برگزاری جلسه همفکری توسعه سامانه پژوهان دانشگاه

تصوير خبر

در راستای توسعه سیستم پژوهان و به منظور تسهیل و تسریع امور فرایند طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها و افزایش رضایتمندی اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی، مدیریت سامانه پژوهان سه جلسه مجزا با حضور راهبران و کارشناسان سامانه در کل سطح دانشگاه برگزار نمود. جلسه اول در تاریخ با حضور راهبران و کارشناسان پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه آنها، مراکز تحقیقاتی مستقل و مراکز توسعه پژوهش های مراکز آموزشی درمانی، جلسه دوم در تاریخ با حضور راهبران و کارشناسان دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی مستقل و مراکز توسعه پژوهش های مراکز آموزشی درمانی، و جلسه سوم در تاریخ با حضور راهبران و کارشناسان دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی مستقل و مراکز توسعه پژوهش های مراکز آموزشی درمانی برگزار شد. در این جلسات در دو موضوع اصلی توسعه فرایند طرحهای تحقیقاتی در سامانه (از مرحله بعد از تصویب) و همچنین راه اندازی زیرسیستم گزارشات و درخواست ها در سامانه بحث و تبادل نظر شد. بخشی از جلسه هم به موضوع راه اندازی زیرسیستم پایان نامه ها بصورت مستقل اختصاص داده شد. در این جلسات حاضرین سوالات خود را مطرح کردند و آقای دکتر اشرفی، مدیر سامانه پژوهان به آنها پاسخ دادند. در پایان مقرر شد پس از توسعه سامانه در روزهای آتی کارگاه های آموزشی برای راهبران و کارشناسان برگزار شود.

لينک خبر:


تاريخ انتشار خبر : 1398/08/12
نام فايل تاريخ درج فايل اندازه فايل دانلود