بررسی حضور فتالاتها در منابع آب سطحی و زیرزمینی و آب آشامیدنی و ارزیابی ریسک بهداشتی تماس با آنها از طریق آب آشامیدنی در شهر تهران در سال 1395

Phthalate occurrence in surface waters, ground waters and drinking water and health risk assessment of exposure to them through drinking water in Tehran, 2016


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: رضا سعیدی

کلمات کلیدی: فتالاتها، منابع آب، آب آشامیدنی، ریسک بهداشتی، ریسک زیست‌محیطی، استفاده مجدد از پساب

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 9927
عنوان فارسی طرح بررسی حضور فتالاتها در منابع آب سطحی و زیرزمینی و آب آشامیدنی و ارزیابی ریسک بهداشتی تماس با آنها از طریق آب آشامیدنی در شهر تهران در سال 1395
عنوان لاتین طرح Phthalate occurrence in surface waters, ground waters and drinking water and health risk assessment of exposure to them through drinking water in Tehran, 2016
کلمات کلیدی فتالاتها، منابع آب، آب آشامیدنی، ریسک بهداشتی، ریسک زیست‌محیطی، استفاده مجدد از پساب
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 240
ضرورت انجام تحقیق پایش فتالاتها در محیط‌های آبی (فاضلاب، آب رودخانه، آب دریا، رسوبات، آب آشامیدنی و آبهای بطری شده) نشان داده است این آلاینده‌های نوظهور بطور گسترده در منابع آب منتشر شده و ارزیابی تماس و ریسک بهداشتی و زیست محیطی آنها بسیار مهم و دارای اولویت است. اگرچه فتالات‌ها از جمله مهمترین آلاینده‌های نوظهور بشمار می‌روند، اما تا کنون مطالعه بر روی انتشار و تماس محیطی با این ترکیبات در ایران صورت نگرفته است. لذا در این مطالعه حضور فتالاتها در منابع آب سطحی و زیرزمینی و آب آشامیدنی (برداشت شده از شبکه آبرسانی و آبهای بطری شده) در شهر تهران بررسی ‌می‌شود و ریسک بهداشتی تماس با این آلاینده‌ها از طریق آب آشامیدنی ارزیابی می‌گردد. در این پژوهش همچنین انتشار محیطی فتالاتها از طریق پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و روانابها در شهر تهران تعیین شده و کفایت روشهای تصفیه فاضلاب در حذف این آلاینده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هدف کلی ? تعیین حضور فتالاتها در منابع آب سطحی و زیرزمینی، فاضلاب شهری و آب آشامیدنی و ارزیابی ریسک بهداشتی تماس با آنها از طریق آب آشامیدنی در شهر تهران در سال 1395
خلاصه روش کار این پژوهش بصورت مقطعی در شهر تهران انجام می‌شود. در این مطالعه شش فتالات DEHP، BBP، DBP، DINP، DIDP و DNOP که جزء پرکاربردترین این ترکیبات هستند، پایش می‌شوند. محیط‌های پایش منتخب عبارتند از منابع آب سطحی، منابع آب زیرزمینی، خروجی تصفیه‌خانه‌های آب سطحی، آب آشامیدنی برداشت شده از شبکه توزیع، خروجی دستگاههای آب سرد کن، خروجی دستگاههای تصفیه آب خانگی، آبهای بطری شده عرضه شده در بازار، فاضلاب خام و پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و روانابهای شهر تهران. پس از انجام برنامه پایش سهم منابع آب سطحی و زیرزمینی در تماس مردم با فتالاتها از طریق آب آشامیدنی برداشت شده از شبکه توزیع تعیین می‌گردد. همچنین کارایی روشهای تصفیه مورد استفاده در کاهش میزان تماس محاسبه می‌گردد و در مورد کفایت آنها قضاوت کارشناسی صورت می‌گیرد. همچنین ریسک بهداشتی دریافت گوارشی فتالاتها از طریق آب آشامیدنی (برداشت شده از شبکه توزیع و آبهای بطری شده) ارزیابی می‌شود و اثر دستگاههای تصفیه آب خانگی و آب سردکن و شیوه نگهداری آبهای بطری شده بر میزان ریسک مذکور تعیین می‌شود. از آنجاییکه فاضلابها و روانابهای شهری از مهمترین مسیرهای ورود فتالاتها به منابع آب بشمار می‌روند، غلظت فتالاتها در فاضلابها و روانابهای شهری تعیین می‌گردد. عملکرد فرایندهای تصفیه فاضلاب در حذف فتالاتها آنالیز شده و در مورد کفایت آنها قضاوت کارشناسی صورت می‌گیرد. همچنین بار فتالاتهای ورودی به محیط‌زیست از طریق پساب و روانابهای شهری محاسبه می‌شود و ریسک بهداشتی استفاده مجدد از پساب در کشاورزی برآورد می‌گردد. کلیه مراحل نمونه‌برداری و ذخیره‌سازی نمونه‌ها، مطابق دستورالعملهای کتاب روشهای استاندارد آزمایش‌های آب و فاضلاب انجام می‌شود (25). همچنین اندازه‌گیری فتالاتها با روش GC/ECD مطابق روش مندرج در Jaworek و همکاران (2013) صورت می‌گیرد (26).

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
رضا سعیدیمجری اصلیتدوین طرحدکترای تخصصی پی اچ دیreza.saeedi@gmail.com
مرضیه تراب‌بیگیهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعاتدکترای تخصصی پی اچ دیtorabbeigi@gmail.com
مهرنوش ابطحی محصلهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیmehrabtahi@yahoo.com
امیر کاوسی دولانقرهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیkavousi@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

1. Al-Saleh I, Shinwari N, Alsabbaheen A. Phthalates residues in plastic bottled waters. The Journal of toxicological sciences. 2011;36(4):469-78. 2. de Jesus Gaffney V, Almeida CM, Rodrigues A, Ferreira E, Benoliel MJ, Cardoso VV. Occurrence of pharmaceuticals in a water supply system and related human health risk assessment. Water research. 2015;72:199-208. 3. Dévier M-H, Le Menach K, Viglino L, Di Gioia L, Lachassagne P, Budzinski H. Ultra-trace analysis of hormones, pharmaceutical substances, alkylphenols and phthalates in two French natural mineral waters. Science of the total environment. 2013;443:621-32. 4. Jeddi MZ, Rastkari N, Ahmadkhaniha R, Yunesian M. Endocrine disruptor phthalates in bottled water: daily exposure and health risk assessment in pregnant and lactating women. Environmental monitoring and assessment. 2016;188(9):534. 5. Johns LE, Cooper GS, Galizia A, Meeker JD. Exposure assessment issues in epidemiology studies of phthalates. Environment international. 2015;85:27-39. 6. Plotan M, Frizzell C, Robinson V, Elliott CT, Connolly L. Endocrine disruptor activity in bottled mineral and flavoured water. Food chemistry. 2013;136(3):1590-6. 7. Corrales J, Kristofco LA, Steele WB, Yates BS, Breed CS, Williams ES, et al. Global Assessment of Bisphenol A in the Environment Review and Analysis of Its Occurrence and Bioaccumulation. Dose-Response. 2015;13(3):1559325815598308. 8. Fatoki O, Bornman M, Ravandhalala L, Chimuka L, Genthe B, Adeniyi A. Phthalate ester plasticizers in freshwater systems of Venda, South Africa and potential health effects. Water Sa. 2010;36(1):117-26. 9. Mailler R, Gasperi J, Patureau D, Vulliet E, Delgenes N, Danel A, et al. Fate of emerging and priority micropollutants during the sewage sludge treatment: Case study of Paris conurbation. Part 1: Contamination of the different types of sewage sludge. Waste Management. 2016. 10. Rajasärkkä J, Pernica M, Kuta J, Lašňák J, Šimek Z, Bláha L. Drinking water contaminants from epoxy resin-coated pipes: A field study. Water Research. 2016;103:133-40. 11. Domínguez-Morueco N, González-Alonso S, Valcárcel Y. Phthalate occurrence in rivers and tap water from central Spain. Science of the Total Environment. 2014;500:139-46. 12. Petrie B, Barden R, Kasprzyk-Hordern B. A review on emerging contaminants in wastewaters and the environment: current knowledge, understudied areas and recommendations for future monitoring. Water research. 2015;72:3-27. 13. Swan SH. Environmental phthalate exposure in relation to reproductive outcomes and other health endpoints in humans. Environmental research. 2008;108(2):177-84. 14. WHO. Guidelines for Drinking-water Quality. 4th ed. Geneva: World Health Organization; 2011. 15. Wu B, Zhang Y, Zhang X, Cheng S. Health risk from exposure of organic pollutants through drinking water consumption in Nanjing, China. Bulletin of environmental contamination and toxicology. 2010;84(1):46-50. 16. Gani KM, Kazmi AA. Comparative assessment of phthalate removal and risk in biological wastewater treatment systems of developing countries and small communities. Science of The Total Environment. 2016;569:661-71. 17. Al-Saleh I, Elkhatib R, Al-Rajoudi T, Al-Qudaihi G. Assessing the concentration of phthalate esters (PAEs) and bisphenol A (BPA) and the genotoxic potential of treated wastewater (final effluent) in Saudi Arabia. Science of The Total Environment. 2016. 18. Net S, Rabodonirina S, Sghaier RB, Dumoulin D, Chbib C, Tlili I, et al. Distribution of phthalates, pesticides and drug residues in the dissolved, particulate and sedimentary phases from transboundary rivers (France–Belgium). Science of the Total Environment. 2015;521:152-9. 19. Martine B, Marie-Jeanne T, Cendrine D, Fabrice A, Marc C. Assessment of adult human exposure to phthalate esters in the urban centre of Paris (France). Bulletin of environmental contamination and toxicology. 2013;90(1):91-6. 20. Bono-Blay F, Guart A, de la Fuente B, Pedemonte M, Pastor MC, Borrell A, et al. Survey of phthalates, alkylphenols, bisphenol A and herbicides in Spanish source waters intended for bottling. Environmental Science and Pollution Research. 2012;19(8):3339-49. 21. Amiridou D, Voutsa D. Alkylphenols and phthalates in bottled waters. Journal of hazardous materials. 2011;185(1):281-6. 22. He H, Hu G-j, Sun C, Chen S-l, Yang M-n, Li J, et al. Trace analysis of persistent toxic substances in the main stream of Jiangsu section of the Yangtze River, China. Environmental Science and Pollution Research. 2011;18(4):638-48. 23. Sánchez-Avila J, Bonet J, Velasco G, Lacorte S. Determination and occurrence of phthalates, alkylphenols, bisphenol A, PBDEs, PCBs and PAHs in an industrial sewage grid discharging to a Municipal Wastewater Treatment Plant. Science of the Total Environment. 2009;407(13):4157-67. 24. Theodore L, Dupont RR. Environmental health and hazard risk assessment: principles and calculations: CRC Press; 2012. 25. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st ed. Washington DC: American Public Health Association; 2005. 26. Jaworek K, Czaplicka M. Determination of phthalates in polymer materials-comparison of GC/MS and GC/ECD methods. Polímeros. 2013;23(6):718-24.