تحلیل جایگاه زنان در سیستم مدیریت بلایای ایران

Exploring Women’s Status in Disaster Management System of Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: ساناز سهرابی زاده

کلمات کلیدی: جنسیت؛ زنان؛ مدیریت بلایا؛ ایران

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 9618
عنوان فارسی طرح تحلیل جایگاه زنان در سیستم مدیریت بلایای ایران
عنوان لاتین طرح Exploring Women’s Status in Disaster Management System of Iran
کلمات کلیدی جنسیت؛ زنان؛ مدیریت بلایا؛ ایران
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 300
ضرورت انجام تحقیق در مواجهه با مخاطرات طبیعی، نیازها، آسیب پذیری ها و ظرفیت های هر دو جنس متفاوت است و توجه ناکافی به این واقعیت، شرایط اجتماعی مخاطره آمیزی را بویژه هنگام رخ دادن بلایا، برای زنان ایجاد میکند؛ این موضوع در مورد کشور ایران که در معرض خطر انواع بلایای طبیعی قرار دارد حائز اهمیت می باشد؛ از طرفی، ابعاد مختلف آسیب پذیری و ظرفیت زنان، در اسناد و آئین نامه های سازمان مدیریت بحران کشور و سایر سازمان های ذیربط، مورد توجه قرار نگرفته است. درحالیکه، شکاف موجود در زمینه شناسایی نقش زنان در بلایا و وارد نمودن آنها به برنامه های مدیریت خطر، در پژوهش هایی که توسط برخی از محققین فعال در رویکردهای مدیریت بلایا، به انجام رسید، آشکار گردیده است. با وجود این¬که زنان نیمی از جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند (6/49%)، تاکنون نقش و جایگاه آنان در سیستم مدیریت بلایای ایران مورد شناسایی و تحلیل قرار نگرفته است. این درحالیست که تجربیات بلایای گذشته بیانگر تلاش ها و اقدامات مفید آنان در مراحل مختلف چرخه مدیریت بلایا و توسعه جوامع آسیب دیده می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر به تحلیل و ارزیابی نقش زنان در سیستم مدیریت بلایای ایران با تمرکز بر اسناد، مدارک و پژوهش های مربوط به فجایع پیشین می پردازد.
هدف کلی تحلیل جایگاه زنان در سیستم مدیریت بلایای ایران
خلاصه روش کار این مطالعه در دو مرحله به انجام خواهد رسید. در مرحله اول، اسناد، مدارک، ارقام و تجربیات مناطق آسیب دیده در بلایای پیشین در مورد نقش و جایگاه زنان در سیستم مدیریت بلایا جستجو، جمع آوری و تحلیل خواهد شد. در مرحله دوم، در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی، از نظرات متخصصین در قالب پانل خبرگان استفاده خواهد شد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ساناز سهرابی زادهمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir
امیرحسین بهرام زادههمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعاتفوق لیسانسAmirhoseinbahramzadeh@gmail.com

منابع
hide/show

1. Aboobacker N, Nakray K. Gender Mainstreaming in Disaster Management Policies: Indicators to Mitigate Vulnerability of Women. University of Yourk; 2011. 2. Holmes R, Jones N. How to design and implement gender-sensitive social protection programmes. Overseas Development Institute; 2010. 3. UN. Women and Natural Disasters: A Regional Analysis on Asia and the Pacific. United Nations: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 2010. 4. UNDP. Gender and Disasters: UNDP: Bureau for Crisis Prevention and Recovery2010. 5. Militzer D. Disaster and Gender: The Indian Ocean Tsunami and Sri Lankan Women University of Toronto; 2008. 6. Laska S, Morrow BH, Willinger B, Mock N. Gender and Disasters: Theoretical Considerations In: Willinger B, editor. Katrina and the Women of New Orleans: Tulane University; 2008. 7. WEF. The Global Gender Gap Report 2013: Switzerland: World Economic Forum2013. 8. UNISDR. Making Disaster Risk Reduction Gender-Sensitive: Policy and Practical Guidelines. United Nations; 2009. 9. Enarson E, Chakrabarti PGD, editors. Women, Gender and Disaster: Global Issues and Initiatives: SAGE Publications Inc; 2009. 10. Ginige K, Amaratunga D, Haigh R. Mainstreaming gender in disaster reduction: why and how? Disaster Prevention and Management. 2009;18(1):23-34. 11. Deare F. A methodological approach to gender analysis in natural disaster assessment: a guide for the Caribbean Working Material. Santiago: United Nations: Women and Development Unit2004. 12. ISDR. The Disaster Risk Reduction Process: A Gender Perspective: ISDR Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: ISDR2009. 13. Ardalan A, Rajaie M, Masoumi G, Azin A, Zonoobi V, Sarvar A, et al. 2012-2025 Roadmap of I.R.Iran's Disaster Health Management. PLoS Curr. 2012;16(4). 14. NDMO. Rules and Executive Documents. Tehran: National Disater Managemrnt Organization of Iran; [10.1.2014]; Available from: http://www.ndmo.org/Default.aspx. 15. Nakhaei M, Khankeh HR. Explanation of process of returnig to the community after disasters. Tehran: Social Welfare and Rehabilitation Sciences University; 2013. 16. FAO. Socio-Economic and Gender Analysis in Emergency Operations Summary: United Nations: FAO2000. 17. Biasutti M. Gender Analysis Tools. Gender and Poverty Project: Canada: Status of Women. 18. Childs M. Not through women’s eyes: photo-essays and the construction of a gendered tsunami disaster. Disaster Prevention and Management. 2006;15(1):202 - 12. 19. Doppler JV. Gender and Tsunami – Vulnerability and Coping of Sinhalese Widows and Widowers on the South-West Coast of Sri Lanka: Wien University; 2009. 20. Neumayer E, Plu¨mper T. The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002. Annals of the Association of American Geographers. 2007;97(3):551-66. 21. Jahangiri K, Izadkhah YO, Sadighi J. Women’s Health in Natural Disasters: A Vulnerability Analysis. GRF Davos Planet@Risk. April 2014;2(2).