استرس شغلی از نظر ایمنی در محیط کار نیز اهمیت ویژه ای دارد. نتایج مطالعات، نقش عوامل استرس زای شغلی را در %37 از حوادث و آسیب های رخداده در صنعت اثبات نموده است.خطاهای انسانی علت حدود 80 درصد حوادث شغلی است  که خود می تواند نتیجه استرس های شغلی کارکنان باشد. همچنین یکی از فاکتورهای فردی و روانشناختی مهم و اثرگذار بر ایمنی و رخداد حوادث درک ریسک می باشد. درک ریسک در ایمنی و بهداشت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بسیاری از حوادث بعلت اینکه افراد درک صحیحی از خطرات ندارند رخ می دهند. بطور کلی با توجه به اهمیت صنعت فولاد از نظر فنی، سیاسی و اقتصادی و نقش مهمی که در این ارتباط با  صنایع کشور ایفا می کند این پژوهش در راستای شناسایی منابع استرس شغلی، تعیین میزان استرس شغلی، میزان درک ریسک شاغلین و بررسی ارتباط آنها با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان می باشد.

" />

بررسی ارتباط درک ریسک، منابع و میزان استرس شغلی با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان

Investigating the relationship between risk perception, resources and occupational stress rate with occupational accidents and providing corrective solutions in Guilan Steel


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: محمد حسین وزیری

کلمات کلیدی: حادثه شغلی ، استرس شغلی ، درک ریسک، منبع استرس

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 19374
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط درک ریسک، منابع و میزان استرس شغلی با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان
عنوان لاتین طرح Investigating the relationship between risk perception, resources and occupational stress rate with occupational accidents and providing corrective solutions in Guilan Steel
کلمات کلیدی حادثه شغلی ، استرس شغلی ، درک ریسک، منبع استرس
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مورد-شاهد
مدت اجراء - روز 365
ضرورت انجام تحقیق

استرس شغلی از نظر ایمنی در محیط کار نیز اهمیت ویژه ای دارد. نتایج مطالعات، نقش عوامل استرس زای شغلی را در %37 از حوادث و آسیب های رخداده در صنعت اثبات نموده است.خطاهای انسانی علت حدود 80 درصد حوادث شغلی است  که خود می تواند نتیجه استرس های شغلی کارکنان باشد. همچنین یکی از فاکتورهای فردی و روانشناختی مهم و اثرگذار بر ایمنی و رخداد حوادث درک ریسک می باشد. درک ریسک در ایمنی و بهداشت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بسیاری از حوادث بعلت اینکه افراد درک صحیحی از خطرات ندارند رخ می دهند. بطور کلی با توجه به اهمیت صنعت فولاد از نظر فنی، سیاسی و اقتصادی و نقش مهمی که در این ارتباط با  صنایع کشور ایفا می کند این پژوهش در راستای شناسایی منابع استرس شغلی، تعیین میزان استرس شغلی، میزان درک ریسک شاغلین و بررسی ارتباط آنها با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان می باشد.

هدف کلی بررسی ارتباط درک ریسک، منابع و میزان استرس شغلی با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان
خلاصه روش کار

این پژوهش از نوع تحلیلی مورد-شاهدی می باشد. بر اساس مدارک و مستندات کارخانه و نظر گروه خبرگان، کارکنان به دو گروه مورد (حادثه دیده) و شاهد (بدون حادثه ) تقسیم می گردند . 80 نفر(تعداد حادثه از سال92 تا96) ازکارکنانی که طی 5 سال گذشته حداقل یک حادثه شغلی غیر مرگبار را داشته اند بعنوان گروه مورد (حادثه دیده) در نظر گرفته خواهند شد. همچنین بطور تصادفی از بین کارکنانی که هیچ حادثه ای نداشته اند تعداد 120 نفر بعنوان گروه شاهد(بدون حادثه) انتخاب خواهند شد. پس از موافقت و هماهنگی با مدیریت و اخذ رضایت نامه کتبی پرسشنامه های میزان استرس شغلی، منابع استرس شغلی و درک ریسک فلین  بین شاغلین توزیع و در حضور پرسشگر تکمیل خواهد شد.

 

 


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد حسین وزیریمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیmhvaziri40@yahoo.com
میلاد قیامی پشتههمکارجمع آوری نمونه هالیسانسghiami.milad@yahoo.com
رضا غلام نیاهمکارمشاور طرحدکتری حرفه ایreza_gholamnia@yahoo.com

منابع
hide/show

References:

References:

1. Mohammad fam A. Safety engineering. 3rd ed. Hamadan: Fanavaran; 2005: 1-20[Book in Persian]

2. Kendall E. Measurement of occupational stress among Australian workers, 2003; Available at: www.workcover.wa.gov.au

3. Sjoberg L, Moen B.E, Rundmo T. Explaining risk perception. An evaluation of the psychometric paradigm in risk perception research. 2004. Available from: http://www.svt.ntnu.no/psy/Torbjorn.Rundmo/Psychometric_ paradigm.pdf.   

 4. Ross RR, Altmaier EM. Intervention in Occupational Stress. SAGE Publication, London 1994: 37-37.

 

5.  Li CY, Chen KR, Wu CH, Sung FC.Job stress and dissatisfaction in association with non-fatal injuries on the job in a cross-sectional sample of petrochemical workers. Occupational Med 2001; 51(1): 50-55.

 

6. Lotfizadeh M, Noor-hassim I, Habibi A. Analysis of occupational stress and the related issues among employees of Esfahan steel company (ESCO), Iran (2009). J Shahrekord Univ Med Sci 2011; 13(5): 37-45. [In Persian].

 

7. NIOSH. Exposure to stress: Occupational hazards in hospitals. Atlanta, GA: NIOSH Publication; 2008.


 

8. Jovica Jovanović MA, Milan Jovanović. multidisciplinary aspect of occupational accident and injury. facalta universitatis series: Working and Living Environmental Protection. 2004;2(4):325-33

9. Brauer RL. Safety and Health for Engineers. New Jersey, NJ: John Wiley & Sons;2006.

 

10. Goldenhar K. Modeling relationships between job stressors and injury and near-miss outcomes for construction laborers. Work Stress 2003; 17(3): 218–240.

 

11. Murphy LR. Occupational stress management: review and appraisal. J Occupational Psychology 2002: 42-57.

 

12. Hughes P, Ferrett E. Introduction to health and safety in construction. 2nd Ed. Elsevier 2007; P: 1-56.

 

13. Mullen, J., Investigating factors that influence individual safety behavior at work. Journal of Safety Research, 2004. 35: p. 275-85

 

14. Bull N, Riise T, Moen BE. Compensation for Occupational Injury and Disease in Norway:: Ranking of Job Groups. J Occup Environ Med. 2000;42(6):621–8.

15. Mohammadfam I, Bahrami A, Fatemi F, Golmohammadi R, Mahjub H. Evaluation of the Relationship between Job Stress and Unsafe Acts with Occupational Accidents in a Vehicle Manufacturing Plant. Sci J Hamadan Univ Med Sci . 2008; 15 (3) :60-66. (inPersian)

 

16.  Zare M, Abedi K, Halvani G, Barkhordari A, Aminipour M. Prevalence of job stress among staff of the ports and sailing corporation of Hormozgan and its relation to non Fatal accidents. JSSU. 2009; 17 (3) :142-148 [In Persian] 

 

17. Kiani F, Samawatian H, Pourabdian S. The job stress and reported incidents rate among employees of  Zob Ahan Company: the role of work pressure moderator. Journal of Occupational Health, Vol. 8, No. 3, 2011. (inPersian).

 

18. Gharibi V, Malakouti J, Arsang Jang Sh, Gholami A. Prevalence of Occupational Stress and Its Relationship to Individual Characteristics in Tunneling Industry Workers. J Health Syst Res 2013; 9(1): 57-65. (inPersian)

19. Mehdi J, Keyvan S, Oranoos B, Hamzeh S. Investigating effective factors on risk perception, safety attitude and safety performance of construction workers of Shiraz city .Health Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2013; 1(4):30-36. (inPersian)

20. Mei-Yung Leung, Qi Liang, Paul Olomolaiye. Impact of Job Stressors and Stress on the Safety Behavior and Accidents of Construction Worker. © 2015 American Society of Civil Engineers.

21. Phayong T, Wattasit S, Richard L. N, Ratana S,Teeranee T. Relationship Between Noise-Related Risk Perception, Knowledge, and the Use of Hearing Protection Devices Among Para Rubber Wood Sawmill Workers. _ 2017 Occupational Safety and Health Research Institute, Published by Elsevier Korea LLC.open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

 

22. Shezeen Oah, Rudia Na, Kwangsu Moon. The Influence of Safety Climate,

Safety Leadership, Workload, and Accident Experiences on Risk Perception: A Study of Korean Manufacturing Workers.2018 Occupational Safety and Health Research Institute, Published by Elsevier Korea LLC. open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

 

 

 23. Tabatabaei Sh. Validation of General Health, Work Stress, Job Satisfaction, Self Efficacy and Personality Characteristics (MMPI2RF) Questionnaires for Employees of Iran. Research Project Issued by Research Deputy of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.1394. [Persian].

24.  Soltani M. Determining the efficacy of safety educatioonal interventaion the risk preception of an electronic industries employees(dissertation)school of public health shahid beheshti medical university.2016.(in persian).