شیوع شناسی آسیب های تکواندو در رشته های کیوروگی، پومسه و هانمادانگ

Epidemiology of Taekwondo injuries (Kyorugi, Poomsae, Hanmadang)‎


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: حمید مهدوی محتشم

کلمات کلیدی: تکواندو، شیوع شناسی، آسیب، داوری، آسیب حاد، آسیب مزمن

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 12492
عنوان فارسی طرح شیوع شناسی آسیب های تکواندو در رشته های کیوروگی، پومسه و هانمادانگ
عنوان لاتین طرح Epidemiology of Taekwondo injuries (Kyorugi, Poomsae, Hanmadang)‎
کلمات کلیدی تکواندو، شیوع شناسی، آسیب، داوری، آسیب حاد، آسیب مزمن
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 300
ضرورت انجام تحقیق آسیب جزء جدایی ناپذیر ورزش حرفه ای است. تکواندو رشته برخوردی است و میزان بروز ‏آسیب در این رشته نسبت به سایر رشته های برخوردی بیشتر است. در نتیجه بررسی و شیوع ‏شناسی آسیب های تکواندو امری ضروری محسوب می شود. اکثر تحقیقات بر روی آسیب های ‏کیوروگی صورت گرفته است و تحقیقات اندکی بر شیوع شناسی آسیب در رشته های پومسه و ‏هانمادانگ انجام شده و علاوه بر آن تاکنون تحقیقی در زمینه شیوع شناسی آسیب های ‏تکواندو کیوروگی با قوانین داوری جدید صورت نگرفته است. بنابراین اجرای این طرح می تواند ‏کمک شایانی به جامعه تکواندو کند.‏
هدف کلی بررسی آسیب های تکواندو در رشته های کیوروگی، پومسه و هانمادانگ
خلاصه روش کار هنگامی تکواندوکاری آسیب دید، پزشک مسابقات اطلاعات فردی، ورزشی و آسیب تکواندوکار را با فرم ثبت آسیب های ‏تکواندو ثبت می کند، همچنین دستیار پزشک ورزشی برای شناسایی آسیب های مزمن با سایر ورزشکاران فرم ها را بصورت ‏مصاحبه ای تکمیل نده و پس از اتمام مسابقات کلیه فرم ها را به بخش تحقیقات فدراسیون تکواندو ج.ا.ا قرار داده و توسط ‏محقق ارزیابی و آنالیز می شود. سپس تجزیه و تحلیل آماری برروی این اطلاعات صورت خواهد گرفت، به منظور تجزیه و ‏تحلیل اطلاعات از نرم افزار ‏SPSS‏ ورژن 22 استفاده خواهد شد.‏

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمید مهدوی محتشممجری اصلی فوق لیسانسhamidmahdavi@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

World Taekwondo Federation News. WTF Global Membership Expands to 200, 8th largest ‎among IFs 2011 July 28 [Available from: ‎http://www.wtf.org/bbs/bbs.php?bbsno=5676&bbs_code=10001&bbs_cate=&bbsnum=386&page=3&search=&keyword=&symode=view&PHPSESSID=21ffc‏352‏f4da7e9715e29bcb7ab23d‎3c.‎ ‏2.‏ Kukkiwon. World Taekwondo Headquarters 2008 [Available from: ‎http://www.kukkiwon.co.kr.‎ ‏3.‏ WTF. The Rise and Rise of a Taekwondo Power [Available from: ‎http://www.worldtaekwondofederation.net/the-rise-and-rise-of-a-taekwondo-power/.‎ ‏4.‏ WTF. RULES AND DOCS 2017 [Available from: http://www.worldtaekwondo.org/rules/.‎ ‏5.‏ Tedeschi M. Taekwondo: Complete WTF forms: Weatherhill; 2004.‎ ‏6.‏ Yu J, editor Taegeuk Series Poomsae [in:] WJ Cynarski, A. Niziol. Proceedings of the 3rd ‎IMACSSS International Conference, and 3rd World Scientific Congress of Combat Sports and ‎Martial Arts, Rzeszów, Poland; 2014.‎ ‏7.‏ Chun R. Advancing in tae kwon do: YMAA Publication Center; 2006.‎ ‏8.‏ Kukkiwon. The World Taekwondo Hanmadang Contest/Competition Regulations & Rules ‎‎2015 [Available from: ‎http://www.kukkiwon.or.kr/hanmadang/link_file/2015_hanmadang_doc2_eng.pdf.‎ ‏9.‏ Atay E. Prevalence of sport injuries among middle school children and suggestions for their ‎prevention. Journal of physical therapy science. 2014;26(9):1455-7.‎ ‏10.‏ Lystad RP, Graham PL, Poulos RG. Exposure-adjusted incidence rates and severity of ‎competition injuries in Australian amateur taekwondo athletes: a 2-year prospective study. ‎British journal of sports medicine. 2012:bjsports-2012‎‏-091666.‏ ‏11.‏ Pieter W, Fife GP, O'Sullivan DM. Competition injuries in taekwondo: a literature review and ‎suggestions for prevention and surveillance. British journal of sports medicine. ‎‎2012;46(7):485-91.‎ ‏12.‏ Dick R, Ferrara MS, Agel J, Courson R, Marshall SW, Hanley MJ, et al. Descriptive ‎epidemiology of collegiate men's football injuries: National Collegiate Athletic Association ‎Injury Surveillance System, 1988-1989 through 2003-2004. 2007.‎ ‏13.‏ Hootman JM, Dick R, Agel J. Epidemiology of collegiate injuries for 15 sports: summary and ‎recommendations for injury prevention initiatives. Journal of athletic training. 2007;42(2):311.‎ ‏14.‏ Pieter W, Van Ryssegem G. Serious injuries in karate and taekwondo. J Asian Mart Art. ‎‎1998;7:10-27.‎ ‏15.‏ Zemper E, Pieter W. Injury rates during the 1988 US Olympic Team Trials for taekwondo. ‎British Journal of Sports Medicine. 1989;23(3):161-4.‎ ‏16.‏ Kazemi M, Pieter W. Injuries at a Canadian National Taekwondo Championships: a ‎prospective study. BMC musculoskeletal disorders‏. 2004;5(1):22.‏ ‏17.‏ Ziaee V, Rahmani S-H, Rostami M. Injury rates in Iranian taekwondo athletes; a prospective ‎study. Asian journal of sports medicine. 2010;1(1):23.‎ ‏18.‏ Varkiani M, Alizadeh M, Kazemi M, Nazari H, Ghafoorian A. Taekwondo competition injuries ‎in Iranian premier league: a prospective study. International Journal of Sport Studies. ‎‎2013;3(5):542-8.‎ ‏19.‏ Koh J. Prevalence rate of chronic overuse pain among sport-poomsae-Taekwondo athletes. ‎The Journal of sports medicine and physical fitness. 20‎‏16.‏ ‏20.‏ Kazemi M, Ingar A, Jaffery A. Injuries in elite Taekwondo Poomsae athletes. The Journal of ‎the Canadian Chiropractic Association. 2016;60(4):330.‎