بررسی وضعیت ارگونومیکی بیمارستان های دولتی شهر قزوین با رویکرد اولویت بندی اقدامات اصلاحی

Evaluation of ergonomic condition of Gazvins’ governmental hospitals using prioritization approach


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
چکیده مقاله
چکیده مقاله
نویسندگان
نویسندگان
دانلود مقاله
دانلود مقاله
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

نویسندگان: مهناز صارمی , مصطفی پویاکیان

کلمات کلیدی: بیمارستان، جابجایی بیمار، شاخص، MAPO اختلالات اسکلتی- عضلانی، اولویت بندی، شهر قزوین ،

نشریه: سلامت کار ایران, 3,14,84 - 94,2017

اطلاعات کلی مقاله
hide/show

کد مقاله 66013042
عنوان فارسی مقاله بررسی وضعیت ارگونومیکی بیمارستان های دولتی شهر قزوین با رویکرد اولویت بندی اقدامات اصلاحی
عنوان لاتین مقاله Evaluation of ergonomic condition of Gazvins’ governmental hospitals using prioritization approach
نوع مقاله اصیل پژوهشی - Original Article
نحوه ایندکس شدن مقاله Scopus
IF
عنوان نشریه سلامت کار ایران
نوع نشریه داخلی نمایه شده
شماره نشریه 3
دوره 14
صفحه شروع و پایان در نشریه 84 - 94
سال انتشار/ ارائه شمسی 1396
سال انتشار/ارائه میلادی 2017
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85036650164&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Evaluation+of+ergonomic
ISSN
DOI
آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی دانشیار، گروه ارگونومی، دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. آدرس الکترونیکی m.saremi@sbmu.ac.ir Downloaded from

چکیده مقاله
hide/show

زمینه و هدف: وظایف جابجایی بیمار از علل مهم ناراحتیهای ا سکلتی ع ضلانی از جمله کمردرد، در کارکنان پر ستاری میبا شد. روش کمی برر سی ارگونومیکی ا ست که سطح ری سک اختلالات ا سکلتی-ع ضلانی مرتبط با جابجایی بیمار در بخشهای بیمار ستانی را از طریق محا سبه شاخص ارائه میدهد. این مطالعه با هدف ارزیابی ارگونومیکی بیمارستانهای دولتی شهر قزوین و اولویت بندی اقدامات اصلاحی انجام شده است. MAPO از MAPO روش برر سی: در این مطالعه مقطعی 43 بخش در 6 بیمار ستان شهر قزوین مورد برر سی قرار گرفتند. دادهها با ا ستفاده از چک لی ست شاخص نسخه 16 انجام گرفت. SPSS طریق مصاحبه با سرپرستار هر بخش و بازدید بخشها جمعآوری شدند. تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار 46 % بخشها در سطح ریسک / نشان داد که 21 % بخشهای بیمارستانی در سطح ریسک 1 )ریسک ناچیز(، 5 MAPO یافتهها: بررسی بیمارستانها با روش 32 % بخشها در سطح ریسک 3 )ریسک زیاد( قرار داشتند. از میان بخشهای بیمارستانی مورد بررسی، بخش ارتوپدی بالاترین ریسک و / 2 )ریسک متوسط( و 5 در بیمارستانهای مورد مطالعه، تفاوت معنیدار وجود نداشت MAPO کمترین ریسک را داشتند. نتایج نشان داد که بین میانگین مقادیر شاخص NICU بخش .)p=0/ در انواع بخشهای بیمارستانی، تفاوت معنی دار وجود دارد ) 014 MAPO ولی بین میانگین مقادیر شاخص )p=0/301( نتیجهگیری: با توجه به بالابودن پتان سیل خطر در حدود یک سوم از بخشهای ب ستری در بیمار ستانهای مورد مطالعه، بازنگری و اصلاح سیا ستهای فعلی با رویکرد کاهش مواجهه پرسنل پرستاری با خطرات ناشی از جابجایی بیماران ضروری به نظر میرسد. در این راستا تاًمین ویلچرهای سالم به تعداد کافی و رعایت نسبت پرستار به بیمار از اولویت بالاتری برخوردار است.

نویسندگان
hide/show

نویسنده نفر چندم مقاله
مهناز صارمیچهارم
مصطفی پویاکیاندوم

لینک دانلود مقاله
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
IOH-1396-2.pdf1396/09/05566181دانلود