ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- سال 1395-1390

Assessment of the educational and research performance of academic members and students of the school of public health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2011-2016


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: یداله محرابی , کورش اعتماد

کلمات کلیدی: عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 9874
عنوان فارسی طرح ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- سال 1395-1390
عنوان لاتین طرح Assessment of the educational and research performance of academic members and students of the school of public health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2011-2016
کلمات کلیدی عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 390
ضرورت انجام تحقیق به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی، بند واو ماده 15 برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، به استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی اشاره کرده است. بدون شک پایش هدفمند و ساختار یافته عملکرد، یکی از اجزای لازم برای ارتقای مداوم کیفیت است. سیستم آموزشی کشور، به¬خصوص آموزش علوم مرتبط با سلامت، از این اصل مبرا نبوده و برای ایجاد تحرکی قوی و پایا لازم است تا به صورت برنامه¬ریزی¬شده عملکردها را بسنجد. ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی می¬تواند با شناساندن نقاط قوت و ضعف کار ایشان برای خود هیئت علمی مفید بوده و باعث ارتقای عملکرد سازمان شود. از طرف دیگر، پژوهش، یادگیری و آموزش از فرآیندهای مهم و اساسی برای دانشجویان به¬خصوص در مقاطع بالا است و نقش مهمی در بهبود فرآیندهای آموزشی و گسترش خدمات علمی در جامعه دارد. لذا به¬منظور استفاده از ظرفیت¬های عظیم داخل دانشگاهی و تعیین سطح موجود لازم است عملکرد آموزشی و پژوهشی آن¬ها را مورد ارزشیابی قرار دهیم.
هدف کلی ارزشیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1395-1390
خلاصه روش کار پس از تصویب طرح تحقیقاتی و انجام مکاتبات لازم، اطلاعات مورد نیاز از دانشکده، دانشگاه، وزارت بهداشت و سازمان سنجش جمع¬آوری می¬شوند. به این دلیل که در این مطالعه، همه¬ی اعضای جامعه مورد مطالعه در جامعه هدف قرار می¬گیرند، بنابراین نیاز به نمونه گیری نمی¬باشد. ابزار مورد استفاده در مطالعه حاضر، چک لیست¬های جمع¬آوری اطلاعات می¬باشد. پس از جمع¬آوری اطلاعات، آن¬ها را وارد نرم افزار آماری SPSS می¬کنیم و سپس با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرند.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
یداله محرابیمجریمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
فاطمه فلاحهمکار fallahniloufar@yahoo.com
ناهید حمیدزادههمکار n.hamidzadeh@sbmu.ac.ir
فاطمه شهبازیهمکار فوق لیسانسasd.shahbazi@gmail.com
محمد حسین پناهیهمکار فوق لیسانسmohammadpanahi55@yahoo.com
اکبر اسلامیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیaeslami@sbmu.ac.ir
مصطفی پویاکیانهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیpouyakian@sbmu.ac.ir
محمد باقریهمکار mbagheri@sbmu.ac.ir
مریم هدایتی فرهمکار hedayati_mg@yahoo.com
زهرا یوسف نیاهمکار لیسانسyousefniazahra@yahoo.com
کورش اعتمادمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیetemadk@gmail.com

منابع
hide/show

1. Nahavandi P. The influenced factors on Prefer to select foreign universities for studying in the opinion of graduated students from abroad universities. MSc thesis. School of medical education, Shahid Beheshti Medical University, 2014; 1-5. [Persian] 2. Movahedi R, Asgari N, Chizari M. Factors influencing the quality of teaching and research performance of faculty members: The University of Bu-Ali Sina school of Agriculture. Iranian Agricultural Extension and Education Sciences. 2011; 7(2): 63-74. 3. Najafpour S, Yektatalab SH. The prevalence depression and relationship with academic failure on student of jahrom university medical science and its relationship with academic failure. Journal of Jahrom Medical School 2008; 2(6): 27 – 37. [In Persian] 4. EbrahimZadeh F, Naserian J, Ghorbani M, Almasi A. Barriers research from the Professor’s perspective of Lorestan University of Medical Sciences and their relationship with their research performance. Quarterly journal of Scientific-Research. 2016; 18(1): 28-41. 5. Sanagoo A, Yousefipour M, Jouibari L. Knowledge transfer and applied research strategy to increase medical student research performance. Journal of qualitative research in health sciences 2012; 1(1): 59-69. [In Persian] 6. Izadi E, Reisi M, Sharifirad GH, Tavasoli E, Ghazanfari Z, Javadzadeh H. The knowledge and attitude toward Research University of medical sciences. Journal of Ilam university of medical sciences 2013; 21(6): 56-62. [In Persian] 7. Alagheband A. Principles of educational management. 20th ed. Tehran: Ravan Publications. 2008. [In Persian] 8. Alibakhshi SZ, Zare H. Effect of teaching selfregulated learning and study skills on the academic achievement of university students. Journal of Applied Psychology. 2010; 4(15): 69-80. [Persian] 9. Bigdeli Z, Abam Z. Effective factors for choosing the field of study and changing Attitude in clinical psychology a Liberian students of Ahvaz Shahid Chamran University. Library and Information Science.2003; 6(22): 47-67. [Persian] 10. Entesari A, Rahmatpoor R, Taleghani M. Survey of factors influencing genius immigration from Iranian Universities. Institute of Cultural Researches and Studies. 2005. [In Persian] 11. Tusi M. Role of social, political and economic parameters on brain drain trend. Tehran: Institute of Research in Planning and Development. 2001. [In Persian] 12. Zarei J, Azizi A, Kazemi A. A Study of Factors Affecting on Decreased Desire to Continue Education on Undergraduate Students in Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences (2011). Journal of Zanjan Medical Education Development 2014; 7(15): 49 – 59. [In Persian] 13. Noorihekmat S, Maleki MR, Attar Moghadam H, Dehnaviye R. Factors affecting the brain drain from the perspective of student at Iran university of medical science. Journal of medical Science development center 2009; 6(2): 182 – 184. [In Persian] 14. Changizi Ashtiyani S, shamsi M. assessment of influencing factors on educational decline and presenting suitable solution from the student viewpoints of Arak University of Medical science. Journal of research in medical education 2009; (12): 24–34. [In Persian] 15. Mogharab M, Ebrahimi abadi a, Salehi M. Pathology school student drop. Journal of school of nursing and midwifery Tehran university of medical science 2007: 5(1–4): 1- 7. [In Persian] 16. Molavi P, Rostami KH, Fadaee A, Mohammadnia H, Rasoolzadeh B. Risk factor reduce the motivation of Ardebil medical student. Journal of medical council of Islamic Republic of Iran 2006; 25(2): 54 – 58. [In Persian] 17. Gilaninia SH, Sharif B. Recognizing effective factors in the selection of university academic education by applicants. Journal of social science Islamic azad university branch of shooshtar 2010; 4(10): 61 – 84. [In Persian] 18. Khorvash F, Vesal S, Moosavi A, Ghasemi GH, Mehrbod N. The relation how to choose the specialty and physician assistant school whit anxiety. Journal of strides in development of medical education 2011; 9(2): 162 – 169. [In Persian] 19. Kermani D. Factors motivating Iranian students in the U.S.A to purpose higher education. [PHD thesis], school of human behavior United States international university 1982; 82 – 98. 20. Luis Meza J. Factors that motivate Latino students to persue higher education in selected colleges in the state of Oregon. [PHD thesis], college in the state of Oregon, 2011: 12 – 16.