WMSDS به اختلالاتی گفته می شود که در طول زمان از طریق استفاده بیش از حد از تاندون ها، عضلات، مفاصل، سیستم عصبی و سیستم گردش خون ایجاد می شود و کار مداوم درمحیط های کاری باعث ایجاد یا تشدید آن می شود.   بر اساس گزارش ها، حدود 40 درصد از غرامت های پرداخت شده به کارگران مربوط به اختلالات اسکلتی- عضلانی می باشد.

بنابراین حفظ و نگهداری از سلامت نیروی کار می تواند بسیاری از این هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را کاهش دهد. خودکارآمدی یکی از عوامل کمک کننده می باشد. خودکارآمدی به معنای قضاوت فرد در مورد توانایی های خود برای انجام یک عمل/کار می باشد و می تواند فرد را به اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهندة سلامت و ترک رفتارهای مضر برای سلامت قادر سازد. براساس مطالعات گسترده بندورا[1] (1989) خود کارآمدی[2] عامل مهمی در زمینه عملکرد شغلی[3] کارکنان در محیط کار محسوب می شود. در تحقیقات داخلی و خارجی معدودی به ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با  دو متغیر عملکرد شغلی و خودکارآمدی در سازمان های تولیدی و صنعتی پرداخته شده است. از این رو، ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی ضروری می باشد

 

[1] -Albert Bandura

[2] -Self-Efficacy

[3]- Job Performance

" />

ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی کارکنان کارخانه روغنکشی ورامین 1 و2

Evaluation of Ergonomic Risk Level of Musculoskeletal Disorders and Its Relation with Job Performance and Self-efficacy of Varamin 1 & 2 Oil Factories Workers


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: علیرضا قربانپور , شهناز طباطبایی یحیی آبادی

کلمات کلیدی: KIM، اختلالات اسکلتی عضلانی، خودکارآمدی، عملکرد شغلی، کارکنان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 17839
عنوان فارسی طرح ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی کارکنان کارخانه روغنکشی ورامین 1 و2
عنوان لاتین طرح Evaluation of Ergonomic Risk Level of Musculoskeletal Disorders and Its Relation with Job Performance and Self-efficacy of Varamin 1 & 2 Oil Factories Workers
کلمات کلیدی KIM، اختلالات اسکلتی عضلانی، خودکارآمدی، عملکرد شغلی، کارکنان
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 180
ضرورت انجام تحقیق

WMSDS به اختلالاتی گفته می شود که در طول زمان از طریق استفاده بیش از حد از تاندون ها، عضلات، مفاصل، سیستم عصبی و سیستم گردش خون ایجاد می شود و کار مداوم درمحیط های کاری باعث ایجاد یا تشدید آن می شود.   بر اساس گزارش ها، حدود 40 درصد از غرامت های پرداخت شده به کارگران مربوط به اختلالات اسکلتی- عضلانی می باشد.

بنابراین حفظ و نگهداری از سلامت نیروی کار می تواند بسیاری از این هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را کاهش دهد. خودکارآمدی یکی از عوامل کمک کننده می باشد. خودکارآمدی به معنای قضاوت فرد در مورد توانایی های خود برای انجام یک عمل/کار می باشد و می تواند فرد را به اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهندة سلامت و ترک رفتارهای مضر برای سلامت قادر سازد. براساس مطالعات گسترده بندورا[1] (1989) خود کارآمدی[2] عامل مهمی در زمینه عملکرد شغلی[3] کارکنان در محیط کار محسوب می شود. در تحقیقات داخلی و خارجی معدودی به ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با  دو متغیر عملکرد شغلی و خودکارآمدی در سازمان های تولیدی و صنعتی پرداخته شده است. از این رو، ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی ضروری می باشد

 

[1] -Albert Bandura

[2] -Self-Efficacy

[3]- Job Performance

هدف کلی ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی کارکنان کارخانه روغنکشی ورامین 1 و2
خلاصه روش کار

باتوجه به بررسی های بعمل آمده و تحلیل های انجام گرفته از نتایج معاینات طب کار سال های اخیر برای کارکنان شاغل در این دو کارخانه، تصمیم بر این شد که در این مطالعه بخش عملیاتی کارخانه های روغنکشی شماره 1 و2 ورامین مورد بررسی قرار گیرند. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی کارکنان و افراد شاغل در بخش های عملیاتی شامل بلند کردن بار، حمل بار، هل دادن و کشیدن بار و وظایف دستی فیزیکی (خط تولید، بسته بندی، قوطی سازی و انبار) کارخانه های  روغنکشی ورامین شماره 1 و 2  به تعداد 350 نفر است.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علیرضا قربانپورمجری اصلیدانشجولیسانسalireza-ghorbanpour@sbmu.ac.ir
شهناز طباطبایی یحیی آبادیمجریاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیtabshahnaz@yahoo.com
رضا غلام نیاهمکاراستاد راهنمای دومدکتری حرفه ایreza_gholamnia@yahoo.com

منابع
hide/show

 

1.         Lop NS, Kamar IFM, Aziz MNA, Abdullah L, Akhir NM, editors. Work-related to musculoskeletal disorder amongst Malaysian construction trade workers: Bricklayers. AIP Conference Proceedings; 2017: AIP Publishing.

2.         da Costa BR, Vieira ERJAjoim. Risk factors for work‐related musculoskeletal disorders: a systematic review of recent longitudinal studies. 2010;53(3):285-323.

3.         Sekkay F, Imbeau D, Chinniah Y, Dubé P-A, de Marcellis-Warin N, Beauregard N, et al. Risk factors associated with self-reported musculoskeletal pain among short and long distance industrial gas delivery truck drivers. 2018;72:69-87.

4.         Organization WH. World Health Organization

2015 [Available from: http://www.who.int/classifications/icd/en/.

5.         Khanijazani R, tabatabaeii S, seyed mehdi S, kavousi AJIOH. Ergonomic study of the relationship between job stress and harmful factors in the cement industry. 2016;13(2):58-67.

6.         Odebiyi D, Akanle O, Akinbo S, Balogun SJTijoo, medicine e. Prevalence and impact of work-related musculoskeletal disorders on job performance of call center operators in Nigeria. 2016;7(2 April):622-98-106.

7.         Zarei F, Mousavifard SA, Ardestani MJJoEHE. Assessment of musculoskeletal disorder prevalence and associated risk factors of a metal structure manufacturing company in Tehran. 2017;4(1):10-9.

8.         Bandura A. Human agency in social cognitive theory, American Psychological Review. 1989.

9.         Martinez-Calderon J, Zamora-Campos C, Navarro-Ledesma S, Luque-Suarez AJTJoP. The role of self-efficacy on the prognosis of chronic musculoskeletal pain: a systematic review. 2018;19(1):10-34.

10.       Tims M, B. Bakker A, Derks DJJoMP. Daily job crafting and the self-efficacy–performance relationship. 2014;29(5):490-507.

11.       Jin X, Hahm SWJIIII. The Effect of Authentic Leadership on Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in the JT Industry: The Moderating Effects of Self-Efficacy. 2017;20(6A):3823-34.

12.       Rhee S-Y, Hur W-M, Kim MJJoB, Psychology. The relationship of coworker incivility to job performance and the moderating role of self-efficacy and compassion at work: The job demands-resources (JD-R) approach. 2017;32(6):711-26.

13.       Lisbona A, Palaci F, Salanova M, Frese M. The effects of work engagement and self-efficacy on personal initiative and performance. 2018.

14.       Black O, Keegel T, Sim MR, Collie A, Smith PJJoor. The effect of self-efficacy on return-to-work outcomes for workers with psychological or upper-body musculoskeletal injuries: a review of the literature. 2017:1-12.

15.       Corbière M, Negrini A, Durand M-J, St-Arnaud L, Briand C, Fassier J-B, et al. Development of the return-to-work obstacles and self-efficacy scale (roses) and validation with workers suffering from a common mental disorder or musculoskeletal disorder. 2017;27(3):329-41.

16.       Bandura A, Locke EAJJoap. Negative self-efficacy and goal effects revisited. 2003;88(1):87.

17.       M. F. Comparative Evaluation of Load Handling Using the KIM Tool and the NIOSH Equation in a Food and Drug Distribution Company.

18.       Klussmann A, Steinberg U, Liebers F, Gebhardt H, Rieger MAJBmd. The Key Indicator Method for Manual Handling Operations (KIM-MHO)-evaluation of a new method for the assessment of working conditions within a cross-sectional study. 2010;11(1):272.

19.       Schwarzer R, Mueller J, Greenglass EJA, stress, coping. Assessment of perceived general self-efficacy on the Internet: Data collection in cyberspace. 1999;12(2):145-61.

20.       Witt LJJoM. The interactive effects of extraversion and conscientiousness on performance. 2002;28(6):835-51.

21.       Locke EA, Latham GP. A theory of goal setting & task performance: Prentice-Hall, Inc; 1990.

22.       Mehmet TJIjoph. Organizational variables on nurses’ job performance in Turkey: Nursing assessments. 2013;42(3):261.

23.       Solhi M, Khalili Z, Zakerian SA, Eshraghian MR. Prevalence of symptom of musculoskeletal disorders and predictors of proper posture among computer users based on stages of change model in computer users in central Headquarter, Tehran University of Medical Sciences %J Iran Occupational Health Journal. 2014;11(5):43-52.

24.       Motamedzadeh M, Golmohamadi R, Soultanian A, Chang RJM-ib-iḥī. The prevalence of musculoskeletal disorders as examined by the Hand Activity Level and Threshold Limit Value (HAL-TLV) method and the Human Body Map and the implementation of an ergonomic intervention at a tea factory. 2015;2(2):62-71.

25.       MOTAMEDZADEH M, Payoon A, HEYDARI MR, FARADMAL J, Babamiri M, Heydari P. Physical Ergonomic Assessment by Key Indicator Index (KIM) and Ergonomics Intervention in a Detergent-Producing Industry. 2017.