بررسی سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه عفونت اکتسابی از بیمارستان حاکی از برآورد میزان عفونت ها در نقاط مختلف دنیا و استفاده از روش ‌های متفاوت جهت تعدیل این میزان و پیش بینی موارد مورد انتظار آن می‌باشد. مهمترین مطالعه انجام‌ شده تاکنون، مربوط به شبکه ملی ایمنی بهداشت و درمان ایالات متحده (NHSN) در سال های مختلف بوده است که آن‌ هم بر اساس داده های نظام مراقبت عفونت های اکتسابی از بیمارستان (NNIS) و به ‌صورت ملی انجام می شود. در ایران نیز آخرین و در واقع مهمترین مطالعه صورت گرفته به ‌صورت کشوری، مربوط به سال 2015 می‌باشد که بر اساس داده های سامانه مراقبت از عفونت های بیمارستانی (INIS) و به صورت کاملاً توصیفی انجام شده است. مطالعات انجام‌ شده در این خصوص به ‌صورت استانی نیز اندک و تنها محدود به چند بیمارستان هستند که برای انواع مختلف عفونت اکتسابی از بیمارستان به صورت جدا انجام‌ پذیرفته ‌اند. همچنین در هیچ‌ یک از این مطالعات برای پیش بینی موارد مورد انتظار عفونت بیمارستانی با در نظر گرفتن متغیرهای مؤثر بر این میزان، تصحیحی صورت نگرفته است؛ بنابراین با توجه به این مطالب، نیاز به انجام مطالعه ‌ای در خصوص استانداردسازی میزان عفونت های اکتسابی از بیمارستان با استفاده از جدیدترین مدل پیش بینی و متدولوژی موجود در دنیا به‌ ویژه به‌ صورت کشوری و بحث در مورد این متدولوژی احساس می‌شود.

 

" />

استانداردسازی میزان عفونت های اکتسابی از بیمارستان با استفاده از مدل های پیش بینی در ایران در سال 1396

The standardization rate of hospital acquired-infections using prediction models in Iran in 2017


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: سعید هاشمی نظری

کلمات کلیدی: استانداردسازی، میزان، عفونت های اکتسابی از بیمارستان، مدل پیش بینی، ایران

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 17978
عنوان فارسی طرح استانداردسازی میزان عفونت های اکتسابی از بیمارستان با استفاده از مدل های پیش بینی در ایران در سال 1396
عنوان لاتین طرح The standardization rate of hospital acquired-infections using prediction models in Iran in 2017
کلمات کلیدی استانداردسازی، میزان، عفونت های اکتسابی از بیمارستان، مدل پیش بینی، ایران
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه همگروهی
مدت اجراء - روز 450
ضرورت انجام تحقیق

بررسی سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه عفونت اکتسابی از بیمارستان حاکی از برآورد میزان عفونت ها در نقاط مختلف دنیا و استفاده از روش ‌های متفاوت جهت تعدیل این میزان و پیش بینی موارد مورد انتظار آن می‌باشد. مهمترین مطالعه انجام‌ شده تاکنون، مربوط به شبکه ملی ایمنی بهداشت و درمان ایالات متحده (NHSN) در سال های مختلف بوده است که آن‌ هم بر اساس داده های نظام مراقبت عفونت های اکتسابی از بیمارستان (NNIS) و به ‌صورت ملی انجام می شود. در ایران نیز آخرین و در واقع مهمترین مطالعه صورت گرفته به ‌صورت کشوری، مربوط به سال 2015 می‌باشد که بر اساس داده های سامانه مراقبت از عفونت های بیمارستانی (INIS) و به صورت کاملاً توصیفی انجام شده است. مطالعات انجام‌ شده در این خصوص به ‌صورت استانی نیز اندک و تنها محدود به چند بیمارستان هستند که برای انواع مختلف عفونت اکتسابی از بیمارستان به صورت جدا انجام‌ پذیرفته ‌اند. همچنین در هیچ‌ یک از این مطالعات برای پیش بینی موارد مورد انتظار عفونت بیمارستانی با در نظر گرفتن متغیرهای مؤثر بر این میزان، تصحیحی صورت نگرفته است؛ بنابراین با توجه به این مطالب، نیاز به انجام مطالعه ‌ای در خصوص استانداردسازی میزان عفونت های اکتسابی از بیمارستان با استفاده از جدیدترین مدل پیش بینی و متدولوژی موجود در دنیا به‌ ویژه به‌ صورت کشوری و بحث در مورد این متدولوژی احساس می‌شود.

 

هدف کلی استانداردسازی میزان عفونت های اکتسابی از بیمارستان با استفاده از مدل های پیش بینی در ایران در سال 1396
خلاصه روش کار

در مطالعه حاضر از اطلاعات سامانه مراقبت از عفونت های بیمارستانی (INIS) (بین 8-107 هزار مورد عفونت برای سال 96 در کل کشور- 787 بیمارستان) و سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب) (برای بیش از 950 بیمارستان کشور) به صورت سرشماری استفاده خواهد شد.

شاخص نسبت عفونت استاندارد شده (SIR): اندازه خلاصه ای است (summary measure) که در شبکه ملی ایمنی بهداشت (NHSN)، جهت ردیابی عفونت های مرتبط با بیمارستان در سطح ملی و محلی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس NHSN، شاخص عفونت استاندارد شده (SIR) با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد:

در این بررسی، بر اساس متغیرهای موجود در INIS و متغیرهایی که از سامانه آواب برای بیمارستان های کشور اخذ خواهد شد و همچنین با استفاده از مدل های آماری، مدل پیش بینی موجود در سامانه NHSN برای استانداردسازی عفونت های اکتسابی از بیمارستان valid  خواهد شد.

تمامی آنالیزها در نرم افزار Stata 14 و R 3.5.2 انجام خواهد گرفت.

دیاگرام مراحل انجام مطالعه

 

 


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
سعید هاشمی نظریمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیsaeedh_1999@yahoo.com
ندا ایزدیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیneda.izady@yahoo.com
یداله محرابیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
کورش اعتمادهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیetemadk@gmail.com
بابک عشرتیهمکار eshratib@sina.tums.ac.ir

منابع
hide/show

1.         Askarian M, Mahmoudi H, Assadian O. Incidence of Nosocomial Infections in a Big University Affiliated Hospital in Shiraz, Iran: A Six-month Experience. Int J Prev Med. 2013;4:366-72.

2.         Bereket W, Hemalatha K, Getenet B, Wondossen T, Solomon A, Zeynudin A, et al. Update on bacterial nosocomial infections. Euro Rev Med Pharmacolo Sci. 2012;16:1039-44.

3.         Iacovelli V, Gaziev G, Topazio L, Bove P, Vespasiani G, Finazzi Agrò E. Nosocomial urinary tract infections: a review. Urologia. 2014;81(4):222-27.

4.         Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson J. Harrison s Principles of nternal Medicine. 17th ed. USA: MC Graw Hill. 2008:749 -1825.

5.         Mandell G, Bennett G. Mandell, Douglas and Bennetts principles and practice of Infectious disease New York: 7nd ed. Churchill livingstone. 2009;2572-65.

6.         Askarian M, Yadollahi M, Assadian O. Point prevalence and risk factors of hospital acquired infections in a cluster of university affiliated hospitals in Shiraz, Iran. J Infect Public Health. 2012; 5(2):169-76.

7.         Hosseinrezaei H, Rafiei H, Amiri M. Incidence and risk factors of sternal wound infection at site of incision after open-heart surgery. J Wound Care. 2012;21(8):408-11.

8.         Rajabi M, Esmaeili Abdar M, Rafiei H, Aflatoonia MR, Esmaeili Abdar Z. Nosocomial Infections and Epidemiology of Antibiotic Resistance in Teaching Hospitals in South East of Iran. Global Journal of Health Science. 2016;8(2):190-97.

9.         Brunner L, Smeltzer S. Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 12th ed. Philadelphia: WoltersKluwer/Lippincott Williams & Wilkins, c(2010).

10.       Magill S, Edwards J, Bamberg W, et al. Multistate pointprevalence urvey of health care-associated infections. N Engl J ed. 2014;370:1198–208.

11.       Horan T, Andrus M, Dudeck M. CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control. 2008;36:309-32.

12.       Botto H, Aho L, Brion J, et al. Consensus conference Nosocomial urinary tract infections (NUTI) in adult patients: Consensus conference 2002, short text. Médecine et maladies infectieuses. 2003;33:218s-22s.

13.       Dipiro J, Talbert R, Yee G, Matzke G, Wells B, Posey L. Pharmacotherapy: A Pathphysiologic Approach. edition t, editor. New York: McGraw-HILL; 2011.

14.       Brien K, Stanton N, Edwards A, Hood K, Butler C. Prevalence of Urinary Tract Infection (UTI) in sequential acutely unwell children presenting in primary care: exploratory study. Scand J Prim Health Care. 2011;29:19–22.

15.       Kolawole A, Kolawole O, Kandaki-Olukemi Y, Babatunde S, Durowade K, Kolawole C. Prevalence of urinary tract infections (UTI) among patients attending Dalhatu Araf Specialist Hospital, Lafia, Nasarawa State, Nigeria. Int J Med Sci 2009;1:163–67.

16.       O’Neill E, Morris-Downes M, Rajan L, Fitzpatrick F, Humphreys H, Smyth E. Combined audit of hospital antibiotic use and a prevalence survey of healthcare associated infection. Clin Microbiol Infect. 2010;16:513–15.

17.       Bjerklund Johansen T, Cek M, Naber K, et al. PEP and PEAP-study investigators and the board of the European Society of Infections in Urology. Prevalence of Hospital-Acquired Urinary Tract Infections in Urology departments. Eur Urol. 2007;51(4):1110-11.

18.       Tenke P, Kovacs B, Bjerklund Johansen T, Matsumoto T, Tambyah P, Naber K. European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents. 2008;31(Suppl 1):S68-78.

19.       Maki D, Tambyah P. Engineering out the risk for infection with urinary catheters. Emerg Infect Dis. 2001;7:342-7.

20.       Jansson M, Ala-Kokko T, Ahvenjärvi L, Karhu J, Ohtonen P, Syrjälä H. What Is the Applicability of a Novel Surveillance Concept of Ventilator-Associated Events? Infect Control Hosp Epidemiol. 2017:1-6.

21.       Kalil A, Metersky M, Klompas M, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guideline by the Infectious Diseases Society and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis 2016;63:e61–e111.

22.       Agrafiotis M, Siempos I, Ntaidou T, et al. Attributable mortality of ventilator-associated pneumonia: A meta-analysis. Int J Tuberc Lung Dis. 2011;15:1154–63.

23.       Nguile-Makao M, Zahar J, Français A, et al. Attributable mortality of ventilator-associated pneumonia: Respective impact of main characteristics at ICU admission and VAP onset using conditional logistic regression and multi-state models. Intensive care medicine. 2010;36:781–9.

24.       Koenig S, Truwit J. Ventilator-associated pneumonia: Diagnosis, treatment, and prevention. Clin Microbiol Rev. 2006;19:637–57.

25.       Burns S, Hammer B, Hess D, et al. Improving Surveillance for Ventilator-Associated Events in Adults. Atlanta, GA, VAP Surveillance Working Group Centers for Disease Control and Prevention. 2012.

26.       Lilly C, Landry K, Sood R, et al. Prevalence and test characteristics of national health safety network ventilator-associated events. Crit Care Med. 2014;42:2019–28.

27.       Bouadma L, Snneville R, Garrouste-Orgeas M, et al. Ventilatorassociated events: prevalence, outcome, and relationship with ventilator-associated pneumonia. Crit Care Med 2015;43:1798–806.

28.       Bouadma L, Sonneville R, Garrouste-Orgeas M, Darmon M, Souweine B, Voiriot G, et al. Ventilator-Associated Events: Prevalence, Outcome, and Relationship With Ventilator-Associated Pneumonia. Crit Care Med. 2015;43(9):1798-806.

29.       Damas P, Frippiat F, Ancion A, Canivet JL, Lambermont B, Layios N, et al. Prevention of ventilator-associated pneumonia and ventilator-associated conditions: a randomized controlled trial with subglottic secretion suctioning. Crit Care Med. 2015;43(1):22-30.

30.       Fukuda H, Morikane K, Kuroki M, et al. Impact of surgical site infections after open and laparoscopic colon and rectal surgeries on postoperative resource consumption. Infection 2012;40: 649–59.

31.       http://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/S00-T88/T80-T88/T81-/T81.4XXA.

32.       Masoumi-Asl H. National nosocomial infection surveillance report in Iran in 2012. Ant Res and Inf Con. 2013;2(Suppl 1):210.

33.       Rohsiswatmo R, Rafika S, Marsubrin PM. Prevention and Control of Blood Stream Infection Using the Balanced Scorecard Approach. Acta Medica Indonesiana. 2016;46(3).

34.       Shapiro NI, Wolfe RE, Wright SB, Moore R, Bates DW. Who needs a blood culture? A prospectively derived and validated prediction rule. The Journal of emergency medicine. 2008;35(3): 255-64.

35.       Lowsby R, Gomes C, Jarman I, Lisboa P, Nee PA, Vardhan M, et al. Neutrophil to lymphocyte count ratio as an early indicator of blood stream infection in the emergency department. Emerg Med J. 2014:emermed-2014-204071.

36.       Minton J, Clayton J, Sandoe J, Mc Gann H, Wilcox M. Quality Improvement Report: Improving early management of bloodstream infection: a quality improvement project. BMJ: British Medical Journal. 2008;336(7641):440.

37.       O'grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter–related infections. Clinical infectious diseases. 2002;35(11):1281-307.

38.       Tacconelli E, Smith G, Hieke K, Lafuma A, Bastide P. Epidemiology, medical outcomes and costs of catheter-related bloodstream infections in intensive care units of four European countries: literature-and registry-based estimates. Journal of Hospital Infection. 2009;72(2):97-103.

39.       Parra AP, Menárguez MC, Granda MJP, Tomey MJ, Padilla B, Bouza E. A simple educational intervention to decrease incidence of central line–associated bloodstream infection (CLABSI) in intensive care units with low baseline incidence of CLABSI. Infection Control & Hospital Epidemiology. 2010;31(9):964-7.

40.       Geubbels E, Nagelkerke N, Mintjes-De Groot A, Vandenbroucke-Grauls C, Grobbee D, De Boer A. Reduced risk of surgical site infections through surveillance in a network. Int J Qual Health Care. 2006;18:127-33.

41.       Rioux C, Grandbastien B, Astagneau P. The standardized incidence ratio as a reliable tool for surgical site infection surveillance. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27:817–24.

42.       Culver D, Horan T, Gaynes R, et al. Surgical wound infection rates by wound class, operative procedure, and patient risk index. National Nosocomial Infections Surveillance System. Am J Med 1991;91:152S–7S.

43.       Mu Y, Edwards J, Horan T, Berrios-Torres S, Fridkin S. Improving risk-adjusted measures of surgical site infection for the National Healthcare Safety Network. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011;32:970–86.

44.       Gustafson T. Three uses of the standardized infection ratio (SIR) in infection control. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27:427–30.

45.       Schreiber PW, Sax H, Wolfensberger A, Clack L, Kuster SP. The preventable proportion of healthcare-associated infections 2005-2016: Systematic review and meta-analysis. Infect Control Hosp Epidemiol. 2018;39(11):1277-95.

46.       Wang J, Liu F, Tartari E, Huang J, Harbarth S, Pittet D, et al. The Prevalence of Healthcare-Associated Infections in Mainland China: A Systematic Review and Meta-analysis. Infect Control Hosp Epidemiol. 2018;39(6):701-9.

47.       Alten JA, Rahman A, Zaccagni HJ, Shin A, Cooper DS, Blinder JJ, et al. The Epidemiology of Healthcare-associated Infections in Pediatric Cardiac Intensive Care Units. The Pediatric infectious disease journal. 2018;37(8):768-72.

48.       Kritsotakis EI, Kontopidou F, Astrinaki E, Roumbelaki M, Ioannidou E, Gikas A. Prevalence, incidence burden, and clinical impact of healthcare-associated infections and antimicrobial resistance: a national prevalent cohort study in acute care hospitals in Greece. Infection and drug resistance. 2017;10:317-28.

49.       Bianco A, Capano MS, Mascaro V, Pileggi C, Pavia M. Prospective surveillance of healthcare-associated infections and patterns of antimicrobial resistance of pathogens in an Italian intensive care unit. Antimicrobial resistance and infection control. 2018;7:48.

50.       Chen Y, Shan X, Zhao J, Han X, Tian S, Chen F, et al. Predicting nosocomial lower respiratory tract infections by a risk index based system. Scientific Reports. 2017;7(1):15933.

51.       Viana Taveira MR, Lima LS, de Araujo CC, de Mello MJ. Risk factors for central line-associated bloodstream infection in pediatric oncology patients with a totally implantable venous access port: A cohort study. Pediatric blood & cancer. 2017;64(2):336-42.

52.       Chinn R, Lempp JM, Huang SS, Murthy R, Torriani FJ, Daley J, et al. Standardized Infection Ratio for Surgical Site Infection after Colon Surgery: Discord in Models Measuring Healthcare Quality. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37(11):1378-82.

53.       Horstman MJ, Li YF, Almenoff PL, Freyberg RW, Trautner BW. Denominator doesn't matter: standardizing healthcare-associated infection rates by bed days or device days. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(6):710-6.

54.       Ginawi I, Saleem M, Sigh M, Vaish AK, Ahmad I, Srivastava VK, et al. Hospital acquired infections among patients admitted in the medical and surgical wards of a non-teaching secondary care hospital in northern India. Journal of clinical and diagnostic research : J Clin Diagn Res. 2014; 8(2):81-3.

55.       Saman DM, Kavanagh KT. Assessing the necessity of the standardized infection ratio for reporting central line-associated bloodstream infections. PloS one. 2013;8(11):e79554.

56.       Eshrati B, Masoumi Asl H, Afhami S, Pezeshki Z, Seifi A. Health care-associated infections in Iran: A national update for the year 2015. Am J Infect Control. 2018;46(6):663-67.

57.       Moons KG, Kengne AP, Grobbee DE, Royston P, Vergouwe Y, Altman DG, et al. Risk prediction models: II. External validation, model updating, and impact assessment. Heart (British Cardiac Society). 2012;98(9):691-8.