بررسی عملکرد دست و میزان توانایی اندام فوقانی در جوانان ایرانی و ارائه الگوی مناسب بر اساس ویژگی های آنتروپومتریک

Evaluation of the hand performance and capabilities of upper extremity in Iranian Youth and development of appropriate model based on the anthropometric characteristics


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: مهناز صارمی , سجاد رستم زاده

کلمات کلیدی: عملکرد دست، توانایی اندام فوقانی، چنگش قدرتی، چنگش نیشگونی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 11358
عنوان فارسی طرح بررسی عملکرد دست و میزان توانایی اندام فوقانی در جوانان ایرانی و ارائه الگوی مناسب بر اساس ویژگی های آنتروپومتریک
عنوان لاتین طرح Evaluation of the hand performance and capabilities of upper extremity in Iranian Youth and development of appropriate model based on the anthropometric characteristics
کلمات کلیدی عملکرد دست، توانایی اندام فوقانی، چنگش قدرتی، چنگش نیشگونی
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 180
ضرورت انجام تحقیق با توجه به اینکه ناراحتی اسکلتی - عضلانی، درد و آسیب در میان افراد با گروههای مختلف سنی موضوعی متداول است و میتواند منجر به کاهش عملکرد شغلی و بهره¬وری، ناتوانی در انجام فعالیت¬های روزمره و افزایش هزینه¬های بهداشت و درمان گردد، لزوم تعیین و بررسی میزان این ناتوانی در افراد گروه¬های مختلف سنی و افرادی که مستعد ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی هستند، ضروری به نظر می¬رسد. همچنین اندازه¬گیری میزان توانایی عملکرد دست افراد میتواند ما را در شناسایی افراد مستعد ابتلا به صدمات مچ دست و ساعد و نیز روند بازتوانی و بهبود افراد کمک شایانی نماید. بنابراین، از آنجایی که قدرت چنگش به عنوان شاخصی از قدرت و توانایی عضلانی درنظر گرفته می¬شود، تعیین عوامل موثر بر قدرت و توانایی عملکردی اندام فوقانی و به ویژه دست، میتواند بر اهمیت تحقیق و پژوهش حاضر بیفزاید. چرا که عدم توجه به عوامل تاثیرگذار بر این توانایی و قدرت ممکن است در افراد گروه¬های سنی مختلف، به مرور زمان ناحیه اندام فوقانی و به ویژه مچ، ساعد و دست را دچار اختلالات اسکلتی - عضلانی همچون سندرم تونل کارپال ، تندونیتیست و .... نماید(25,26). به همین دلیل، در این تحقیق برآن شدیم تا میزان توانایی و ناتوانی را با توجه به عوامل موثر بر عملکرد اندام فوقانی ( دست و بازوها) در جوانان ایرانی که در آستانه ورود به بازار کار و استخدام نیز هستند، مورد مطالعه قرار گیرد. لازم به ذکر است که در کشور ما نیز مطالعه¬ای پیرامون اندازه گیری و تعیین میزان توانایی و ناتوانی عملکرد اندام فوقانی (دست و بازوها) با توجه همزمان به عوامل موثر بر قدرت دست در میان جوانانی که در آستانه ورود به بازار کار هستند، صورت نگرفته است. لذا این تحقیق میتواند گامی جدید در راستای تعیین و ارائه آمار از میزان اختلالات اسکلتی-عضلانی در اندام فوقانی و ارائه راهکارهای ارگونومیکی برای پیشگیری از این اختلالات، انتخاب و بکارگیری موثر افراد در مشاغل و حتی طراحی ابزارهای ارگونومیکی متناسب برای جوانان محسوب گردد، که این خود گویای اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق است.
هدف کلی بررسی عملکرد دست و میزان توانایی اندام فوقانی در جوانان ایرانی و ارائه الگوی مناسب بر اساس ویژگی های آنتروپومتریک
خلاصه روش کار 1- انجام مراحل اداری پژوهش؛ 2- کسب مجوزهای لازم؛ 3- انتخاب افراد به شـیوه نمونه گیری غیر احتمالی و در دسترس (آسان) ؛ 4- اخذ رضایت¬نامه¬ کتبی وتعهد نامه از نمونه¬ها جهت شرکت در مطالعه؛ 5- تکمیل پرسشنامه¬ی اطلاعات فردی توسط نمونه¬ها؛ 6- اندازه¬گیری ابعاد آنتروپومتریک دست، ساعد و بازو در هر یک از نمونه¬ها با استفاده از کولیس دیجیتالی و نوار سانتی¬متر؛ 7- انجام آزمون سنجش توانایی (قدرت) چنگش و نیشگون ؛ 8- تجزیه و تحلیل داده¬ها توسط نرم¬افزار 23SPSS ؛ 9- تفسیر نتایج و ارائه گزارش.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مهناز صارمیمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیsaremim@yahoo.com
سجاد رستم زادهمجری ie_sajjad@yahoo.com
پروین یزدان پرستهمکار parvinyazdanparast@yahoo.com

منابع
hide/show

1. Boadella JM, Kuijer PP, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Effect of self-selected handgrip position on maximal handgrip strength. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86(2):328–31. 2. Kunelius A, Darzins S, Cromie J, Oakman J. Development of normative data for hand strength and anthropometric dimensions in a population of automotive workers. Work. 2007;28(3):267–78. 3. Kim S-H. An ergonomic intervention of paper-making process for preventing musculoskeletal disorders. J Ergon Soc Korea. 2008;27(1):9–19. 4. Park J-K, Kim D-S, Seo K-B. Musculoskeletal disorder symptom features and control strategies in hospital workers. J Ergon Soc Korea. 2008;27(3):81–92. 5. Levangie PK, Norkin CC. Joint structure and function: a comprehensive analysis. FA Davis; 2011. 6. Gandhi M, Koley S, Sandhu JS. Association between anthropometric characteristics and physical strength in school going children of Amritsar. Anthropologist. 2010;12(1):35–9. 7. Jones E, Hanly JG, Mooney R, Rand LL, Spurway PM, Eastwood BJ, et al. Strength and function in the normal and rheumatoid hand. J Rheumatol. 1991;18(9):1313–8. 8. Everett PW, Sills FD. The relationship of grip strength to stature, somatotype components, and anthropometric measurements of the hand. Res Quarterly Am Assoc Heal Phys Educ Recreat. 1952;23(2):161–6. 9. Minor MA, Hewett JE. Physical fitness and work capacity in women with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1995;8(3):146–54. 10. Cox J, Spaulding S, Kramer J. Is there a relationship between hand strength and hand function? J Hand Ther. 2006;19(4):444–5. 11. Ertem K, Harma A, Cetin A, Elmali N, Yologlu S, Bostan H, et al. An investigation of hand dominance, average versus maximum grip strength, body mass index and ages as determinants for hand evaluation. Isokinet Exerc Sci. 2005;13(3):223–7. 12. Werle S, Goldhahn J, Drerup S, Simmen BR, Sprott H, Herren DB. Age-and gender-specific normative data of grip and pinch strength in a healthy adult Swiss population. J Hand Surg (European Vol. 2009; 13. Innes E V. Handgrip strength testing: a review of the literature. Aust Occup Ther J. 1999;46(3):120–40. 14. Lin DCY, Chang J-H, Shieh S-J, Tsai FHJ, Lee YL. Prediction of hand strength by hand injury severity scoring system in hand injured patients. Disabil Rehabil. 2012;34(5):423–8. 15. Chandrasekaran B, Ghosh A, Prasad C, Krishnan K, Chandrasharma B. Age and anthropometric traits predict handgrip strength in healthy normals. J Hand Microsurg. 2010;2(2):58–61. 16. Ugurlu Ü, Özdogan H. Age-and gender-specific normative data of pinch strengths in a healthy Turkish population. J Hand Surg (European Vol. 2012;37(5):436–46. 17. Wu S-W, Wu S-F, Liang H-W, Wu Z-T, Huang S. Measuring factors affecting grip strength in a Taiwan Chinese population and a comparison with consolidated norms. Appl Ergon. 2009;40(4):811–5. 18. Eksioglu M. Endurance time of grip-force as a function of grip-span, posture and anthropometric variables. Int J Ind Ergon. 2011;41(5):401–9. 19. Maurissen JPJ, Marable BR, Andrus AK, Stebbins KE. Factors affecting grip strength testing. Neurotoxicol Teratol. 2003;25(5):543–53. 20. Jürimäe T, Hurbo T, Jürimäe J. Relationship of handgrip strength with anthropometric and body composition variables in prepubertal children. HOMO-Journal Comp Hum Biol. 2009;60(3):225–38. 21. Montalcini T, Ferro Y, Salvati MA, Romeo S, Miniero R, Pujia A. Gender difference in handgrip strength of Italian children aged 9 to 10 years. Ital J Pediatr. 2016;42(1):16. 22. Nevill AM, Holder RL. Modelling handgrip strength in the presence of confounding variables: results from the Allied Dunbar National Fitness Survey. Ergonomics. 2000;43(10):1547–58. 23. Nicolay CW, Walker AL. Grip strength and endurance: Influences of anthropometric variation, hand dominance, and gender. Int J Ind Ergon. 2005;35(7):605–18. 24. Mohammadian M, Choobineh A, Haghdoost AA, Hashemi Nejad N. Investigation of grip and pinch strengths in Iranian adults and their correlated anthropometric and demographic factors. Work. 2016;53(2):429–37. 25. Boyles JL, Yearout RD, Rys MJ. Ergonomic scissors for hairdressing. Int J Ind Ergon. 2003;32(3):199–207. 26. Mirka GA, Shivers C, Smith C, Taylor J. Ergonomic interventions for the furniture manufacturing industry. Part II—Handtools. Int J Ind Ergon. 2002;29(5):275–87. 27. Gates AI. The Nature and Educational Significance of Physical Status and of Mental, Physiological, Social and Emotional Maturity. J Educ Psychol. 1924;15(6):329. 28. Clarke MR, Robertson JC, Gillies JH, Ellis RM. Effect of body posture and time on grip strength in patients with cervical spondylosis. Clin Biomech. 1991;6(2):123–6. 29. Giampaoli S, Ferrucci L, Cecchi F, Noce C Lo, Poce A, Dima F, et al. Hand-grip strength predicts incident disability in non-disabled older men. Age Ageing. 1999;28(3):283–8. 30. Incel NA, Ceceli E, Durukan PB, Erdem HR, Yorgancioglu ZR. Grip strength: effect of hand dominance. Singapore Med J. 2002;43(5):234–7. 31. Johnson BJ. Mental Growth of Children-In Relation to Rate of Growth in Bodily Development. READ BOOKS; 2007. 32. Sallinen J, Stenholm S, Rantanen T, Heliövaara M, Sainio P, Koskinen S. Hand‐grip strength cut points to screen older persons at risk for mobility limitation. J Am Geriatr Soc. 2010;58(9):1721–6. 33. Choobineh A, Mohammadian M. Comparison of Grip and Pinch Strengths of Adults among Five Cities of IRAN. J Sch Public Heal Inst Public Heal Res. 2014;11(3):65–81. 34. Ramlagan S, Peltzer K, Phaswana-Mafuya N. Hand grip strength and associated factors in non-institutionalised men and women 50 years and older in South Africa. BMC Res Notes. 2014;7(1):1. 35. Everett PW, Sills FD. Research Quarterly . American Association for Health , Physical Education and Recreation The Relationship of Grip Strength to Stature , Somatotype Components , and Anthropometric Measurements of the Hand. 2014;(December). 36. Peolsson A, Hedlund R, Öberg B. Intra-and inter-tester reliability and reference values for hand strength. J Rehabil Med. 2001;33(1):36–41. 37. Peebles L, Norris B. Filling “gaps” in strength data for design. Appl Ergon. 2003;34(1):73–88. 38. Imrhan SN. Two-handed static grip strengths in males: the influence of grip width. Int J Ind Ergon. 2003;31(5):303–11. 39. Petersen P, Petrick M, Connor H, Conklin D. Grip strength and hand dominance: challenging the 10% rule. Am J Occup Ther. 1989;43(7):444–7. 40. Ding H, Leino-Arjas P, Murtomaa H, Takala E-P, Solovieva S. Variation in work tasks in relation to pinch grip strength among middle-aged female dentists. Appl Ergon. 2013;44(6):977–81. 41. Massy-Westropp N, Rankin W, Ahern M, Krishnan J, Hearn TC. Measuring grip strength in normal adults: reference ranges and a comparison of electronic and hydraulic instruments. J Hand Surg Am. 2004;29(3):514–9. 42. Ruiz-Ruiz J, Mesa JLM, Gutiérrez A, Castillo MJ. Hand size influences optimal grip span in women but not in men. J Hand Surg Am. 2002;27(5):897–901. 43. Westbrook AP, Tredgett MW, Davis TRC, Oni JA. The rapid exchange grip strength test and the detection of submaximal grip effort. J Hand Surg Am. 2002;27(2):329–33. 44. Marras WS, Kim JY. Anthropometry of industrial populations. Ergonomics. 1993;36(4):371–8. 45. Mathiowetz V, Kashman N, Volland G, Weber K, Dowe M, Rogers S. Grip and pinch strength: normative data for adults. Arch Phys Med Rehabil. 1985;66(2):69–74. 46. Fess EE, Moran C. American society of hand therapists: Clinical assessment recommendations. Garner Soc. 1981;