استفاده از خطوط انتقال گاز به عنوان سیستم های حمل و نقل مایعات و گازهای خطرناک نسبت به سایر روش های دیگر حمل و نقل از لحاظ هزینه، زمان و سهولت در انتقال برتری دارد، لکن به دلیل ایجاد مخاطراتی چون انفجار، اشتعال و نشت پیامدهای زیانباری را بر انسان و محیط وارد خواهند نمود که با توجه به خطی بودن آنها و عبور از مناطق و زیستگاه های مختلف، محدوده های وسیعی را تحت الشعاع قرار می دهند. بنابراین انجام چنین تحقیقی برای جلوگیری از بروز پیامدهای زیانبار آنها ضروری می باشد.

" />

ارزیابی کمی ریسک خط لوله انتقال گاز ترش با رویکرد فازی

Quantitative risk assessment of sour gas pipeline by fuzzy approach


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: موسی جباری قره باغ , حسن کوهپائی

کلمات کلیدی: ارزیابی کمی ریسک، خط لوله انتقال گاز ترش، منطق فازی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 14069
عنوان فارسی طرح ارزیابی کمی ریسک خط لوله انتقال گاز ترش با رویکرد فازی
عنوان لاتین طرح Quantitative risk assessment of sour gas pipeline by fuzzy approach
کلمات کلیدی ارزیابی کمی ریسک، خط لوله انتقال گاز ترش، منطق فازی
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه بررسی موارد
مدت اجراء - روز 300
ضرورت انجام تحقیق

استفاده از خطوط انتقال گاز به عنوان سیستم های حمل و نقل مایعات و گازهای خطرناک نسبت به سایر روش های دیگر حمل و نقل از لحاظ هزینه، زمان و سهولت در انتقال برتری دارد، لکن به دلیل ایجاد مخاطراتی چون انفجار، اشتعال و نشت پیامدهای زیانباری را بر انسان و محیط وارد خواهند نمود که با توجه به خطی بودن آنها و عبور از مناطق و زیستگاه های مختلف، محدوده های وسیعی را تحت الشعاع قرار می دهند. بنابراین انجام چنین تحقیقی برای جلوگیری از بروز پیامدهای زیانبار آنها ضروری می باشد.

هدف کلی ارزیابی کمی ریسک خط لوله انتقال گاز ترش با رویکرد فازی (مطالعه موردی: خط لوله 32 اینچ انتقال گاز ترش سیری-عسلویه)
خلاصه روش کار

در این تحقیق سعی خواهد شد با استفاده از رویکرد فازی بتوان تخمین دقیق تری نسبت به برآورد ریسک نهایی مخاطرات مرتبط با خط لوله انتقال گاز ارائه داد بدین منظور از روش ارزیابی ریسک فازی FRA بمنظور برآورد احتمال و شدت و در نهایت نمره ریسک فازی رویدادها استفاده خواهد شد که محاسبات مربوط به آن در نرم افزار MATLAB انجام خواهد پذیرفت و نیز از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) بمنظور وزن دهی به آیتم های مرتبط با ریسک استفاده می شود که محاسبات آن در نرم افزار EXCEL انجام می شود. سپس با ترکیب وزن و نمره ریسک هر آیتم نمره ریسک نهایی بروز حریق، انفجار و انتشار گاز در خط لوله محاسبه می گردد.  برای انجام این کارها ابتدا می بایست:

 1. شناسایی تمامی مخاطرات مرتبط با خط لوله صورت پذیرد. این کار با استفاده از چک لیست های ارائه شده در استاندارد ISO 17776 انجام خواهد پذیرفت. در این چک لیست ها فهرستی از کلیه مخاطرات بالقوه در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست همراه با اثرات آنها و نیز منابع ایجاد خطر و اثرات بالقوه آنها آورده شده است.
 2. بعد از  شناسایی خطرات خط لوله، ساختار درخت فازی حریق ، انفجار و انتشار گاز را تشکیل داد.
 3. درخت فازی دارای چندین سطح می باشد که هر آیتم بصورت Xi,jk  نمایش داده می شود که k بعنوان نسل و i فرزند و j  بعنوان منشا یا والدین مشخص می گردد.
 4. با استفاده از نرم افزار EXCEL نظراتی را که از کارشناسان خبره گرفته شده است را توسط فرمول FAHP برای همه ریسک های پایه ای وزن دهی می کنیم.بدین ترتیب وزن دهی با تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام می گردد.
 5. با استفاده از نرم افزار MATLAB ارزیابی ریسک فازی (FRA) برای آیتم های پایه ای ریسک و در تمامی سطوح انجام خواهد پذیرفت.
 6. در نهایت با ترکیب FRA و FAHP  و مقایسه آن با معیار، ریسک حریق، انفجار و انتشار گاز از خط لوله بدست خواهد آمد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
موسی جباری قره باغمجری اصلیاجراء طرحدکترای تخصصی پی اچ دیmousaja@yahoo.com
رضا غلام نیاهمکاراستاد مشاوردکتری حرفه ایreza_gholamnia@yahoo.com
حسن کوهپائیمجریدانشجو h.kuhpaee@gmail.com

منابع
hide/show

 1. www.donya-e-eqtesad.com/news/828223/
 2. Neba, N. Ngeh, E. B.P., 2009. Environmental assessment of the Chad-Cameroon oil and pipeline project in the Kribi region of Cameroon. International NGO Journal Vol. 4 (5), pp. 225-235
 3. Muhlbauer, W. Kent., 2004. Pipeline Risk Management Manual: Ideas, -Techniques, and Resources . Burlington: Elsevier Inc.
 4. http://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Pages/pipeline.aspx
 5. www.mehrnews.com/news/3568346

www.mehrnews.com/news/2108084

www.mehrnews.com/news/2141975

www.mehrnews.com/news/2156404

 

 1. Kirti Bhushan Mishra, Klaus-Dieter Wehrstedt, and Holger Kreb. (2012). Lessons Learned from Recent Fuel Storage Fires. 11th Int. Conference on Combustion and Energy Utilization (ICCEU), Coimbra, Portugal, May 09 – 13, 2012
 2. جوزی، س.ع.، ایرانخواهی، م. 1389. ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط انتقال گاز به روش تلفیقی AHP. محیط شناسی، ش53، ص107-120.
 3. http://www.pseez.ir/fa/database/about
 4. شرکت نفت و گاز پارس، واحد خطوط لوله مدیریت عملیات. معرفی کلیه خطوط لوله کریدورهای واقع در عسلویه
 5. Young-Do Jo a,, Bum Jong Ahnb. A method of quantitative risk assessment for transmission pipeline carrying natural gas. Journal of Hazardous Materials A123 (2005) 1–12.
 6. M. Jabbari Gharabagh a,*, H. Asilian b, S.B. Mortasavi b, A. Zarringhalam Mogaddam c, E. Hajizadeh d, A. Khavanin b. Comprehensive risk assessment and management of petrochemical feed and product transportation pipelines. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 22 (2009) 533–539
 7. Anjuman Shahriar, Rehan Sadiq*, Solomon Tesfamariam. Risk analysis for oil & gas pipelines: A sustainability assessment approach using fuzzy based bow-tie analysis. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 25 (2012) 505e523
 8. S.M. Miri Lavasani, Z. Yang, J. Finlay, J. Wang. (2011). Fuzzy risk assessment of oil and gas offshore wells. Journal of Process Safety and Environmental Protection 8 9 (2 0 1 1) 277–294
 9. Yafei Zhoua, Guangyu Hub, Jianfeng Li c,, Chunyan Diaod. Risk assessment along the gas pipelines and its application in urban planning. Land Use Policy 38 (2014) 233– 238. journal homepage: www.elsevier.com/locate/landusepol.
 10. Chiara Vianello, Giuseppe Maschio. Quantitative risk assessment of the Italian gas distribution network. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. Accepted Date: 12 July 2014
 11. Linlin Lu a, Wei Liang a, *, Laibin Zhang a, Hong Zhang a, Zhong Lu b, Jinzhi Shan b. A comprehensive risk evaluation method for natural gas pipelines by combining a risk matrix with a bow-tie model. Journal of Natural Gas Science and Engineering 25 (2015) 124e133
 12. عباسپور، م. و همکاران 1388. بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه های صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی شرکت پتروپارس). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره 3.
 13. جعفری، ح.، نژادی، ا.، عبیری جهرمی، ا. 1388. ارزیابی ریسک سایت های صنعتی منطقه عسلویه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی. مجله محیط شناسی، سال سی و پنجم، شماره 49.
 14. نرگس قارون* 1، سیدعلی جوزی 2. مدیریت ریسک محیط زیستی خط لولة انتقال فرآورده های نفتی بندرعباس- سیرجان به روش پاپیونی. محیط شناسی، سال سی و نهم، شمارة 3 ، پاییز 92 ، صفحة 150-133.
 15. مجتبی باقری، ناصر بدری، داود رشتچیان*. تعیین حریم ایمن خطوط لوله انتقال گاز ترش به روش ارزیابی کمی ریسک. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 32، شماره 2، 1392.