مهمترین سرمایه ی سازمان ها، افرادی هستند که در آن کار می کنند. صاحبنظران معتقدند که بدون نیروی انسانی سالم و توانمند، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکن است.اختلالات اسکلتی عضلانی از عمده ترین عوامل ایجاد نقصان در راندمان و سود اقتصادی وکاهش عملکرد شغلی در صنایع می باشند.آسیب های ایجاد شده در نتیجه این اختلالات یکی از دلایل اصلی غرامتهای شغلی است که در ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی پرداخت می شود. بنابراین حفظ و نگهداری از سلامت نیروی کار می تواند بسیاری از این هزینه های را کاهش دهد. خودکارآمدی یکی از عوامل کمک کننده می باشد. خودکارآمدی به معنای قضاوت فرد در مورد توانایی های خود برای انجام یک عمل/کار می باشد و می تواند فرد را به اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهندة سلامت و ترک رفتارهای مضر برای سلامت قادر سازد.خود کارآمدی[1] عامل مهمی در زمینه عملکرد شغلی[2] کارکنان در محیط کار محسوب می شود. در تحقیقات داخلی و خارجی معدودی به ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با  دو متغیر عملکرد شغلی و خودکارآمدی در سازمان های تولیدی و صنعتی پرداخته شده است. از این رو، ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی ضروری می باشد.

 

[1] -Self-Efficacy

[2]- Job Performance

" />

ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی کارکنان کارخانه روغنکشی ورامین 1 و2

Evaluation of Ergonomic Risk Level of Musculoskeletal Disorders and Its Relation with Job Performance and Self-efficacy of Varamin 1 & 2 Oil Factories Workers


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: شهناز طباطبایی یحیی آبادی

کلمات کلیدی: KIM، اختلالات اسکلتی عضلانی، خودکارآمدی، عملکرد شغلی، کارکنان روغنکشی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 16102
عنوان فارسی طرح ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی کارکنان کارخانه روغنکشی ورامین 1 و2
عنوان لاتین طرح Evaluation of Ergonomic Risk Level of Musculoskeletal Disorders and Its Relation with Job Performance and Self-efficacy of Varamin 1 & 2 Oil Factories Workers
کلمات کلیدی KIM، اختلالات اسکلتی عضلانی، خودکارآمدی، عملکرد شغلی، کارکنان روغنکشی
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 180
ضرورت انجام تحقیق

مهمترین سرمایه ی سازمان ها، افرادی هستند که در آن کار می کنند. صاحبنظران معتقدند که بدون نیروی انسانی سالم و توانمند، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکن است.اختلالات اسکلتی عضلانی از عمده ترین عوامل ایجاد نقصان در راندمان و سود اقتصادی وکاهش عملکرد شغلی در صنایع می باشند.آسیب های ایجاد شده در نتیجه این اختلالات یکی از دلایل اصلی غرامتهای شغلی است که در ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی پرداخت می شود. بنابراین حفظ و نگهداری از سلامت نیروی کار می تواند بسیاری از این هزینه های را کاهش دهد. خودکارآمدی یکی از عوامل کمک کننده می باشد. خودکارآمدی به معنای قضاوت فرد در مورد توانایی های خود برای انجام یک عمل/کار می باشد و می تواند فرد را به اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهندة سلامت و ترک رفتارهای مضر برای سلامت قادر سازد.خود کارآمدی[1] عامل مهمی در زمینه عملکرد شغلی[2] کارکنان در محیط کار محسوب می شود. در تحقیقات داخلی و خارجی معدودی به ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با  دو متغیر عملکرد شغلی و خودکارآمدی در سازمان های تولیدی و صنعتی پرداخته شده است. از این رو، ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی ضروری می باشد.

 

[1] -Self-Efficacy

[2]- Job Performance

هدف کلی ارزیابی ارگونومیک سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی و خودکارآمدی کارکنان کارخانه روغنکشی ورامین 1 و2
خلاصه روش کار

جامعه آماری این تحقیق شامل 350 نفر از کارگران مرد خط تولید، بسته بندی، قوطی سازی و انبار می باشد. از این 350 نفر طبق جدول مورگان 186 نفر به عنوان گروه نمونه می توانند مورد بررسی قرار گیرند ولی به دلیل ملاحظات ناشی از افت نمونه تعداد 220 نفر به عنوان گروه نمونه در نظر گرفته می شوند که به روش تصادفی ساده از جامعه آماری فوق الذکر انتخاب خواهند شد.  ابزار این پژوهش شامل : 1-اطلاعات فردی و شغلی(5 سوالی)  2-پرسشنامه BODY MAP 3- روش ارزیابی سطح ریسک ارگونومی  KIM برای ارزیابی ایستگاههای کاری شامل وظایف حمل بار، بارکارفیزیکی وظایف دستی و همچنین هل دادن و کشیدن بار استفاده می شود.4- پرسشنامه خودکار آمدی (17 سوالی) 5- پرسشنامه عملکرد شغلی (15 سوالی) می باشد.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
شهناز طباطبایی یحیی آبادیمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیtabshahnaz@yahoo.com
علیرضا قربانپورهمکاردانشجولیسانسalireza-ghorbanpour@sbmu.ac.ir
رضا غلام نیاهمکارمشاور روش شناسیدکتری حرفه ایreza_gholamnia@yahoo.com

منابع
hide/show

1.         Lop NS, Kamar IFM, Aziz MNA, Abdullah L, Akhir NM, editors. Work-related to musculoskeletal disorder amongst Malaysian construction trade workers: Bricklayers. AIP Conference Proceedings; 2017: AIP Publishing.

2.         da Costa BR, Vieira ERJAjoim. Risk factors for work‐related musculoskeletal disorders: a systematic review of recent longitudinal studies. 2010;53(3):285-323.

3.         Sekkay F, Imbeau D, Chinniah Y, Dubé P-A, de Marcellis-Warin N, Beauregard N, et al. Risk factors associated with self-reported musculoskeletal pain among short and long distance industrial gas delivery truck drivers. 2018;72:69-87.

4.         Organization WH. World Health Organization

2015 [Available from: http://www.who.int/classifications/icd/en/.

5.         Khanijazani R, tabatabaeii S, seyed mehdi S, kavousi AJIOH. Ergonomic study of the relationship between job stress and harmful factors in the cement industry. 2016;13(2):58-67.

6.         Odebiyi D, Akanle O, Akinbo S, Balogun SJTijoo, medicine e. Prevalence and impact of work-related musculoskeletal disorders on job performance of call center operators in Nigeria. 2016;7(2 April):622-98-106.

7.         Zarei F, Mousavifard SA, Ardestani MJJoEHE. Assessment of musculoskeletal disorder prevalence and associated risk factors of a metal structure manufacturing company in Tehran. 2017;4(1):10-9.

8.         Bandura A. Human agency in social cognitive theory, American Psychological Review. 1989.

9.         Martinez-Calderon J, Zamora-Campos C, Navarro-Ledesma S, Luque-Suarez AJTJoP. The role of self-efficacy on the prognosis of chronic musculoskeletal pain: a systematic review. 2018;19(1):10-34.

10.       Tims M, B. Bakker A, Derks DJJoMP. Daily job crafting and the self-efficacy–performance relationship. 2014;29(5):490-507.

11.       Jin X, Hahm SWJIIII. The Effect of Authentic Leadership on Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in the JT Industry: The Moderating Effects of Self-Efficacy. 2017;20(6A):3823-34.

12.       Rhee S-Y, Hur W-M, Kim MJJoB, Psychology. The relationship of coworker incivility to job performance and the moderating role of self-efficacy and compassion at work: The job demands-resources (JD-R) approach. 2017;32(6):711-26.

13.       Lisbona A, Palaci F, Salanova M, Frese M. The effects of work engagement and self-efficacy on personal initiative and performance. 2018.

14.       Black O, Keegel T, Sim MR, Collie A, Smith PJJoor. The effect of self-efficacy on return-to-work outcomes for workers with psychological or upper-body musculoskeletal injuries: a review of the literature. 2017:1-12.

15.       Corbière M, Negrini A, Durand M-J, St-Arnaud L, Briand C, Fassier J-B, et al. Development of the return-to-work obstacles and self-efficacy scale (roses) and validation with workers suffering from a common mental disorder or musculoskeletal disorder. 2017;27(3):329-41.

16.       Bandura A, Locke EAJJoap. Negative self-efficacy and goal effects revisited. 2003;88(1):87.

17.       M. F. Comparative Evaluation of Load Handling Using the KIM Tool and the NIOSH Equation in a Food and Drug Distribution Company.

18.       Klussmann A, Steinberg U, Liebers F, Gebhardt H, Rieger MAJBmd. The Key Indicator Method for Manual Handling Operations (KIM-MHO)-evaluation of a new method for the assessment of working conditions within a cross-sectional study. 2010;11(1):272.

19.       Schwarzer R, Mueller J, Greenglass EJA, stress, coping. Assessment of perceived general self-efficacy on the Internet: Data collection in cyberspace. 1999;12(2):145-61.

20.       Witt LJJoM. The interactive effects of extraversion and conscientiousness on performance. 2002;28(6):835-51.

21.       Locke EA, Latham GP. A theory of goal setting & task performance: Prentice-Hall, Inc; 1990.

22.       Mehmet TJIjoph. Organizational variables on nurses’ job performance in Turkey: Nursing assessments. 2013;42(3):261.

23.       Solhi M, Khalili Z, Zakerian SA, Eshraghian MR. Prevalence of symptom of musculoskeletal disorders and predictors of proper posture among computer users based on stages of change model in computer users in central Headquarter, Tehran University of Medical Sciences %J Iran Occupational Health Journal. 2014;11(5):43-52.

24.       Motamedzadeh M, Golmohamadi R, Soultanian A, Chang RJM-ib-iḥī. The prevalence of musculoskeletal disorders as examined by the Hand Activity Level and Threshold Limit Value (HAL-TLV) method and the Human Body Map and the implementation of an ergonomic intervention at a tea factory. 2015;2(2):62-71.

25.       MOTAMEDZADEH M, Payoon A, HEYDARI MR, FARADMAL J, Babamiri M, Heydari P. Physical Ergonomic Assessment by Key Indicator Index (KIM) and Ergonomics Intervention in a Detergent-Producing Industry. 2017.