تبیین نیازهای سلامت زنان آسیب دیده در بلایای طبیعی: مطالعه موردی زلزله و سیل استان بوشهر

Exploring the Health Needs of Affected Women in Natural Disasters: The Case Study of Bushehr’s Quake and Flood


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: ساناز سهرابی زاده

کلمات کلیدی: زنان؛ بلایای طبیعی؛ نیازهای سلامت؛ زلزله؛ سیل؛ استان بوشهر

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 8372
عنوان فارسی طرح تبیین نیازهای سلامت زنان آسیب دیده در بلایای طبیعی: مطالعه موردی زلزله و سیل استان بوشهر
عنوان لاتین طرح Exploring the Health Needs of Affected Women in Natural Disasters: The Case Study of Bushehr’s Quake and Flood
کلمات کلیدی زنان؛ بلایای طبیعی؛ نیازهای سلامت؛ زلزله؛ سیل؛ استان بوشهر
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 250
ضرورت انجام تحقیق افراد به طور مساوی تحت تأثیر بلایای طبیعی قرار نمی گیرند. بر این اساس، زنان در مقایسه با سایر گروههای اجتماعی، پیامدهای بلایا را به طور متفاوتی تجربه می نمایند. بعبارتی دیگر، زنان در نتیجه پیامدهای ناگوار بلایا بر سطح سلامت و نهایتاً کیفیت زندگی خود، پس از رخداد چنین فجایعی رنج می برند که مهمترین آنها عبارتند از در معرض خطر قرار گرفتن سلامت جسمی و روانی آنان حین و پس از بلایای طبیعی. با این حال، حقوق اساسی زنان برای برخورداری از سلامت و ایمنی در بلایا معمولاً نادیده گرفته می شود. زنان معمولاً با پیامدهای زیانبار بلایای طبیعی مواجه می شوند که می تواند این گروه را در معرض خطر مرگ، بیماری و یک کیفیت زندگی ناسالم قرار دهد. چنین پیامدی نیز علاوه بر شرایط زنان، رفاه و سلامت خانواده و در نهایت کل جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، مرور متون داخلی بیانگر عدم شناسایی نیازها و چالش های سلامت زنان در بلایای طبیعی پیشین توسط پژوهشگران حوزه مدیریت بلایا می باشد. بنابراین، مطالعه حاضر، بمنظور برطرف نمودن شکاف علمی و پژوهشی موجود در این حیطه و در راستای تأکید برنامه های ملی و جهانی مدیریت بلایا بر توجه به چالش های زنان و دختران در بلایا، شامل سند هیوگو و پروژه اسفیر، و برنامه پنجم توسعه در ایران، به تبیین نیازهای سلامت زنان آسیب دیده در بلایای طبیعی با تمرکز بر مناطق آسیب دیده استان بوشهر پرداخته است.
هدف کلی تبیین نیازهای سلامت زنان آسیب دیده در بلایای طبیعی: مطالعه موردی زلزله و سیل استان بوشهر
خلاصه روش کار این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که در مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله در استان بوشهر و نیز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط به انجام خواهد رسید. جامعه پژوهش نیز شامل زنان متأثر از سیل و زلزله، متخصصین و افراد مطلع می باشند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب خواهند شد. روش گردآوری دادهها نیز بر اساس مصاحبه چهره به چهره با افراد خواهد بود که علاوه بر ضبط نمودن صدای مصاحبه شوندگان، یادداشت برداری در حین مصاحبه ها نیز انجام می گردد. تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا انجام خواهد شد؛ بدینصورت که در مرحله اول پس از بازخوانی مکرر یادداشتها، تجربیات و گوش نمودن و نسخه برداری از اصوات ضبط شده، داده ها کدگذاری میشوند. در مرحله دوم نیز کدها و مفاهیم کلیدی، خوشه بندی شده و به صورت موضوع استخراج میگردند و سپس موضوعها خلاصه و نامگذاری شده و تصویری کلی از داده ها و عناصر وابسته به آن شکل میگیرد. در مرحله سوم نیز تفسیری مبنی بر اینکه اطلاعات به دست آمده از دو مرحله قبل، بیانگر چه رویکردی است، انجام خواهد شد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ساناز سهرابی زادهمجری اصلیاجراء طرحدکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir
کتایون جهانگیریهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیk.jahangiri@sbmu.ac.ir
رضا خانی جزنیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیreza_khani@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

1. ISDR. Living with Risk: A global review of disaster reduction initiatives. New York and Geneva: United Nations; 2004. 2. IFRC. Public Health Guide in Emergencies. Geneva, Switzerland: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies; and Johns Hopkins Center for refugee and Disaster Studies;2008. 3. Neumayer E, Plu¨mper T. The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002. Annals of the Association of American Geographers. 2007;97(3):551-66. 4. WHO. Gender and Health in Disasters. Geneva, Switzerland: WHO: Department of Gender and Women’s Health;2002. 5. Enarson E, Meyreles L. International Perspectives on gender and disaster: differences and possibilities. International Journal of Sociology & Social Policy. 2004;14(10):50-90. 6. Enarson E, Fordham M. From women’s needs to women’s rights in disasters. Environmental Hazards. 2001;3: 133–6. 7. Hyogo Framework for Action 2005-2015:Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster: United Nations: ISDR2005. 8. The Sphere Project. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Switzerland: The Sphere Project; 2012. 9. Fifth national development program. Parliament of Islamic Republic of Iran Web site. Available from: http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=3362 . Accessed: December 10, 2014. 10- Ardalan A, Rajaie M, Masoumi G, Azin A, Zonoobi V, Sarvar A, et al. 2012-2025 Roadmap of I.R.Iran's Disaster Health Management. PLoS Curr. 2012;16(4). 11- NDMO. Rules and Executive Documents. Tehran: National Disater Managemrnt Organization of Iran; [10.1.2014]; Available from: http://www.ndmo.org/Default.aspx. 12. Forbes D, Alkemade N, Waters E, Gibbs L, Gallagher C, Pattison P, et al. The role of anger and ongoing stressors in mental health following a natural disaster. Aust N Z J Psychiatry. 2015. 13. Liua S, Hanb J, Xiaoc D, Mad C, Chena B. A report on the reproductive health of women after the massive 2008 Wenchuan earthquake. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2010;108(2):161–4. 14. Urrutia RP, Merisier D, Small M, Urrutia E, Tinfo N, Walmerf DK. Unmet health needs identified by Haitian women as priorities for attention: a qualitative study. Reprod Health Matters. 2012;20(39):93-103. 15. Heir T, Weisæth L. Acute Disaster Exposure and Mental Health Complaints of Norwegian Tsunami Survivors Six Months Post Disaster. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes 2008;71(3):266-76. 16. Hamama-Raz Y, Palgi Y, Shrira A, Goodwin R, Kaniasty K, Ben-Ezra M. Gender differences in psychological reactions to hurricane sandy among new york metropolitan area residents. Psychiatr Q. 2015;86(2):285-96. 17. Farhoudian A, Sharifi V, Rahimi A, Radgudarzi R, Mohammadi M, Ynesian M. The study of PTSD prevalence and its symptoms in affected people of Bam earthquake. Journal of Cognitive Sciences News. 2006;8(3):58-70. 18. Ghomashchi F. The effect of problem solving education on treatment of PTSD patients of Bam earthquake. Journal of Ardebil University of Medical Sciences. 2008;8(3):294-300. 19. Karami QR, Moataghed M, Anissi J, Ameli J, Ghoddousi K. Psychological Sequels of Barn Earthquake. Journal of Behavioral Sciences. 2007;1:27-32. 20. Jahangiri K, Izadkhah YO, Sadighi J. Women’s Health in Natural Disasters: A Vulnerability Analysis. GRF Davos Planet@Risk. April 2014;2(2). 21. Sohrabizadeh S, Tourani S. Women, Disaster and Challenges: A Case Study from Iran. XVIII ISA World Congress of Sociology; Yokohama, Japan: International Sociological Association; 2014. 22. HJ, Carpenter DR. Qualitative Research in Nursing (Advancing Humanistic Imperative). 4 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.