بررسی ارتباط حداکثرظرفیت هوازی با توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

Relation between maximum aerobic capacity with cognitive ability and academic performance


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
چکیده مقاله
چکیده مقاله
نویسندگان
نویسندگان
دانلود مقاله
دانلود مقاله
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

نویسندگان: مهناز صارمی , امیر کاوسی دولانقر , راضیه قاسمی

کلمات کلیدی: حداکثر ظرفیت هوازی، توانایی شناختی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان

نشریه: سلامت کار ایران, 1,15,99 - 106,2018

اطلاعات کلی مقاله
hide/show

کد مقاله 66015209
عنوان فارسی مقاله بررسی ارتباط حداکثرظرفیت هوازی با توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
عنوان لاتین مقاله Relation between maximum aerobic capacity with cognitive ability and academic performance
نوع مقاله اصیل پژوهشی - Original Article
نحوه ایندکس شدن مقاله Scopus
IF
عنوان نشریه سلامت کار ایران
نوع نشریه داخلی نمایه شده
شماره نشریه 1
دوره 15
صفحه شروع و پایان در نشریه 99 - 106
سال انتشار/ ارائه شمسی 1397
سال انتشار/ارائه میلادی 2018
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85050314088&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Relation+between+maximu
ISSN
DOI
آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی دانشیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران m.saremi@sbmu.ac.ir

چکیده مقاله
hide/show

زمینه و هدف: آموزش عالی نقش عمدهای در توسعهی منابع انسانی و تربیت افراد متخصص دارد و اُفت تحصیلی زیانهای علمی، فرهنگ ی و اقتص ادی زی ادی متوجه دولتها وخانوادهها میکند. شناسایی عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی مستلزم تحقیقات بسیار در این زمینه اس ت. تمرین ات م نمم فیزیک ی از مه مت رین بخشهای سبک زندگی سالم و مرتبط با عملکرد بهتر تشخیص داده شده است. توانایی فیزیکی با میانجیگری توانایی شناختی موجب پیشرفت تحصیلی میش ود. تحقیق حاضر گامی درجهت آزمون این فرضیه و سنجش تاثیر مستقیم و غیر مستقیم حداکثرظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی در دانشجویان میباشد. روش بررسی: 397 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این مطالع ه ش رکت کردن د. نمون هه ا پ از مطالعه و امضای رضایت نامه، پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور را پاسخ و تست شناختی استروپ پیچیده وتست پله چستر را انجام دادند. دادههای ب ه دس ت و از طریق تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS آمده از این آزمونها توسط نرمافزار 22 یافتهها: آزمون همبستگی پیرسون ارتباط مثبت و معنیدار در سطح 9 درصد بین توانایی فیزیکی با توانایی ش ناختی و عملک رد تحص یلی را تش خیص داد. نت ایج 7 و / 7، مقدار تأثیر مستقیم حداکثر ظرفیت ه وازی ب ر عملک رد تحص یلی 979 / تحلیل مسیر نشان داد اثر علی کلی حداکثر ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی 995 7 میباشد. / مقدار تأثیری که با میانجیگری توانایی شناختی بر عملکرد تحصیلی میگذارد 790 نتیجهگیری: مشابه تحقیقات پیشین ارتباط مثبت بین توانایی فیزیکی با توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی تأیید شد. ح داکثر ظرفی ت ه وازی ه م ب ه ص ورت مستقیم و هم غیر مستقیم با میانجیگری توانایی شناختی، عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر تم امی متغیره ای می انجی )ک ه ت ا کن ون شناس ایی نشدهاند( به درستی شناسایی و در این الگو جانمایی شوند ضریب اثر کل حداکثر ظرفیت هوازی بر عملکرد تحصیلی افزایش م ییاب د و ق وام الگ وی فعل ی ارتق ا خواهد یافت.

نویسندگان
hide/show

نویسنده نفر چندم مقاله
مهناز صارمیدوم
امیر کاوسی دولانقرسوم
راضیه قاسمیاول

لینک دانلود مقاله
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
IOH-1397.pdf1397/04/11480032دانلود