امروزه ایمنی به عنوان بخش مهمی از صنایع مختلف به خصوص صنایع ساختمانی محسوب می شود. در سالیان اخیر سرمایه گذاری گسترده در بخش ساختمان و ساخت و ساز، وجود واحدهای ایمن را ایجاب می کند، چرا که در صورت وقوع حادثه میزان خسارت های مالی و جانی بسیار بالا خواهد بود. یکی از مسائلی که در ایمنی صنایع ساختمانی مطرح است، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک  و پیشگیری از وقوع حوادث مختلف در بخش های مختلف صنایع ساختمانی است. به بیان دیگر با توجه به تعداد زیاد حوادث منجر به مرگ وو همچنین مصدمیت های کاری برای افراد شاغل در این صنعت  و نیز محدود بودن منابع مالی، تعیین معیاری برای تصمیم گیری و اولویت بندی ریسک ها ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل است که امروزه تصمیم گیری و مدیریت بر مبنای ارزیابی ریسک انجام می گیرد. در پروژه های عمرانی  به علت وجود مخاطرات و ارتباط مستقیم بخش های مختلف واحد های کاری با یکدیگر نیاز ویژه ای به روش های ارزیابی و رتبه بندی ریسک نوین جهت شناسایی مخاطرات مشاغل  وجود دارد.

" />

شناسایی و رتبه بندی سطح ریسک و اقدامات کنترلی مشاغل ساختمانی با رویکرد AHP & FAHP

Identification and ranking of risk level and control measures of construction jobs with the AHP & FAHP approach


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: رضا غلام نیا , مبین ابراهیمیان

کلمات کلیدی: رتبه بندی سطح ریسک،اقدامات کنترلی، پروژه ساختمانی، MIL STD 882D ، AHP، FAHP

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 15372
عنوان فارسی طرح شناسایی و رتبه بندی سطح ریسک و اقدامات کنترلی مشاغل ساختمانی با رویکرد AHP & FAHP
عنوان لاتین طرح Identification and ranking of risk level and control measures of construction jobs with the AHP & FAHP approach
کلمات کلیدی رتبه بندی سطح ریسک،اقدامات کنترلی، پروژه ساختمانی، MIL STD 882D ، AHP، FAHP
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 180
ضرورت انجام تحقیق

امروزه ایمنی به عنوان بخش مهمی از صنایع مختلف به خصوص صنایع ساختمانی محسوب می شود. در سالیان اخیر سرمایه گذاری گسترده در بخش ساختمان و ساخت و ساز، وجود واحدهای ایمن را ایجاب می کند، چرا که در صورت وقوع حادثه میزان خسارت های مالی و جانی بسیار بالا خواهد بود. یکی از مسائلی که در ایمنی صنایع ساختمانی مطرح است، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک  و پیشگیری از وقوع حوادث مختلف در بخش های مختلف صنایع ساختمانی است. به بیان دیگر با توجه به تعداد زیاد حوادث منجر به مرگ وو همچنین مصدمیت های کاری برای افراد شاغل در این صنعت  و نیز محدود بودن منابع مالی، تعیین معیاری برای تصمیم گیری و اولویت بندی ریسک ها ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل است که امروزه تصمیم گیری و مدیریت بر مبنای ارزیابی ریسک انجام می گیرد. در پروژه های عمرانی  به علت وجود مخاطرات و ارتباط مستقیم بخش های مختلف واحد های کاری با یکدیگر نیاز ویژه ای به روش های ارزیابی و رتبه بندی ریسک نوین جهت شناسایی مخاطرات مشاغل  وجود دارد.

هدف کلی رتبه بندی سطح ریسک و اقدامات کنترلی با رویکرد AHP & FAHP
خلاصه روش کار

این تحقیق از نوع مطالعه کاربردی بوده که در پروژه های مسکونی در حال اجرا در شهر تهران صورت خواهد گرفت. در این مطالعه، کلیه مشاغل با استفاده از   MIL STD 882D ارزیابی ریسک می شوند و سپس با استفاده از روش های AHP و FAHP مورد تحلیل قرار می گیرد. مراحل انجام این مطالعه به شرح ذیل می باشد:

گام اول : بررسی اطلاعات کلی و شناخت جامعه مورد مطالعه

گام دوم: شناسایی مشاغل درگیر در پروژه

گام سوم: شناسایی و ارزیابی مخاطرات به روش JSA و ارزیابی با رویکرد MIL STD 882D

گام چهارم : تعیین سطح ریسک و کنترل ها

گام پنجم: اولویت بندی سطح ریسک و کنترل ها با رویکرد AHP

گام ششم: اولویت بندی سطح ریسک و کنترل ها با رویکرد FAHP

گام هفتم: تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن و گزارش پایان نامه


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
رضا غلام نیامجریاستاد راهنمای اولدکتری حرفه ایreza_gholamnia@yahoo.com
مبین ابراهیمیانمجری اصلیدانشجو mobin4.ebrahimiyan@gmail.com
رضا سعیدیهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیreza.saeedi@gmail.com

منابع
hide/show

 1. Ringen, K., Seegal, J., 1995. Safety and health in construction industry. Annual Review of Public Health 16, 165–188
 2. Hyoung, J.I., Kwon, Y., Kim, S., Kim, Y., Su Ju, Y., Lee, H., 2009. The characteristics of fatal occupational injuries in Korea’s construction industry, 1997–2004. Safety Science 47 (8), 1159–1162
 3. Tam, C.M., Zeng, S.X., Deng, Z.M., 2004. Identifying elements of poor construction safety management in China. Safety Science 42, 569–586.
 4. Hinze, J., Devenport, J., Giang, G., 2006. Analysis of construction worker injuries that do not result in lost time. Journal of Construction Engineering and Management 132 (3), 321–326
 5. INE, (2008). Statistical Yearbook of Portugal 2007. Instituto Nacional de Estatیstica (INE), Lisboa
 6. Lee, S., Halpin, D.H., Chang, H., 2006. Quantifying effects of accidents by fuzzy-logic and simulation based analysis. Canadian Journal of Civil Engineering 33, 219– 226
 7. Pinto A, Nunes IL, Ribeiro RA. Occupational risk assessment in construction industry – Overview and reflection. Safety Science 2011;49(5):616–24
 8. Hyoung JI, Young JK, Kim S, Kim Y, Ju Su, Lee H. The characteristics of fatal occupational injuries in Korea’s construction industry, 1997–2004. Safety Science 2009; 47(8):1159–62.
 9. Chi, C.F., Wu, M.L., 1997. Effects of age and occupation on occupational fatality rates. Safety Science 27, 1–17.
 10. Fridolf K, Nilsson D, Frantzich H. Fire evacuation in underground transportation systems: A review of accidents and empirical research. Fire Technology. 2011.
 11. Y.-C. Kuo, S.-T. Lu. (2012).Using fuzzy multiple criteria decision making approach to enhance risk assessment for metropolitan construction projects: the case of risk assessment approach is demonstrated using data from a metro system construction project in the city of Taipei. International Journal of Project Management
 12. Betrie, G., Sadiq, R., Nichole, C., Morin, K.A., 2016. Environmental risk assessment of acid rock drainage underuncertainty: The probability bounds and PHREEQC approach. Journal of Hazardous Materials 301, 187–196.
 13. Jannadi, O.A., Almishari, S., 2003. Risk assessment in construction. Journal of Construction Engineering and Management 129 (5), 492–500.
 14. Baradan, S., Usmen, M.A., 2006. Comparative injury and fatality risk analysis of building trades. Journal of Construction Engineering and Management 132 (5), 533–539.
 15. Gurcanli, G.E., Mungen, U., 2009. An occupational safety risk analysis method at construction sites using fuzzy sets. International Journal of Industrial Ergonomics 39, 371–387.
 16.  Mustafa, M. A., & Al-Bahar, J. F. (1991). Project risk assessment using the analytic hierarchy process. IEEE Transactions on Engineering Management, 38(1), 46–52.
 17. Ali Kokangül, Ulviye Polat, Cansu Dag˘suyu.  A new approximation for risk assessment using the AHP and Fine Kinney Methodologies.
 18. Mohamed Abdelgawad1 and Aminah Robinson Fayek, A.M.ASCE2. Risk Management in the Construction Industry Using Combined Fuzzy FMEA and Fuzzy AHP.
 19. Soroush Salimipour, Seyyed Mohammad Reza Mirie Lavasani, Saeed Giovchi, Fuzzy risk assessment of Urban Metro Station Project (Case Study: Karaj Metro Station D2)
 20. Mehdi Mohajeri, Abdollah Ardeshir, Analysis of Construction Safety Risks Using the AHP-DEA Integrated Approach
 21. Abdollah Ardeshir, Mehdi Mohajeri, Mehran Amiri, Safety Assessment in Building Projects Based on Gray Hierarchy and Fuzzy Analysis Methods