بررسی برهم کنش دریافتهای تغذیه ای و سطح سرمی ویتامین D با پلی مورفیسم های ژن گیرنده ویتامین D در رابطه با خطر سندرم متابولیک و هریک از اجزاء آن در شرکت کنندگان مطالعـه قند و لیــپید تهران

Survey of interaction between nutritional intake and serum 25(OH)D level with vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms in association with metabolic syndrome and its components in Participants of Tehran Lipid and Glucose Study


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: پروین میرمیران , سمیرا ابراهیم اف , فیروزه حسینی اصفهانی

کلمات کلیدی: الگوهای غذایی، سندرم متابولیک، پلی مرفیسم ژن گیرنده ویتامین D

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 11897
عنوان فارسی طرح بررسی برهم کنش دریافتهای تغذیه ای و سطح سرمی ویتامین D با پلی مورفیسم های ژن گیرنده ویتامین D در رابطه با خطر سندرم متابولیک و هریک از اجزاء آن در شرکت کنندگان مطالعـه قند و لیــپید تهران
عنوان لاتین طرح Survey of interaction between nutritional intake and serum 25(OH)D level with vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms in association with metabolic syndrome and its components in Participants of Tehran Lipid and Glucose Study
کلمات کلیدی الگوهای غذایی، سندرم متابولیک، پلی مرفیسم ژن گیرنده ویتامین D
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه همگروهی
مدت اجراء - روز 450
ضرورت انجام تحقیق سندرم متابولیک و اجزای آن تحت تاثیر عوامل محیطی و ژنتیکی هستند. یکی از ژنهای دخیل در بروز این بیماری، ژن گیرنده ویتامین D است که نقش پلی مرفیسم های این ژن در بروز سندرم متابولیک و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نقش عادات تغذیه ای، الگوهای تغذیه ای و نوترینتهای دریافتی در شیوع و بروز این بیماری در مطالعات مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه رژیم غذایی با گوناگونی ژنتیکی برهم کنش داشته و حاصل این برهم کنش فنوتیپ نهایی بیماری را تعیین می کند، شرح کامل و دقیق از عوامل موثر در بروز سندرم متابولیک وابسته به بررسی برهم کنش پیچیده عوامل ژنتیکی و عوامل تغذیه ای است.از نتایج مطالعه حاضر می توان برای ایجاد راهنماهای تغذیه ای بومی برای عموم جامعه بهره جست و در برنامه ها و مداخلات تغییر شیوه زندگی برای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر استفاده کرد.
هدف کلی تعیین برهم کنـش دریافتهای تغذیه ای و سطح سرمی ویتامین D با پلی مورفیسم های ژن گیرنده ویتامین D در ارتباط با خطر سندرم متابولیک یا هریک از اجزاء آن در یک مــطالعه کوهورت آینده نگر
خلاصه روش کار این بررسی در قالب مطالعه قند و لیپید تهران انجام خواهد شد. مطالعه حاضر به روش کوهورت آینده نگر انجام خواهد شد. بدین ترتیب افرادی که در شروع مطالعه کمتر از19 سال داشته و فاقد حداقل سه شاخص از معیارهای سندرم متابولیک هستند و در طی مراحل بعدی مطالعه قند و لیپید تهران، سندرم متابولیک برای آنها اتفاق افتاده یا بروز یافته است، انتخاب می شوند. در روز مراجعه شرکت کنندگان مطالعه قند و لیپید تهران ابتدا نمونه خون جهت انجام آزمایشات بیوشیمیایی و تعیین سطح 25(OH)D اخذ می گردد. سپس پرسشنامه ای حاوی مشخصات شناسنامه ای، سوابق پزشکی، مصرف دارو، مصرف کننده سیگار، وضعیت تحرک بدنی، تکمیل می گردد. آنگاه فشار خون اندازه گیری و ثبت می گردد. در مرحله بعد اندازه گیری های تن سنجی و بررسی وضعیت تغذیه ای از طریق پرسشنامه روا و پایا انجام خواهد شد. در این مطالعه، DNA نمونه ها از بانک DNA مطالعه قند و لیپید تهران دریافت خواهد شد. برای بررسی پلی مورفیسم ها از داده های موجود GWAS استفاده می شود.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
پروین میرمیرانمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیParvin.mirmiran@gmail.com
سمیرا ابراهیم افمجری ebrahimof@yahoo.com
فیروزه حسینی اصفهانیمجری دکترای تخصصی پی اچ دیfiroozehhosseini@yahoo.com
مریم السادات دانشپورهمکار پسادکتراdaneshpour1388@gmail.com
مهدی هدایتیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیhedayati47@gmail.com
یداله محرابیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

1. Phillips C, Lopez-Miranda J, Perez-Jimenez F, McManus R, Roche HM. Genetic and nutrient determinants of the metabolic syndrome. Current opinion in cardiology. 2006;21(3):185-93. 2. Azizi F, Salehi P, Etemadi A, Zahedi-Asl S. Prevalence of metabolic syndrome in an urban population: Tehran Lipid and Glucose Study. Diabetes research and clinical practice. 2003;61(1):29-37. 3. Delavari A, Forouzanfar MH, Alikhani S, Sharifian A, Kelishadi R. First nationwide study of the prevalence of the metabolic syndrome and optimal cutoff points of waist circumference in the Middle East: the national survey of risk factors for noncommunicable diseases of Iran. Diabetes care. 2009;32(6):1092-7. 4. Giugliano D, Ceriello A, Esposito K. Are there specific treatments for the metabolic syndrome? The American journal of clinical nutrition. 2008;87(1):8-11. 5. Ford ES, Ajani UA, McGuire LC, Liu S. Concentrations of serum vitamin D and the metabolic syndrome among U.S. adults. Diabetes care. 2005;28(5):1228-30. Epub 2005/04/28. 6. Ford ES, Zhao G, Li C, Pearson WS. Serum concentrations of vitamin D and parathyroid hormone and prevalent metabolic syndrome among adults in the United States. Journal of diabetes. 2009;1(4):296-303. Epub 2010/10/07. 7. Lee DM, Rutter MK, O'Neill TW, Boonen S, Vanderschueren D, Bouillon R, et al. Vitamin D, parathyroid hormone and the metabolic syndrome in middle-aged and older European men. European journal of endocrinology. 2009;161(6):947-54. Epub 2009/09/24. 8. Reis JP, von Muhlen D, Miller ER, 3rd. Relation of 25-hydroxyvitamin D and parathyroid hormone levels with metabolic syndrome among US adults. European journal of endocrinology. 2008;159(1):41-8. Epub 2008/04/23. 9. Parker J, Hashmi O, Dutton D, Mavrodaris A, Stranges S, Kandala NB, et al. Levels of vitamin D and cardiometabolic disorders: systematic review and meta-analysis. Maturitas. 2010;65(3):225-36. Epub 2009/12/25. 10. Valdivielso JM, Fernandez E. Vitamin D receptor polymorphisms and diseases. Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry. 2006;371(1-2):1-12. 11. Maia J, da Silva AS, do Carmo RF, de Mendonca TF, Griz LH, Moura P, et al. The association between vitamin D receptor gene polymorphisms (TaqI and FokI), Type 2 diabetes, and micro-/macrovascular complications in postmenopausal women. The application of clinical genetics. 2016;9:131-6. 12. Ortlepp JR, Lauscher J, Hoffmann R, Hanrath P, Joost HG. The vitamin D receptor gene variant is associated with the prevalence of type 2 diabetes mellitus and coronary artery disease. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association. 2001;18(10):842-5. 13. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation. 2005;112(17):2735-52. 14. Chen ES, Mazzotti DR, Furuya TK, Cendoroglo MS, Ramos LR, Araujo LQ, et al. Apolipoprotein A1 gene polymorphisms as risk factors for hypertension and obesity. Clinical and experimental medicine. 2009;9(4):319-25. 15. Szabo de Edelenyi F, Goumidi L, Bertrais S, Phillips C, Macmanus R, Roche H, et al. Prediction of the metabolic syndrome status based on dietary and genetic parameters, using Random Forest. Genes & nutrition. 2008;3(3-4):173-6. 16. Filus A, Trzmiel A, Kuliczkowska-Plaksej J, Tworowska U, Jedrzejuk D, Milewicz A, et al. Relationship between vitamin D receptor BsmI and FokI polymorphisms and anthropometric and biochemical parameters describing metabolic syndrome. The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male. 2008;11(3):134-9. Epub 2008/09/30. 17. Tworowska-Bardzinska U, Lwow F, Kubicka E, Laczmanski L, Jedzrzejuk D, Dunajska K, et al. The vitamin D receptor gene BsmI polymorphism is not associated with anthropometric and biochemical parameters describing metabolic syndrome in postmenopausal women. Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology. 2008;24(9):514-8. Epub 2008/10/30. 18. Jain R, von Hurst PR, Stonehouse W, Love DR, Higgins CM, Coad J. Association of vitamin D receptor gene polymorphisms with insulin resistance and response to vitamin D. Metabolism: clinical and experimental. 2012;61(3):293-301. Epub 2011/08/30. 19. Schuch NJ, Garcia VC, Vivolo SR, Martini LA. Relationship between Vitamin D Receptor gene polymorphisms and the components of metabolic syndrome. Nutrition journal. 2013;12:96. Epub 2013/07/17. 20. Lutsey PL, Steffen LM, Stevens J. Dietary intake and the development of the metabolic syndrome: the Atherosclerosis Risk in Communities study. Circulation. 2008;117(6):754-61. 21. Babio N, Toledo E, Estruch R, Ros E, Martinez-Gonzalez MA, Castaner O, et al. Mediterranean diets and metabolic syndrome status in the PREDIMED randomized trial. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne. 2014;186(17):E649-57. 22. Baxter AJ, Coyne T, McClintock C. Dietary patterns and metabolic syndrome--a review of epidemiologic evidence. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2006;15(2):134-42. 23- ،مریم السادات دانشپور، بهاره صداقتی خیاط، کامران گیتی، فریدون عزیزی. مطالعه گسترده ژنومی در طرح ژنتیک کاردیومتابولیک تهران بستر مناسبی جهت گسترش پزشکی فرلدقیق در ایران. پژوهنده سال 1395 جلد 21 شماره 2. صفحه 210-218