ظرفیت بیمارستان‌ها در بلایا محدود بوده و ارائه مراقبت مناسب با انبوه مصدومان، از طریق ایجاد فراظرفیت بیمارستان عملی است. ترخیص زودهنگام برخی بیماران بستری، از اقدامات مؤثر در این زمینه است. این امر ارائه مراقبت به مصدومان ناشی از بلایا را فراهم می‌کند، اما می‌تواند سلامتی بیماران، ترخیص شده را، در شرایط بعد از وقوع بلایا، تحت تأثیر قرار دهد. مرور مطالعات قبلی، نیز حاکی از این است که مدل اختصاصی برای تداوم مراقبت بیماران قابل ترخیص در بلایا، ارائه نشده است. با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی تداوم مراقبت بیماران در بلایا، لازم است، این فرآیند در بستر فرهنگی و اجتماعی کشور بررسی شود. لذا مطالعه حاضر باهدف تبیین فرآیند تداوم مراقبت بیماران قابل ترخیص در بلایا و طراحی مدل کاربردی برای آن اجرا شد.

" />

طراحی مدل تداوم خدمت‌رسانی به بیماران قابل ترخیص مراکز درمانی درزمان وقوع بلایا

Designing a model to provide continuity of care for dischargeable patients in disasters


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: داود خراسانی زواره

کلمات کلیدی: فراظرفیت بیمارستانی، بلایا، بیماران قابل ترخیص، تداوم خدمت رسانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 15342
عنوان فارسی طرح طراحی مدل تداوم خدمت‌رسانی به بیماران قابل ترخیص مراکز درمانی درزمان وقوع بلایا
عنوان لاتین طرح Designing a model to provide continuity of care for dischargeable patients in disasters
کلمات کلیدی فراظرفیت بیمارستانی، بلایا، بیماران قابل ترخیص، تداوم خدمت رسانی
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مداخله در سطح جامعه
مدت اجراء - روز 90
ضرورت انجام تحقیق

ظرفیت بیمارستان‌ها در بلایا محدود بوده و ارائه مراقبت مناسب با انبوه مصدومان، از طریق ایجاد فراظرفیت بیمارستان عملی است. ترخیص زودهنگام برخی بیماران بستری، از اقدامات مؤثر در این زمینه است. این امر ارائه مراقبت به مصدومان ناشی از بلایا را فراهم می‌کند، اما می‌تواند سلامتی بیماران، ترخیص شده را، در شرایط بعد از وقوع بلایا، تحت تأثیر قرار دهد. مرور مطالعات قبلی، نیز حاکی از این است که مدل اختصاصی برای تداوم مراقبت بیماران قابل ترخیص در بلایا، ارائه نشده است. با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی تداوم مراقبت بیماران در بلایا، لازم است، این فرآیند در بستر فرهنگی و اجتماعی کشور بررسی شود. لذا مطالعه حاضر باهدف تبیین فرآیند تداوم مراقبت بیماران قابل ترخیص در بلایا و طراحی مدل کاربردی برای آن اجرا شد.

هدف کلی این مطالعه با هدف تبیین موانع تداوم خدمت رسانی به بیماران قابل ترخیص مراکز درمانی در زمان وقوع بلایا انجام خواهدگرفت.
خلاصه روش کار

مواد و روش­ﻫﺎ: این طرح حاصل پایان نامه دکترای PhD است. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در طی چهار مرحله انجام خواهد شد. در مرحله اول، طی یک مطالعه تحلیلیمقطعی، ابتدا چک‌لیست ارزیابی امکان ترخیص زودهنگام بیماران در بلایا، توسط پانل متخصصین طراحی میگردد. سپس با روش سرشماری، بر اساس چک‌لیست طراحی‌شده، ازنظر امکان ترخیص زودهنگام ارزیابی و بیماران قابل ترخیص و غیرقابل ترخیص شناسایی میگردند. در مرحله دوم با انجام یک مطالعه ﻛﻴﻔﻲ با رویکرد نظریه زمینه‌ای، از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختارمند با مدیران و کارکنان نظام سلامت و اساتید صاحب‌نظر در حوزه بلایا، مدل مفهومی معرف فرآیند تداوم مراقبت بیماران قابل ترخیص در بلایا استخراج خواهد شد. در مرحله سوم از طریق مطالعه مرور نظام‌مند، مؤلفه ­های مؤثر بر تداوم مراقب بیماران در بلایا استخراج و در آخرین مرحله، با شناسایی مفاهیم اصلی فرآیند و نتایج مرحله سوم مدل کاربردی مراقبت پیگیر بیماران قابل ترخیص در بلایا طراحی و ارائه میگردد.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
داود خراسانی زوارهمجری اصلیاجراء طرحفلوشیپdavoud.khorasani@gmail.com
حمیدرضا خانکههمکارمشاور طرح hrkhankeh@hotmail.com

منابع
hide/show

1.       Hick JL, Hanfling D, Burstein JL, DeAtley C, Barbisch D, Bogdan GM, et al. Health care facility and community strategies for patient care surge capacity. Annals of Emergency Medicine. 2004;44(3):253-61.

2.       Arrieta MI, Foreman RD, Crook ED, Icenogle ML. Providing continuity of care for chronic diseases in the aftermath of Katrina: from field experience to policy recommendations. Disaster medicine and public health preparedness. 2009;3(3):174-82.

3.       Khanke H. Disaster Hospital preparedness:. (Book), National program. Second Edition ed2015.

4.       Seyedin SS, s; Zaboli, R. Planning to deal with disasters, effective approach for disaster risk reduction in Iran’s health organization. Emdad va Nejat journal. 2010;2(4):39-45.

5.       Koenig KL. Koenig and Schultz's disaster medicine: comprehensive principles and practices: Cambridge University Press; 2009.

6.       Einav S, Hick JL, Hanfling D, Erstad BL, Toner ES, Branson RD, et al. Surge capacity logistics: care of the critically ill and injured during pandemics and disasters: CHEST consensus statement. Chest. 2014;146(4 Suppl):e17S-43S.

7.       World Health Organization PAHO. SAFE HOSPITALS.A COLLECTIVE RESPONSIBILITY. World Health Organization PAHO, editor2006.

8.       Kelen GD, Kraus CK, McCarthy ML, Bass E, Hsu EB, Li G, et al. Inpatient disposition classification for the creation of hospital surge capacity: a multiphase study. The Lancet. 2006;368(9551):1984-90.

9.       Ciottone GR, Darling RG, Biddinger PD, Keim ME, Molloy MS. Ciottone's Disaster Medicine: Elsevier Health Sciences; 2015.

10.     Hick JL, Einav S, Hanfling D, Kissoon N, Dichter JR, Devereaux AV, et al. Surge capacity principles: care of the critically ill and injured during pandemics and disasters: CHEST consensus statement. CHEST Journal. 2014;146(4_suppl):e1S-e16S.

11.     Rimstad R, Holtan A. A cross-sectional survey of patient needs in hospital evacuation. American journal of disaster medicine. 2014;10(4):301-7.

12.     Hickman Jr RL, Douglas SL. Impact of chronic critical illness on the psychological outcomes of family members. AACN advanced critical care. 2010;21(1):80.

13.     Organization WH. Caring for people with chronic conditions. Geneva: World Health Organization. 2008.

14.     Ghaffar A, Reddy KS, Singhi M. Burden of non-communicable diseases in South Asia. Bmj. 2004;328(7443):807-10.

15.     Rafii F, Soleimani M, Seyedfatemi N. A model of patient participation with chronic disease in nursing care. koomesh. 2011;12(3):293-304.

16.     Shahsavari S, Nazari F, Karimyar Jahromi M, Sadeghi M. Epidemiologic study of hospitalized cardiovascular patients in Jahrom hospitals in 2012- 2013. Cardiovascular Nursing Journal. 2013;2(2):14-21.

17.     Project TS.

Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. 2012.

18.     Arrieta MI, Foreman RD, Crook ED, Icenogle ML. Insuring continuity of care for chronic disease patients after a disaster: key preparedness elements. The American journal of the medical sciences. 2008;336(2):128-33.

19.     Security USCHCoH. CARING FOR SPECIAL NEEDS DURING DISASTERS:

WHAT’S BEING DONE FOR VULNERABLE

POPULATIONS?: Washington: U.S. G.P.O., 2011.; 2010.

20.     Lazo J. FRAMING DISASTER PLANNING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES:

ANALYZING THE CALIF V. CITY OF LOS ANGELES LAWSUIT. University of Delaware: University of Delaware; 2013.

21.     MRC. Guide to Medical Special Needs Shelters.

22.     Bonnett CJ, Peery BN, Cantrill SV, Pons PT, Haukoos JS, McVaney KE, et al. Surge capacity: a proposed conceptual framework. The American journal of emergency medicine. 2007;25(3):297-306.

23.     Adalja AA, Watson M, Bouri N, Minton K, Morhard RC, Toner ES. Absorbing citywide patient surge during Hurricane Sandy: a case study in accommodating multiple hospital evacuations. Ann Emerg Med. 2014;64(1):66-73 e1.

24.     Missildine K, Varnell G, Williams J, Grover KH, Ballard N, Stanley-Hermanns M. Comfort in the eye of the storm: a survey of evacuees with special medical needs. Journal of emergency nursing: JEN: official publication of the Emergency Department Nurses Association. 2009;35(6):515-20.

25.     Belinda Joy Deal, Rebecca A. Fountain,Carol Ann Russell-Broaddus,, Stanley-Hermanns M. Challenges_and_Opportunities_of_Nursing_Care_in_Special-Needs_Shelters. Disaster Management & Response.Volume 4, Number 4(October-December 2006):100-5.

26.     Satterthwaite PS, Atkinson CJ. Using 'reverse triage' to create hospital surge capacity: Royal Darwin Hospital's response to the Ashmore Reef disaster. Emergency medicine journal: EMJ. 2012;29(2):160-2.

27.     LoBiondo-Wood G, Haber J. Nursing research: Methods and critical appraisal for evidence-based practice: Elsevier Health Sciences; 2014.

28.     parvizi sa-H, mohsen.Salsali,mahvash. Principles and methods in Qualitative research. 1 ed. tehran: Jameenegar; 2015. 3780 p.

29.     Polit-O'Hara D, Beck CT. Essentials of nursing research: Methods, appraisal, and utilization: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

30.     Holloway I, Wheeler S. Qualitative research for nurses 2nd edition. Blackwell; 2002.

31.     Macnee CL, McCabe S. Understanding nursing research: Using research in evidence-based practice: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.

32.     Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory: Sage Publications, Inc; 1998.