوری با تولید و گسترش دانش و فنآوری علوم مرتبط با سلامت و ارتقای کمی و کیفی گنجینه نیروی انسانی پژوهشگر، ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی و مشارکت در جنبش نرم افزاری و دستیابی به نقشه جامع تحقیقاتی، مأموریت کلان خود را دنبال می کند، تا ضمن ساماندهی انجام پژوهش در کشور، منابع تحقیق از جمله نیروی انسانی ومالی را از تحقیقات مبتنی بر علاقه شخصی محقق به تحقیقات مبتنی بر نیاز کشور سوق دهد.


معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه با در برداشتن مدیریت هایی شامل مدیریت امور پژوهشی، مدیریت روابط دانشگاهی و امور بین الملل و سمینارها، کتابخانه مرکزی، کمیته پژوهشی دانشجویان، انتشارات و دفتر ارتباط با صنعت تلاش جهت توسعه گستره پژوهشی، طراحی نقشه جامع علمی کشور، اولویت بندی نیازهای واقعی کشور در انجام پژوهش و تولید علم را از اولویت های کاری خود قرارداده است.

 

 

تنظیمات قالب