آب برای مصرف انسان باید با کیفیت بالا باشد تا سلامت عمومی محافظت شود. کیفیت آب به عنوان مهمترین مسئله نه تنها مربوط به مصرف کنندگان و الزامات آنها است بلکه همچنین حفاظت از منابع آب و محیط زیست امری ضروری است (1).

آب برای همه زندگی است و در بطری های بطری های پلاستیکی یا شیشه ای در بازار عرضه می شود. آب بطری هرگونه نوعی از آب بسته بندی مصرفی است که در بطری های مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و برای فروش به بازارها یا فروشگاه ها منتقل می شود

منابع آب برای آب بطری می تواند از چاه های حفاری، چاه های لوله، آب های زیرزمینی، رودخانه ها، آب شیرین، یخبندان و غیره باشد. آب جمع آوری شده از این منابع پس از آن به عنوان دستورالعمل WHO برای کیفیت آب آشامیدنی پردازش می شود، یعنی بدون اشرشیاکلی در یک نمونه آب 100 میلیلیتر (2).

 

" />

ارزیابی کیفیت شیمیایی و میکروبی آبهای بطری شده در ایران با استفاده از شاخص DWQI

Evaluation of chemical and microbiological quality of bottled waters using DWQI index in Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: مریم غنی , مهرنوش ابطحی محصل

کلمات کلیدی: آنیون ها، کاتیون ها، کل کربن آلی، کلیفرم مدفوعی، کلیفرم کل، سودوموناس، WQI

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 19048
عنوان فارسی طرح ارزیابی کیفیت شیمیایی و میکروبی آبهای بطری شده در ایران با استفاده از شاخص DWQI
عنوان لاتین طرح Evaluation of chemical and microbiological quality of bottled waters using DWQI index in Iran
کلمات کلیدی آنیون ها، کاتیون ها، کل کربن آلی، کلیفرم مدفوعی، کلیفرم کل، سودوموناس، WQI
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 300
ضرورت انجام تحقیق

آب برای مصرف انسان باید با کیفیت بالا باشد تا سلامت عمومی محافظت شود. کیفیت آب به عنوان مهمترین مسئله نه تنها مربوط به مصرف کنندگان و الزامات آنها است بلکه همچنین حفاظت از منابع آب و محیط زیست امری ضروری است (1).

آب برای همه زندگی است و در بطری های بطری های پلاستیکی یا شیشه ای در بازار عرضه می شود. آب بطری هرگونه نوعی از آب بسته بندی مصرفی است که در بطری های مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و برای فروش به بازارها یا فروشگاه ها منتقل می شود

منابع آب برای آب بطری می تواند از چاه های حفاری، چاه های لوله، آب های زیرزمینی، رودخانه ها، آب شیرین، یخبندان و غیره باشد. آب جمع آوری شده از این منابع پس از آن به عنوان دستورالعمل WHO برای کیفیت آب آشامیدنی پردازش می شود، یعنی بدون اشرشیاکلی در یک نمونه آب 100 میلیلیتر (2).

 

هدف کلی ارزیابی کیفیت شیمیایی و میکروبی آبهای بطری شده در ایران با استفاده از شاخص DWQI
خلاصه روش کار

این مطالعه در بهار و تابستان 1398 انجام خواهد شد. 71 برند از مارک های مورد قبول مردم جمع آوری خواهد شد.[m1]  برای اندازه گیری کل کربن آلی از متد شماره B  5310 و دستگاه  TOC آنالایزر و برای اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها از متد ا شماره B  5310   از جلد اول کتاب استاندارد  چاپ2012 و دستگاه یون کروماتوگراف و برای آزمایشات میکروبی شامل اندازه گیری شمارش باکتری های هتروتروف ( از روش صافی غشای متد B 9210کتاب استاندارد  چاپ2012 )و برای اندازه گیری باکتری پسودوموناس  از روش صافی غشایی  متد B 9213کتاب استاندارد  چاپ2012و دستگاه PCR استفاده خواهد شد.

تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از شاخص DWQI به منظور طبقه بندی آب‌های بطری شده تحت مطالعه در دو مرحله به شرح زیر انجام می­شود: (1) انتخاب پارامترهای ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها: انتخاب آنیون و کاتیون ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها با توجه به معیارهای مختلف از جمله سهم آب در دریافت ماده، میزان جذب ماده دریافت شده از طریق آب، محدودیت دریافت ماده از طریق خوراک و دریافت نظر کارشناسی متخصصین کیفیت آب و تغذیه انجام می­شود، (2) استاندراد یا نرمال نمودن غلظت آنیون و کاتیونها و طبقه‌بندی کمیت استاندارد بدست آمده به عالی، خوب، متوسط، مرزی و نامناسب یا توصیفاتی مشابه

 [m1]در خصوص اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها ، کیفیت میکروبی و TOC‌ به طور مختصر بنویسید می توانید از پایان نامه استفاده کنید.

این مطالعه در بهار و تابستان 1398 انجام خواهد شد. 71 برند از مارک های مورد قبول مردم جمع آوری خواهد شد.[m1]  برای اندازه گیری کل کربن آلی از متد شماره B  5310 و دستگاه  TOC آنالایزر و برای اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها از متد ا شماره B  5310   از جلد اول کتاب استاندارد  چاپ2012 و دستگاه یون کروماتوگراف و برای آزمایشات میکروبی شامل اندازه گیری شمارش باکتری های هتروتروف ( از روش صافی غشای متد B 9210کتاب استاندارد  چاپ2012 )و برای اندازه گیری باکتری پسودوموناس  از روش صافی غشایی  متد B 9213کتاب استاندارد  چاپ2012و دستگاه PCR استفاده خواهد شد.

تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از شاخص DWQI به منظور طبقه بندی آب‌های بطری شده تحت مطالعه در دو مرحله به شرح زیر انجام می­شود: (1) انتخاب پارامترهای ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها: انتخاب آنیون و کاتیون ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها با توجه به معیارهای مختلف از جمله سهم آب در دریافت ماده، میزان جذب ماده دریافت شده از طریق آب، محدودیت دریافت ماده از طریق خوراک و دریافت نظر کارشناسی متخصصین کیفیت آب و تغذیه انجام می­شود، (2) استاندراد یا نرمال نمودن غلظت آنیون و کاتیونها و طبقه‌بندی کمیت استاندارد بدست آمده به عالی، خوب، متوسط، مرزی و نامناسب یا توصیفاتی مشابه

 [m1]در خصوص اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها ، کیفیت میکروبی و TOC‌ به طور مختصر بنویسید می توانید از پایان نامه استفاده کنید.

این مطالعه در بهار و تابستان 1398 انجام خواهد شد. 71 برند از مارک های مورد قبول مردم جمع آوری خواهد شد.[m1]  برای اندازه گیری کل کربن آلی از متد شماره B  5310 و دستگاه  TOC آنالایزر و برای اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها از متد ا شماره B  5310   از جلد اول کتاب استاندارد  چاپ2012 و دستگاه یون کروماتوگراف و برای آزمایشات میکروبی شامل اندازه گیری شمارش باکتری های هتروتروف ( از روش صافی غشای متد B 9210کتاب استاندارد  چاپ2012 )و برای اندازه گیری باکتری پسودوموناس  از روش صافی غشایی  متد B 9213کتاب استاندارد  چاپ2012و دستگاه PCR استفاده خواهد شد.

تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از شاخص DWQI به منظور طبقه بندی آب‌های بطری شده تحت مطالعه در دو مرحله به شرح زیر انجام می­شود: (1) انتخاب پارامترهای ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها: انتخاب آنیون و کاتیون ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها با توجه به معیارهای مختلف از جمله سهم آب در دریافت ماده، میزان جذب ماده دریافت شده از طریق آب، محدودیت دریافت ماده از طریق خوراک و دریافت نظر کارشناسی متخصصین کیفیت آب و تغذیه انجام می­شود، (2) استاندراد یا نرمال نمودن غلظت آنیون و کاتیونها و طبقه‌بندی کمیت استاندارد بدست آمده به عالی، خوب، متوسط، مرزی و نامناسب یا توصیفاتی مشابه

 [m1]در خصوص اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها ، کیفیت میکروبی و TOC‌ به طور مختصر بنویسید می توانید از پایان نامه استفاده کنید.

این مطالعه در بهار و تابستان 1398 انجام خواهد شد. 71 برند از مارک های مورد قبول مردم جمع آوری خواهد شد.[m1]  برای اندازه گیری کل کربن آلی از متد شماره B  5310 و دستگاه  TOC آنالایزر و برای اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها از متد ا شماره B  5310   از جلد اول کتاب استاندارد  چاپ2012 و دستگاه یون کروماتوگراف و برای آزمایشات میکروبی شامل اندازه گیری شمارش باکتری های هتروتروف ( از روش صافی غشای متد B 9210کتاب استاندارد  چاپ2012 )و برای اندازه گیری باکتری پسودوموناس  از روش صافی غشایی  متد B 9213کتاب استاندارد  چاپ2012و دستگاه PCR استفاده خواهد شد.

تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از شاخص DWQI به منظور طبقه بندی آب‌های بطری شده تحت مطالعه در دو مرحله به شرح زیر انجام می­شود: (1) انتخاب پارامترهای ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها: انتخاب آنیون و کاتیون ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها با توجه به معیارهای مختلف از جمله سهم آب در دریافت ماده، میزان جذب ماده دریافت شده از طریق آب، محدودیت دریافت ماده از طریق خوراک و دریافت نظر کارشناسی متخصصین کیفیت آب و تغذیه انجام می­شود، (2) استاندراد یا نرمال نمودن غلظت آنیون و کاتیونها و طبقه‌بندی کمیت استاندارد بدست آمده به عالی، خوب، متوسط، مرزی و نامناسب یا توصیفاتی مشابه

 [m1]در خصوص اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها ، کیفیت میکروبی و TOC‌ به طور مختصر بنویسید می توانید از پایان نامه استفاده کنید.

این مطالعه در بهار و تابستان 1398 انجام خواهد شد. 71 برند از مارک های مورد قبول مردم جمع آوری خواهد شد.[m1]  برای اندازه گیری کل کربن آلی از متد شماره B  5310 و دستگاه  TOC آنالایزر و برای اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها از متد ا شماره B  5310   از جلد اول کتاب استاندارد  چاپ2012 و دستگاه یون کروماتوگراف و برای آزمایشات میکروبی شامل اندازه گیری شمارش باکتری های هتروتروف ( از روش صافی غشای متد B 9210کتاب استاندارد  چاپ2012 )و برای اندازه گیری باکتری پسودوموناس  از روش صافی غشایی  متد B 9213کتاب استاندارد  چاپ2012و دستگاه PCR استفاده خواهد شد.

تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از شاخص DWQI به منظور طبقه بندی آب‌های بطری شده تحت مطالعه در دو مرحله به شرح زیر انجام می­شود: (1) انتخاب پارامترهای ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها: انتخاب آنیون و کاتیون ورودی به شاخص و وزن­دهی آنها با توجه به معیارهای مختلف از جمله سهم آب در دریافت ماده، میزان جذب ماده دریافت شده از طریق آب، محدودیت دریافت ماده از طریق خوراک و دریافت نظر کارشناسی متخصصین کیفیت آب و تغذیه انجام می­شود، (2) استاندراد یا نرمال نمودن غلظت آنیون و کاتیونها و طبقه‌بندی کمیت استاندارد بدست آمده به عالی، خوب، متوسط، مرزی و نامناسب یا توصیفاتی مشابه

 


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مریم غنیمجری MPHghani.maryam@yahoo.com
مهرنوش ابطحی محصلمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیmehrabtahi@yahoo.com
رضا سعیدیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیreza.saeedi@gmail.com

منابع
hide/show

88مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 9 - گودینی،ک .سایه میری،ک .و علی یان،گ. 1391 . بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب ھای بطری شده موجود در شھر ایلام در سال 89

 

Derakhshani E, Naghizadeh A, Yari AR, Mohammadi MJ, Kamranifar M, Farhang M. Association of toxicochemical and microbiological quality of bottled mineral water in Birjand city, Iran. Toxin reviews. 2018;37(2):138-43.

Rai R, Kumal B, Rai D, Keshari A, Bhandari R. Bacteriological evaluation of bottled water commercially available in Eastern Nepal. Sunsari Technical College Journal. 2015;2(1):54-7.

VENIERI, D., VANTARAKIS, A., KOMNINOU, G. & PAPAPETROPOULOU, M. 2006. Microbiological evaluation of bottled non-carbonated (“still”) water from domestic brands in

CIDU, R., FRAU, F. & TORE, P. 2011. Drinking water quality: Comparing inorganic components in bottled water and Italian tap water. Journal of Food Composition and Analysis,