صیانت از نیروی انسانی مهمترین مسئله صنایع کشور می باشد. با وجود پیشرفت صنایع و بکار گیری تکنولوژی های گوناگون،همچنان حوادث شغلی موجب خسارات جبران ناپذیری می گردند. صنعت فولاد پایه و محور توسعه ی کشورهای صنعتی و در حال توسعه است .این صنعت بالاترین هزینه ی غرامت های مرتبط با حوادث و آسیب های شغلی را به خود اختصاص می دهد.

 سازمان بین المللی کار(International Labour organization=ILO ) استرس شغلی را شناخته شده ترین عامل تهدید کننده سلامتی کارگران معرفی نموده است. اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﻬﻤترین فاکتورهای تاثیرگذار بر روی ویژگیها و رفتارهای روانی است که می تواند عملکرد انسان ها در محیط کار را تحت تاثیر قرار دهد. استرس شغلی از نظر ایمنی در محیط کار نیز اهمیت ویژه ای دارد. نتایج مطالعات، نقش عوامل استرس زای شغلی را در %37 از حوادث و آسیب های رخداده در صنعت اثبات نموده است.خطاهای انسانی علت حدود 80 درصد حوادث شغلی است  که خود می تواند نتیجه استرس های شغلی کارکنان باشد. همچنین یکی از فاکتورهای فردی و روانشناختی مهم و اثرگذار بر ایمنی و رخداد حوادث درک ریسک می باشد. درک ریسک در ایمنی و بهداشت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بسیاری از حوادث بعلت اینکه افراد درک صحیحی از خطرات ندارند رخ می دهند. بطور کلی با توجه به اهمیت صنعت فولاد از نظر فنی، سیاسی و اقتصادی و نقش مهمی که در این ارتباط با  صنایع کشور ایفا می کند این پژوهش در راستای شناسایی منابع استرس شغلی، تعیین میزان استرس شغلی، میزان درک ریسک شاغلین و بررسی ارتباط آنها با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان می باشد.

" />

بررسی ارتباط درک ریسک، منابع و میزان استرس شغلی با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان

Investigating the relationship between risk perception, resources and occupational stress rate with occupational accidents and providing corrective solutions in one of guilan's steel industry.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: محمد حسین وزیری , میلاد قیامی پشته

کلمات کلیدی: حادثه شغلی ،استرس شغلی ، درک ریسک

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 15141
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط درک ریسک، منابع و میزان استرس شغلی با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان
عنوان لاتین طرح Investigating the relationship between risk perception, resources and occupational stress rate with occupational accidents and providing corrective solutions in one of guilan's steel industry.
کلمات کلیدی حادثه شغلی ،استرس شغلی ، درک ریسک
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مورد-شاهد
مدت اجراء - روز 180
ضرورت انجام تحقیق

صیانت از نیروی انسانی مهمترین مسئله صنایع کشور می باشد. با وجود پیشرفت صنایع و بکار گیری تکنولوژی های گوناگون،همچنان حوادث شغلی موجب خسارات جبران ناپذیری می گردند. صنعت فولاد پایه و محور توسعه ی کشورهای صنعتی و در حال توسعه است .این صنعت بالاترین هزینه ی غرامت های مرتبط با حوادث و آسیب های شغلی را به خود اختصاص می دهد.

 سازمان بین المللی کار(International Labour organization=ILO ) استرس شغلی را شناخته شده ترین عامل تهدید کننده سلامتی کارگران معرفی نموده است. اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﻬﻤترین فاکتورهای تاثیرگذار بر روی ویژگیها و رفتارهای روانی است که می تواند عملکرد انسان ها در محیط کار را تحت تاثیر قرار دهد. استرس شغلی از نظر ایمنی در محیط کار نیز اهمیت ویژه ای دارد. نتایج مطالعات، نقش عوامل استرس زای شغلی را در %37 از حوادث و آسیب های رخداده در صنعت اثبات نموده است.خطاهای انسانی علت حدود 80 درصد حوادث شغلی است  که خود می تواند نتیجه استرس های شغلی کارکنان باشد. همچنین یکی از فاکتورهای فردی و روانشناختی مهم و اثرگذار بر ایمنی و رخداد حوادث درک ریسک می باشد. درک ریسک در ایمنی و بهداشت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بسیاری از حوادث بعلت اینکه افراد درک صحیحی از خطرات ندارند رخ می دهند. بطور کلی با توجه به اهمیت صنعت فولاد از نظر فنی، سیاسی و اقتصادی و نقش مهمی که در این ارتباط با  صنایع کشور ایفا می کند این پژوهش در راستای شناسایی منابع استرس شغلی، تعیین میزان استرس شغلی، میزان درک ریسک شاغلین و بررسی ارتباط آنها با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان می باشد.

هدف کلی تعیین ارتباط درک ریسک، منابع و میزان استرس شغلی با حوادث شغلی و ارائه راهکارهای اصلاحی در یکی از صنایع فولاد استان گیلان
خلاصه روش کار

روش نمونه گیری و محاسبه اندازه نمونه:

این پژوهش از نوع تحلیلی مورد-شاهدی می باشد. بر اساس مدارک و مستندات کارخانه و نظر گروه خبرگان، کارکنان به دو گروه مورد (حادثه دیده) و شاهد (بدون حادثه ) تقسیم می گردند . 80 نفر(تعداد حادثه از سال92 تا96) ازکارکنانی که طی 5 سال گذشته حداقل یک حادثه شغلی غیر مرگبار را داشته اند بعنوان گروه مورد (حادثه دیده) در نظر گرفته خواهند شد. همچنین بطور تصادفی از بین کارکنانی که هیچ حادثه ای نداشته اند تعداد 120 نفر بعنوان گروه شاهد(بدون حادثه) انتخاب خواهند شد.

مرحله 1: جمع آوری اطلاعات کلی و شناخت جامعه مورد مطالعه

در این مرحله از طریق موارد ذیل به جمع آوری اطلاعات کلی و شناخت جامعه مورد مطالعه می پردازیم:

  • برگزاری جلسه مشترک با مدیریت مجتمع و سرپرست واحد HSE و بحث وتبادل نظر درباره جامعه مورد مطالعه.
  •   انجام بازدید از بخش نورد و ارزیابی اولیه بمنظور شناخت محیط کاری کارکنان ،عوامل زیان آور شغلی ، ریسک های ایمنی و بهداشتی موجود .
  •   بررسی مستندات واحد اداری  مانند لیست اطلاعات فردی کارکنان بخش نورد.
  • بررسی مستندات واحد HSEمانند گزارشات و آمار حوادث شغلی 5 سال گذشته(از سال92 تا 96)
  • و در نهایت جمع آوری کلیه اطلاعات مربوط به حوادث شغلی.

 

مرحله 2: تدوین پرسشنامه درک ریسک و تعیین پایایی و روایی آن

در این مرحله پرسشنامه درک ریسک جهت گردآوری اطلاعات مربوط به میزان درک ریسک شاغلین تدوین خواهد شد که قبل از انجام پژوهش، روایی و پایایی آن سنجش خواهد شد و سپس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

مرحله3: توزیع  و تکمیل پرسشنامه های منابع استرس شغلی، میزان استرس شغلی و درک ریسک

پرسشنامه های مذکور بین کارکنانی که تمایل به حضور در مطالعه را داشته باشند پس از اخذ رضایت نامه کتبی  از آنها توزیع و توسط آنان تکمیل و سپس جمع آوری خواهد شد.

مرحله 4: تجزیه وتحلیل داده ها  و ارائه گزارش نهایی

در این مرحله یافته ها با استفاده از نرم افزار22spss  تجزیه وتحلیل خواهد شد. وسپس گزارش نهایی ارائه خواهد شد.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد حسین وزیریمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیmhvaziri40@yahoo.com
رضا غلام نیاهمکاراستاد مشاوردکتری حرفه ایreza_gholamnia@yahoo.com
میلاد قیامی پشتهمجریدانشجولیسانسghiami.milad@yahoo.com
محمد حسین وزیریهمکارمشاور روش شناسیدکترای تخصصی پی اچ دیmhvaziri40@yahoo.com

منابع
hide/show

1. Mohammad fam A. Safety engineering. 3rd ed. Hamadan: Fanavaran; 2005: 1-20[Book in Persian]

2. Kendall E. Measurement of occupational stress among Australian workers, 2003; Available at: www.workcover.wa.gov.au

3. Sjoberg L, Moen B.E, Rundmo T. Explaining risk perception. An evaluation of the psychometric paradigm in risk perception research. 2004. Available from: http://www.svt.ntnu.no/psy/Torbjorn.Rundmo/Psychometric_ paradigm.pdf.   

 4. Ross RR, Altmaier EM. Intervention in Occupational Stress. SAGE Publication, London 1994: 37-37.

 

5.  Li CY, Chen KR, Wu CH, Sung FC.Job stress and dissatisfaction in association with non-fatal injuries on the job in a cross-sectional sample of petrochemical workers. Occupational Med 2001; 51(1): 50-55.

 

6. Lotfizadeh M, Noor-hassim I, Habibi A. Analysis of occupational stress and the related issues among employees of Esfahan steel company (ESCO), Iran (2009). J Shahrekord Univ Med Sci 2011; 13(5): 37-45. [In Persian].

 

7. NIOSH. Exposure to stress: Occupational hazards in hospitals. Atlanta, GA: NIOSH Publication; 2008.


 

8. Jovica Jovanović MA, Milan Jovanović. multidisciplinary aspect of occupational accident and injury. facalta universitatis series: Working and Living Environmental Protection. 2004;2(4):325-33

9. Brauer RL. Safety and Health for Engineers. New Jersey, NJ: John Wiley & Sons;2006.

 

10. Goldenhar K. Modeling relationships between job stressors and injury and near-miss outcomes for construction laborers. Work Stress 2003; 17(3): 218–240.

 

11. Murphy LR. Occupational stress management: review and appraisal. J Occupational Psychology 2002: 42-57.

 

12. Hughes P, Ferrett E. Introduction to health and safety in construction. 2nd Ed. Elsevier 2007; P: 1-56.

 

13. Mullen, J., Investigating factors that influence individual safety behavior at work. Journal of Safety Research, 2004. 35: p. 275-85

 

14. Bull N, Riise T, Moen BE. Compensation for Occupational Injury and Disease in Norway:: Ranking of Job Groups. J Occup Environ Med. 2000;42(6):621–8.

15. Mohammadfam I, Bahrami A, Fatemi F, Golmohammadi R, Mahjub H. Evaluation of the Relationship between Job Stress and Unsafe Acts with Occupational Accidents in a Vehicle Manufacturing Plant. Sci J Hamadan Univ Med Sci . 2008; 15 (3) :60-66. (inPersian)

 

16.  Zare M, Abedi K, Halvani G, Barkhordari A, Aminipour M. Prevalence of job stress among staff of the ports and sailing corporation of Hormozgan and its relation to non Fatal accidents. JSSU. 2009; 17 (3) :142-148 [In Persian] 

 

17. Kiani F, Samawatian H, Pourabdian S. The job stress and reported incidents rate among employees of  Zob Ahan Company: the role of work pressure moderator. Journal of Occupational Health, Vol. 8, No. 3, 2011. (inPersian).

 

18. Gharibi V, Malakouti J, Arsang Jang Sh, Gholami A. Prevalence of Occupational Stress and Its Relationship to Individual Characteristics in Tunneling Industry Workers. J Health Syst Res 2013; 9(1): 57-65. (inPersian)

19. Mehdi J, Keyvan S, Oranoos B, Hamzeh S. Investigating effective factors on risk perception, safety attitude and safety performance of construction workers of Shiraz city .Health Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2013; 1(4):30-36. (inPersian)

20. Mei-Yung Leung, Qi Liang, Paul Olomolaiye. Impact of Job Stressors and Stress on the Safety Behavior and Accidents of Construction Worker. © 2015 American Society of Civil Engineers.

21. Phayong T, Wattasit S, Richard L. N, Ratana S,Teeranee T. Relationship Between Noise-Related Risk Perception, Knowledge, and the Use of Hearing Protection Devices Among Para Rubber Wood Sawmill Workers. _ 2017 Occupational Safety and Health Research Institute, Published by Elsevier Korea LLC.open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

 

22. Shezeen Oah, Rudia Na, Kwangsu Moon. The Influence of Safety Climate,

Safety Leadership, Workload, and Accident Experiences on Risk Perception: A Study of Korean Manufacturing Workers.2018 Occupational Safety and Health Research Institute, Published by Elsevier Korea LLC. open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

 

 

 23. Tabatabaei Sh. Validation of General Health, Work Stress, Job Satisfaction, Self Efficacy and Personality Characteristics (MMPI2RF) Questionnaires for Employees of Iran. Research Project Issued by Research Deputy of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.1394. [Persian].