عفونت بیمارستانی، عفونتی است که در مدت 72-48 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان، 3 روز پس از ترخیص از بیمارستان یا 30روز پس از جراحی ایجاد شود طبق مطالعات انجام شده 4 نوع از عفونت‌ها مسئول بیش از 80% همه‌ی عفونت‌های بیمارستانی هستند از‌جمله عفونت‌های ادراری، عفونت‌های ناشی از جراحی، عفونت‌های خونی و پنومونی.  مطالعات نشان داده است که شیوع عفونت بیمارستانی در ایران حدودا 10-8 % می‌باشد طبق مطالعه‌ای در سال 1386 در دو بیمارستان شهر تهران ، میزان بروز عفونت محل جراحی در بین بیماران بستری 2/2 % و علاوه بر این میزان بروز عفونت محل جراحی به مدت یک ماه پس از جراحی 4% گزارش شده‌است.با‌توجه‌ به بالا بودن تعداد عمل‌های جراحی ارتوپدی در ایران و همچنین بالا بودن بیماران مبتلا به عفونت‌های بیمارستانی در کشور و قابل پیشگیری بودن جنبه‌های مختلف این مشکل، لذا برآن شدیم تا مطالعه‌ای با هدف شناسایی عوامل خطر فردی مرتبط با عفونت محل جراحی طبق مدل پیشنهاد شده از شبکه ملی مراقبت‌های بهداشتی (NHSN) در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران به انجام برسانیم.

" />

به‌کارگیری مدل پیش‌بینی‌کننده جهت استانداردسازی میزان عفونت محل جراحی به دنبال عمل‌های جراحی ارتوپدی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران.

Application of a prediction model for standardizing of surgical site infection rate following Orthopedic procedures in educational hospital of Tehran.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: سعید هاشمی نظری , نیلوفر طاهرپور , یداله محرابی

کلمات کلیدی: عفونت محل جراحی ، عفونت بیمارستانی، مدل ‌SIR

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 18631
عنوان فارسی طرح به‌کارگیری مدل پیش‌بینی‌کننده جهت استانداردسازی میزان عفونت محل جراحی به دنبال عمل‌های جراحی ارتوپدی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران.
عنوان لاتین طرح Application of a prediction model for standardizing of surgical site infection rate following Orthopedic procedures in educational hospital of Tehran.
کلمات کلیدی عفونت محل جراحی ، عفونت بیمارستانی، مدل ‌SIR
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مورد-شاهد
مدت اجراء - روز 310
ضرورت انجام تحقیق

عفونت بیمارستانی، عفونتی است که در مدت 72-48 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان، 3 روز پس از ترخیص از بیمارستان یا 30روز پس از جراحی ایجاد شود طبق مطالعات انجام شده 4 نوع از عفونت‌ها مسئول بیش از 80% همه‌ی عفونت‌های بیمارستانی هستند از‌جمله عفونت‌های ادراری، عفونت‌های ناشی از جراحی، عفونت‌های خونی و پنومونی.  مطالعات نشان داده است که شیوع عفونت بیمارستانی در ایران حدودا 10-8 % می‌باشد طبق مطالعه‌ای در سال 1386 در دو بیمارستان شهر تهران ، میزان بروز عفونت محل جراحی در بین بیماران بستری 2/2 % و علاوه بر این میزان بروز عفونت محل جراحی به مدت یک ماه پس از جراحی 4% گزارش شده‌است.با‌توجه‌ به بالا بودن تعداد عمل‌های جراحی ارتوپدی در ایران و همچنین بالا بودن بیماران مبتلا به عفونت‌های بیمارستانی در کشور و قابل پیشگیری بودن جنبه‌های مختلف این مشکل، لذا برآن شدیم تا مطالعه‌ای با هدف شناسایی عوامل خطر فردی مرتبط با عفونت محل جراحی طبق مدل پیشنهاد شده از شبکه ملی مراقبت‌های بهداشتی (NHSN) در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران به انجام برسانیم.

هدف کلی به‌کارگیری مدل پیش‌بینی‌کننده جهت استانداردسازی میزان عفونت محل جراحی به دنبال عمل‌های جراحی ارتوپدی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران.
خلاصه روش کار

این مطالعه از نوع مورد-شاهدی می‌باشد. طبق فرآیند نمونه گیری در مدل سازی، 400 نفر از 7 بیمارستان موردنظر به روش تصادفی ساده انتخاب خواهند شد (از هربیمارستان 30 نفر به عنوان گروه مورد و 30 نفر به عنوان گروه شاهد) برای انتخاب موردها به کمیته کنترل عفونت هر بیمارستان مراجعه کرده و هر فردی که در سامانه ثبت بیماران در مدت 72-48 ساعت پس از عمل جراحی منتخب(ارتوپدی) ، 3 روز پس از ترخیص از بیمارستان یا 30روز پس از جراحی در ناحیه زخم ناشی از جراحی ارتوپدی دچار عفونت شده‌باشد به عنوان گروه مورد در نظر گرفته می‌شود و وارد مطالعه خواهد شد. در خصوص انتخاب گروه شاهد نیز، با در نظر گرفتن خصوصیات گروه مورد و همسان‌سازی از نظر نوع عمل و تاریخ عمل، افرادی که طی سال 1396 به دلیل عمل جراحی مورد نظر مطالعه در بیمارستان‌های مورد نظر بستری‌شده و به عفونت محل جراحی مبتلا نشده‌اند را به عنوان گروه شاهد در نظر خواهیم‌گرفت. به این صورت که بر اساس چک لیست طراحی‌شده از متغیرهای تحت نظر پژوهش ، پرونده بیماران را بررسی کرده و افراد واجد شرایط، به عنوان گروه مورد و شاهد در نظر گرفته می‌شود و در آخر بعد از فرآیند جمع‌آوری‌داده‌های مورد نظر از طریق چک لیست از گروه مورد و شاهد ، اطلاعات مورد نظر تجزیه‌و‌تحلیل خواهد شد. درخصوص محاسبه SIR نیز یکی از 7 بیمارستان تحت مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات تمام بیماران تحت عمل یکی از انواع عمل‌های جراحی ارتوپدی اعم از عفونت‌یافته و عفونت‌نیافته در طول یک‌سال جمع‌آوری‌شده و مقدار SIR در خصوص یک عمل جراحی ارتوپدی و یک بیمارستان منتخب گزارش خواهد‌شد که بعد از جمع آوری اطلاعات، تعداد افرادی که بعد از عمل جراحی ارتوپدی موردنظر، عفونت محل جراحی داشته‌اند به عنوان تعداد افراد مشاهده شده دارای عفونت، و جمع احتمالات رخداد عفونت طبق نتایج پیش‌بینی مدل رگرسیون لجستیک در خصوص هر فرد را به عنوان موارد عفونت‌یافته مورد انتظار در نظر خواهیم گرفت و از تقسیم تعداد موارد عفونت مشاهده شده بر تعداد موارد مورد انتظار مقدار شاخص  SIR برای عمل جراحی ارتوپدی مورد نظر در یک بیمارستان منتخب مورد تفسیر قرار خواهد گرفت . در آخر مدل رگرسیون لجستیک چندگانه مورد نظر از نظر عملکرد مدل و اعتبار داخلی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج حاصل از مدل با سطح معنی داری کمتر از 05/0 گزارش می‌شود. تمامی تحلیل‌های آماری به صورت دو طرفه و با سطح معنی داری (P<0.05) در نظر گرفته شده است و از نرم افزار STATA.14 جهت محاسبه‌ و تحلیل داده‌ها و از نرم افزار R.3.5.0 جهت انجام برازش مدل  استفاده خواهد شد.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
سعید هاشمی نظریمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیsaeedh_1999@yahoo.com
نیلوفر طاهرپورمجری لیسانسtaherpour.n@gmail.com
یداله محرابیمجری دکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
بابک عشرتیهمکار eshratib@sina.tums.ac.ir

منابع
hide/show

 1. Ziaee M, Vafaeenejad R, Bakhtiari Gh, Mostafavi I, Gheibi M, Mahmoudi Fathabadi J, Taghvaei Ahmadi M. National nosocomial infection surveillance system–based study in the North Eastern of Iran. SDH. 2017;3(1):64-9.
 2. Ducel G, Fubry J, Nicolle L.Prevention of hospital-acquired infections.Switzerland:WHO;2002-2012.p1,3.
 3. Burk JP. Infection Control,A Problem for Patient Safety. The new england journal of medicine.Feb 13, 2003;348(7):651-6.
 4. Zahraei SM,Eshrati B, Masoumi Asl H, Pezeshki Z. Epidemiology of Four Main Nosocomial Infections in Iran during March 2007-March 2008 based on the Findings of a Routine Surveillance System.Dec 2012,12(15):764-6.
 5. Haghparast H.Socio-Economic Burden of Hospital Acquired Infection(HAI).jha.2002;5(13): 76-82
 6. Fan Y, et al. The Incidence and Distribution of Surgical Site Infection in Mainland China: A Meta-Analysis of 84 Prospective Observational Studies. Sci Rep. 2014 Oct 30;4:6783.
 7. Surgical Site Infection (SSI) event. 2018. Available at: https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/9pscssicurrent.pdf  Accessed Oct 9,2018.
 8. Mosaddegh Rad A.M, Khalaj F. The impact of quality management in reducing surgical site infection: an action research. Journal of Medical Council of Iran.2015;33(22):110-118.[ in Persian].
 9. Tariq A, et al. A Systemic Review on Surgical Site Infections: Classification, Risk Factors,

Treatment Complexities, Economical and Clinical Scenarios. J Bioequiv.2017;9(1):336-340.

 1. Graves N.Economics and Preventing Hospital-acquired Infection. Emerging infectious diseases [serial online] 2004 Apr;4(10).Available from:https://www.cdc.gov/eid
 2. Ahmed Khan H, Kanwal Baig F, Mehboob R. Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveillance. Asian Pac J Trop Biomed .2017; 7(5): 478–482.
 3. Hassan M, Tuckman H.P, Patrick R.H, Kountz D.S, Kohn J.L .Cost of Hospital-Acquired Infection.Hospital Topics.Sep4;2010;3(88):82-89.
 4. Khazaei S, Khazaei SO, Ayubi E. Importance of Prevention and Control of Nosocomial Infections in Iran.  Iran J Public Health. Feb 2018;2(47):307-308.
 5. Ghashghaee A, et al. Prevalence of nosocomial infections in Iran: A systematic Review  and meta-analysis. Med J Islam Repub Iran.2014;32:48.

 

 1. سروش احمدرضا و همکاران.عفونت محل زخم جراحی و عوامل موثر بر آن در بیماران جراحی عمومی. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.دوره بیست و پنجم، شماره چهارم، ۱۳۸۶ ; 473-464.
 2. Wenzel RP.The economics of nosocomial infections.Journal of Hospital Infection.1995;31(2):87-79.
 3. Askarian M, Maharlouei N,Yousefi F, Mclaws ML. Using the theory of planned behavior to identify predictors of handwashing among Iranian healthcare workers. BMC Proc. 2011; 5:108.
 4. Karkhaneh M,et al. Annual Antibiotic Related Economic Burden of Healthcare Associated Infections; a Cross-Sectional Population Based Study. Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2016),15 (2): 605-610.
 5. Surgical Site Infection (SSI).2018. Available at: https://www.cdc.gov/hai/ssi/ssi.html  Accessed Oct 9,2018.
 6. Inweregbu K, Dave J,Pittard A.Nosocomial infections. The British Journal of Anaesthesia 2005;1(5):14-17. Available from:https://academic.oup.com/bjaed/article-abstract/5/1/14/339870
 7. THE NHSN STANDARDIZED INFECTION RATIO (SIR).2018. Available at: https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/ps-analysis-resources/nhsn-sir-guide.pdf   Accessed Aug14,2018.
 8. Dunn D.L. wound closure manual.1th ed.United States:ETHICON;2005.p 5,6,7.
 9. ASA scores.2018. Available at:

https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-system Accessed October 22,2018.

 1. Soltani- Arabshahi K, Koohpayezade J.Investigation of risk factors for surgical wound infection among teaching hospitals in Tehran. Int Wound J 2006;3:59—62.
 2. Masoumi Asl H, Nateghian N. Epidemiology of nosocomial infections in a pediatric intensive care unit (PICU). Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases. 2009;4(2):83-86.
 3. Monge Jodra V, Robustillo Rodela A, Martín Martínez F, López Fresneña. Standardized infection ratio for three general surgery procedure: a comparison between Spanish hospitals and U.S centers participating in the national nosocomial infections surveillance system. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003 Oct;24(10):744-8.
 4. Cheng K, Li J, Kong Q, Wang CH, Ye N, Xia G. Risk factors for surgical site infection in a teaching hospital: a prospective study of 1,138 patients. Patient Prefer Adherence. 2015 Aug 14;9:1171-7.
 5. Riera, F, Romero C.F. Surgical site infections, after hip and knee arthroplasties. Standardized Infection Ratio (SIR) to compare rates with national and international data. International Journal of Infectious Diseases.2018;73: 290.
 6. O’Horo J, Miller V, Devalapalli M, Berbari EF, Keating M, Sampathkumar P. Surgical Site Infections after Colon Surgery: What the SIR Doesn’t Tell You. Open Forum Infect Dis. 2017;4(Suppl 1):S650–S651.
 7. List of surgical procedures-Southern Cross .2018.Available at: https://www.southerncross.co.nz/Portals/0/Society/.../List_of_Surgical_Procedures.pdf  Accessed Dec 2018.
 8. Steyerberg E.W.Clinical Prediction Model.NewYork:Springer;2009.p4,p57-62,p92-95, p255, p256,259,p260-264,p270-274,p299,p302-303.