تبیین پیامدهای ناشی از ظهور پدیده تغییر اقلیم در ایران

Exploring Consequences of Emerging the Climate Change Event in Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: رضا خانی جزنی , ساناز سهرابی زاده

کلمات کلیدی: تغییر اقلیم، پیامد، ایران

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 8791
عنوان فارسی طرح تبیین پیامدهای ناشی از ظهور پدیده تغییر اقلیم در ایران
عنوان لاتین طرح Exploring Consequences of Emerging the Climate Change Event in Iran
کلمات کلیدی تغییر اقلیم، پیامد، ایران
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 300
ضرورت انجام تحقیق تغییرات اقلیم، بر اکوسیستم های مختلف پیامدهای بسیاری را تحمیل نموده اند که از آنجمله می توان به افزایش دمای آب و هوا، کاهش تعداد روزهای سرد، افزایش تعداد و شدت فرورفتگی های زمین، افزایش سطح آب دریا و کاهش پوشش برف و ذوب شدن یخچال های طبیعی، اشاره نمود. پدیده تغییر اقلیم، ایران را نیز شامل شده است. درک و شناسایی تأثیرات تغییرات اقلیم و محیط زیست بر ابعاد مختلف زندگی افراد شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی می تواند به ایجاد و توسعه استراتژی ها و راهکارهایی منجر می شود که ظرفیت جامعه را برای تطابق هر چه بیشتر با پیامدهای مختلف تغییرات اقلیم و محیط زیست افزایش داده و در نتیجه ناهنجاری های مختلف ناشی از آن را کاهش می دهد. پیامدهای مهم ناشی از تغییرات اقلیم، بر تمامی ابعاد زندگی انسان ها تأثیرگذار بوده و در صورت شناسایی، تعدیل خواهند شد. بنابراین، مطالعه حاضر به تبیین و استخراج پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم در جامعه ایران خواهد پرداخت.
هدف کلی تبیین پیامدهای ناشی از ظهور پدیده تغییر اقلیم در ایران
خلاصه روش کار پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که با یک رویکرد کیفی به انجام خواهد رسید. جامعه پژوهش را متخصصین و مطلعین کلیدی دارای تجربه پژوهش، آموزش و مدیریت در زمینه تغییرات اقلیم و پیامدهای آن، شامل می شوند که برای انتخاب آن ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده خواهد شد. با توجه به کیفی بودن روش پژوهش، تعداد نمونه ها نیز در طول جمع آوری داده ها و پس از رسیدن به مرحله اشباع مشخص خواهد شد. تحلیل داده ها که همزمان با جمع آوری آنها به انجام خواهد رسید، با روش تحلیل محتوا و از طریق رویکرد گرانهیم اجرا می گردد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
رضا خانی جزنیمجری اصلیاجراء طرحدکترای تخصصی پی اچ دیreza_khani@sbmu.ac.ir
ساناز سهرابی زادهمجریتدوین طرحدکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir
کتایون جهانگیریهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیk.jahangiri@sbmu.ac.ir
زهره قمیانهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعاتدکترای تخصصی پی اچ دیzghomian@sbmu.ac.ir
غزاله منظمی تهرانیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

1- Thanh Toan DT, Kien VD, Giang KB, Minh HV, Wright P. Perceptions of climate change and its impact on human health: an integrated quantitative and qualitative approach. Global Health Action, 2014; (7). 2- Khoshmanesh zadeh B, Poorhashemi A, Soltanieh M, Hermidas Bavand D. Analyzing the Impacts of Climate Change on Human Rights. Journal of Environment, Science and Technology, 2016; 17(4). 3- Anne M, & Lorena P. Climate Change, Well- Being and Human Rights. PRI Project, Sustainable Development, June 2010, www.pri.gc.ca 4- United Nations. Adoption of the Paris Agreement. Conference of the Parties: Twenty-first session. Paris, 30 November-11 December 2015. 5- Koocheki A, Nassiri M, Kamali GH. Climate indices of Iran under climate change. Iranian journal of Agriculture research. 2009; 5(1): 133-142. 6- جهانبخش سعید، ترابی سیما. بررسی و پیش بینی تغییرات دما و بارش در ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1386؛ شماره 47. 7- Esmaeili R, Gandomkar A, Ghayoor HA. Zoning of climate changes rate base on agriculture approach in future climatic period. Geography and Environmental Planning Journal. 2011; 14(1): 35-52. 8- UNICEF. Climate Change and Children. Geneva, Switzerland 2007. 9- UNISDR. Terminology on Disaster Risk Reduction. United Nations: International Strategy for Disaster Reduction 2012. 10- ارضوم چیلر نسرین. ابعاد گوناگون فقر در ایران. تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1384. 11- IPCC. Climate change: impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working Group II to the third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York: Cambridge University Press, 2001; p.1032. 12- Dunlap RE, McCright AM. A widening gap: republican and democratic views on climate change. Environment. 2008a; 50(5): 26-35. 13- Haque MA, Yamamoto SS, Malik AA, Sauerborn R. Household’s perception of climate change and human health risk: a community perspective. Environ Health. 2012; 11(11). 14- DANIDA. Climate change in Vietnam. Country report. Hanoi, Vietnam: DANIDA; 2005. 15- MONRE/PEP/UNDP. Climate change adaptation and the poor. A study of four coastal communities in Ha Tinh and Ninh Thuan provinces of Vietnam. MONRE, 2008. Available from: http://www.gdnonline.org/resources/UNIFEM_Vietnam_Gender_CC_FinalReport.pdf . 16- Daoud A, Halleröd B, Guha-Sapir D. What Is the Association between Absolute Child Poverty, Poor Governance, and Natural Disasters? A Global Comparison of Some of the Realities of Climate Change. PLoS One. 2016; 11(4). 17- Beaumier MC, Ford JD. Food insecurity among Inuit women exacerbated by socioeconomic stresses and climate change. Can J Public Health. 2010;101(3):196-201. 18- Guillot EG, Tumonggor MK, Lansing JS, Sudoyo H, Cox MP. Climate change influenced female population sizes through time across the Indonesian archipelago. Hum Biol. 2013;85(1-3):135-52