مطالعه امکان سنجی استقرار سیستم آموزش الکترونیکی در دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Feasibility Study of E-learning Establishment in School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: رضا خانی جزنی , ساناز سهرابی زاده

کلمات کلیدی: امکان سنجی؛ آموزش مجازی؛ دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست؛ فنی؛ اقتصادی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 8342
عنوان فارسی طرح مطالعه امکان سنجی استقرار سیستم آموزش الکترونیکی در دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عنوان لاتین طرح Feasibility Study of E-learning Establishment in School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
کلمات کلیدی امکان سنجی؛ آموزش مجازی؛ دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست؛ فنی؛ اقتصادی
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 300
ضرورت انجام تحقیق سازمان ها پیش از پیاده سازی نظام آموزش الکترونیکی و سرمایه گذاری برای آن، نیازمند گذر از فرآیند امکان سنجی هستند تا موفقیت اجرای طرح و بررسی آمادگی سازمان برای برگزاری دوره های آموزش مجازی تضمین شود. بنابراین، عدم وجود آمادگی لازم برای ورود به عرصه آموزش مجازی، منجر به شکست آن می گردد. با توجه به ظرفیت ها و منابع آموزشی موجود در دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، مطالعه حاضر به امکان سنجی فنی و اقتصادی برگزاری دوره های آموزش مجازی در دانشکده می پردازد تا مشکلات و چالش های مرتبط شناسایی شده و برای برطرف نمودن آنها برنامه ریزی شود.
هدف کلی امکان سنجی استقرار سیستم آموزش الکترونیکی در دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خلاصه روش کار این پژوهش در سه مرحله به انجام خواهد رسید که عبارتند از مرور متون مشابه و پانل خبرگان برای استخراج چارچوب اولیه ابزار جمع آوری اطلاعات؛ بررسی روایی و پایایی ابزار؛ و نهایتاً استفاده از چک لیست تهیه شده برای امکان سنجی فنی و اقتصادی استقرار سیستم آموزش مجازی در دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
رضا خانی جزنیمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیreza_khani@sbmu.ac.ir
ساناز سهرابی زادهمجریاجراء طرحدکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir
کتایون جهانگیریهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیk.jahangiri@sbmu.ac.ir
احمد علی باباییهمکارآنالیز آماریدکترای تخصصی پی اچ دیbabaei@gmail.com
غزاله منظمی تهرانیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

1- Aminpour F. Electronics learning in universities and institute of higher education. Faslname-ketab 2007; 18(1): 217-29. [In Persian]. 2- Maleki F. Electronic learning. Bi weekly student’s news. Iran University of medical scince 2006; 14(48). 3- Zarifsanay N. High Education in the Information Age. Magazine of Electronic Distribution In Academy (MEDIA). 2010;1(1):9-65. [In Persian] 4- Sadik A., The readiness of faculty members to develop and implement ELearning:The case of an Egyptian university, International Journal of ELearning, Vol. 6, No. 3, 2007, pp.433-453. 5- Watkins R., Leigh D. and Triner D., Assessing Readiness for E-learning, Performance Improvement Quaterly, Vol. 17, No. 4, 2004, pp. 66-79. 6- Eshraghinia Jahromi A, Hejazi F, Javdani Tabrizinejd M. The Feasibility of ERP (Enterprise Resource Planning) in Iran. Paper presented at: The 3 rd International Management Conference; 2005 July 22-23; Tehran, Iran. 7- Carswell, A. D., & Venkatech, V. (2002). Learner outcomes in asynchronous distance, Education environment. International Journal of Human-Computer Studies, (56), 975-494. 8- Mclineden M, McCall S, Annettle Weston H. Developing on Line Problem-Based Resources for the Professional Development of Teachers of Children with Visual Impatient. Open Learning. 2006;33(2):1-21. 9- Jamtosho S, Bullen M. Improving Access and Quality through ICT Use. Distance Education. 2007;28(2):149-151. 10- Sharma M. Feasibility of Distance Education: An Alternative Route of Formal College Education in Saudi Arabia [PhD thesis]. Manila: California University. 1991. p. 136. 11- Pillay H., Irving K and Tones M., Validation of the diagnostic tool for assessing tertiary students’ readiness for online learning, Higher Education Research & Development, Vol. 26, No. 2, 2007, pp. 217-234. 12- Darab B. Designing E-readiness Assessment Model of Universities in Iran. M.A thesis of Information Technology Engineering, Tarbiat Modarres University. 2009. (In Persian) 13- Rezaie M, Mohammadi H, Asadi A. Survey about Virtual Education Development in Agriculture Higher Education as Teacher's Point of View [Master thesis]. Tehran: Tehran University; 2009. p. 205. [In Persian] 14- Zolfaghari M. Identifying the Characteristics of Electronic Curriculum in Higher Education, From Technology Specialist in Iranian Universities [Master thesis]. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 2008. p. 120. [In Persian] 15- Wikipedia Site. Virtual Education [Internet]. 2012 Feb 11 [2012 July]. Available from: www.Wekipdia.Org