شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به بیماری اسکلروز مولتیپل: یک مطالعه ترکیبی همگرای موازی

Health-promoting lifestyle and quality of life in women with multiple sclerosis: A parallel convergent mixed study


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: زهره کشاورز , تاجدار علیزاده

کلمات کلیدی: شیوه زندگی ارتقاء دهنده سلامت، کیفیت زندگی، مولتیپل اسکلروزیس، روش ترکیبی همگرای موازی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 6353
عنوان فارسی طرح شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به بیماری اسکلروز مولتیپل: یک مطالعه ترکیبی همگرای موازی
عنوان لاتین طرح Health-promoting lifestyle and quality of life in women with multiple sclerosis: A parallel convergent mixed study
کلمات کلیدی شیوه زندگی ارتقاء دهنده سلامت، کیفیت زندگی، مولتیپل اسکلروزیس، روش ترکیبی همگرای موازی
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 365
ضرورت انجام تحقیق بیماری MS در جهان و در ایران در حال افزایش است و میزان ابتلای زنان 3-2 برابر مردان است. این بیماری یکی از بیماریهای ناتوان کننده و پیشرونده بشمار می آید و چون سن شیوع آن 40-20 سالگی است، دوران باروری زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. کیفیت زندگی در این قشر پایین تر از جمعیت سالم است و بیماران علاوه بر اختلالات جسمی دچار مشکلات روحی نیز می شوند، این خود بیشترین تأثیر را روی کیفیت زندگی گذاشته و احساس رضایت از زندگی را کاهش می دهد. شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت بر کیفیت زندگی تأثیر می گذارد و می توان با طراحی و انجام مداخلاتی اعم از آموزشی و توانبخشی کیفیت زندگی را بهبود بخشید. اما این مداخلات باید براساس نیازها و فرهنگ و نظام ارزشی جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند طراحی و اجرا گردند و این مستلزم این است که در قالب یک پژوهش کیفی و بر اساس یک چارچوب مشخص موانع و منابع موجود در زندگی اینگونه بیماران از زبان خودشان شنیده شود و تمام عوامل مؤثر بر شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت بر اساس دیدگاههای خود بیماران بیان گردد. لذا پژوهشگر بر آن شد که بر اساس یک مطالعه ترکیبی موازی عوامل مؤثر بر شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی را از دیدگاه زنان مبتلا به بیماری MS تبیین و نتایج آن را با ابعاد شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی مقایسه و تفسیر نماید.
هدف کلی تعیین وضعیت شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به اسکلروز مولتیپل.
خلاصه روش کار این پژوهش، یک مطالعه ترکیبی موازی همگرا و پارادایم آن پراگماتیسم یا عمل گرایی می باشد. پژوهش شامل 3 بخش کمی، کیفی و ترکیب داده های دو بخش می باشد. بخش کیفی مطالعه با هدف تبیین درک زنان مبتلا به اسکروز مولتیپل از شیوه زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی با رویکرد کیفی با روش تحلیل محتوا انجام خواهد شد. همزمان با انجام بخش کیفی مطالعه بخش کمی مطالعه انجام خواهد شد.در این مطالعه از روش کیفی کردن داده های کمی برای تبدیل داده ها استفاده خواهد شد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
زهره کشاورزمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیkeshavarzzohre@yahoo.com
فرید زایریهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیfzayeri@yahoo.com
مژگان میرغفوروندهمکارمشاور طرح mirghafourvandm@tbzmed.ac.ir
تاجدار علیزادهمجریاجراء طرح talizadeh2002@yahoo.com

منابع
hide/show

منابع فارسی: جدید میلانی، م؛ اشک¬تراب، ط؛ عابدسعیدی، ژ و علوی مجد، ح. (1390). آزمون تئوری خود-تعالی رید: تأثیر گروه همتایان و ارتقاء وضعیت سلامت جسمی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس). پایان¬نامه دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. حاجی زاده ا و اصغری م. روشها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. خبرنامه مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت. آسیب پنهان. پاییز 88، ص 3. حسینی، م؛ اشک¬تراب، ط؛ تقدیمی، م؛ صحرایی، ی. رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاههای شهر تهران: آزمون الگوی پندر. پایان¬نامه دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رسولی، م؛ بهرامیان، ج؛ زهراکار، ک. (1392). تأثیر امیددرمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس روان¬پرستاری، دوره 1، شماره 4:: 65-54. کشاورز، ز؛ سیمبر، م؛ رمضانخانی، ع و علوی مجد، ح.(1390). بررسی تأثیر مدل تلفیقی رفتار برنامه-ریزی شده و خودکارآمدی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت زنان کارگر سنین باروری. پایان¬نامه دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نجات، س، منتظری، ع؛ محمد، ک؛ مجدزاده، ر و همکاران.. (1385). کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تهران در مقایسه با جمعیت سالم شهر تهران. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 1، شماره 4: 24-19 References: Advocacy in Multiple Sclerosis Published (2010) A white paper prepared by Consortium of Multiple Sclerosis Centers. Andrew S, Halcomb E( 2009). Mixed methods research for nursing and the health sciences: Wiley Online Library. Baheiraei A, Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Mohammadi E and Nedjat S (2013). Health- promoting behaviors and social support in Iranian women of reproductive age: a sequential explanatory mixed methods study. Int J Public Health. Published online: 17 September 2013. Barbour R (2008). The Scope and Contribution of Qualitative Research . In Barbour R editors (2008) Introducing Qualitative Research; A Student Guide, to the Graft of Doing Qualitative Research. Los Angeles, Sage Publications. Barnes, D.M., Almasy, N. (2005). Refugees’ Perceptions of Healthy Behaviors. Journal of Immigrant Health, 7 (3), 185-193. Bishop M, Frain M (2007) Development and Initial Analysis of Multiple Sclerosis Self-Management Scale Int J MS Care. 9:35–42. Bruns N, Grove SK. (2009) The Practice of Nursing Research: Conduct, Critique, and utilization (6th ed) WB Sounders. Carmines EG, Zeller RA (1991) Reliability and validity assessment. Thousand Oaks, CA: Sage. Chamberlain, J., Watt, S., Mohide, P., Muggah, H., Trim, K., Bantebya Kyomuhendo, G. (2007). Women's perception of self-worth and access to health care. International Journal of Gynecology and Obstetrics 98 (1), 75–9. Chiaravalloti ND, Deluca J. (2008). Cognitive impairment in multiple sclerosis, Neurology.7 (11):39-51. Cohen, M., Azaiza, F. (2007). Health-promoting behaviors and health locus of control from a multicultural perspective. Ethnicity & Disease, 17 (4), 636-42. Creswell WJ and Plano I V (2007). Designing and Conducting Mixed Method Resaerch. Sage Publications. Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methodsapproaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Creswell and Clark (2011). Designing and conducting mixed methods research . Los Angles, Sage publication. Down-Wambold B (1992) Content Analysis: Method, Applications, and Issues. Health Care for Women International. 13: 313-21 Doyle L, Brady A M. Byrne G (2009). An Overview of Mixed Methods Research. Journal of Research in Nursing. 14(2) 175-185. Fischer JS, LaRocca NG, Miller DM, Ritvo PG, Andrews H and Paty D (1999). Recent developments in the assessment of quality of life in multiple sclerosis (MS). Multiple Sclerosis. 1999; 5(4): 251-259. Frisch MB. Quality of life therapy (2006). New Jersey: Wiley press. Granehiem UH, Lundman B (2004). Qualitative Content Analysis in Nursing Reasearch: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness. Nurse Education Today. 24: 105- 112. Hsieh HF, Shannon SE. (2005) Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qual Health Res, 15 (9): 1277-88. Holzemer WL (2010). Improving Health Through Nursing Research. Wiley- Blackwell. Houser J (2008). Comprehensive Online Resources. Available at: http://nursing.jbpub.com/nursing research. http://iranms.ir/fa/news/8/body/view/349/ا Huang, S.L., Li, R.H., Tang, F.C. (2010). Comparing disparities in the health- promoting lifestyle of Taiwanese workers in various occupations. Industrial Health, 48 (3), 256-64. Hulme, P.A., Effle, K.J., Jorgensen, L., Mcgowan, M.G., Nelson, J.D., Pratt, E.N. (2003). Health-promoting lifestyle behaviours of spanish-speaking Hispanic adults. Journal of Transculture Nursing, 14(3), 244-54. Jaccard J, Choi K, Wan. (1996). LISREL Approches to Introduction Effects in Multiple Regression. Sage University Paper Series on Quantitative Applications in The Social Sciences. 7-14. Thousand Oaks, CA: Sage. Johnson RB and Onwuegbuzie A (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Who's Time Has Come. Educational Researcher, 33(7), 14-26. Juniper EF, Guyott GH, Cox FM, Ferrie PJ, King DR. Development and validation of the Mini AsthmaQuality of Life Questionnaire. Eur Respir J 1999; 14: 32-38. Kasle, S., Wilhelm, M.S., Reed, K.L. (2002). Optimal health and wellbeing for women: definitions and strategies derived from focus groups of women. Women’s Health Issues, 12 (4), 178-90. Koopman W, Schweitzer A. The journey to multiple sclerosis: a qualitive study. Neur Sci Nurs. 1999; 31 (1): 17-24 Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology 1975; 563-575. Lemieux, J. (2011). Quality of life measures in breast cancer clinical trials, Journal of national cancer Institute, 103, 3, 1093. Lobiondo-Wood G, Haber J. (2010). Nursing Research: Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice (7th ed) : st. Louis: Mosby. Matuska, K., Giles-Heinz, A., Flinn, N., Neighbor, M., & Bass-Haugen, J. (2003). Brief Report—Outcomes of a pilot occupational therapy wellness program for older adults. American Journal of Occupational Therapy, 57, 220–22 Mayring P (2000). Qualitative Content Analysis. FQS Res; 1(2): 1-10. McGuire A M.(2011) Factors Influencing Health Promoting Activities In MidlifeAnd Older Australian Women With A Chronic Disease. Submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Health Science (Research) Mcconell E. Myths & facts, nursing education. 1999; 29(8): 6-25. Mo, P.K.H., Winnie, W.S.M. (2010). The influence of health promoting practices on the quality of life of community adults in Hong Kong. Social Indicators Research, 95 (3), 503-17. Morgante L. Hope in multiple sclerosis, a nursing perspective. Int J MS Care. 2000; 2 (2): 3. Morowatisharifabad, M., Ghofranipour, F., Heidarnia, A., Ruchi, G., Ehrampoush, M. (2006). Self-efficacy and health promotion behaviors of older adults in Iran. Social Behavior and Personality, 34(7), 759-68. Murray JT. Multiple sclerosis the history of disease. Demos medical publishing, New York, 2005. Myers, R.E. (2010). Promoting healthy behaviors: How do we get the message across? International Journal of Nursing Studies, 47 (4), 500-12. Neri, M. & Kroll, T. (2003). Understanding the consequences of access barriers to health care: experiences of adults with disabilities. Disability and Rehabilitation, 25(2), 85-96. Parvizi, S., Seyyed Fatemi, N., Kiani, K. (2008). Women's perspectives on health: A Grounded Theory Study. Journal of family research, 4(3), 293-302. Patton QM (1987). How to Use Quantitative Methods in Evaluation. Newsburg Park: Sage publication Inc. Pettaway, L., Frank, D. (1999). Health promoting behaviors of urban African American female heads of household. ABNF Journal, 10 (1), 14-9. Phillips JL (2005). Analysis of the Explanatory Model of Health Promotion and QOL in Chronic Disabling Conditions. Rehabilitation Nursing, 30(1): 18-22. Plano Clark V.L, Garett A L, Leslie-Pelecky D L. (2010). Applying three strategies for integrating quantitative and qualitative databases in a mixed methods study of a nontraditional graduate education program. Field Methods, 22(2) 154–174. Polit D.F, Beck CT (2006). Essentials of Nursing Research Methods, Appraisal and Utilization ( 6th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Polit D.F, Beck CT (2008). Nursing Research: Generatung and Assessing Evidence for Nursing Practice (8th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Polit D.F, Beck CT (2010). Essentials of Nursing Research Methods, Appraisal and Utilization (6th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Polit D.F, Beck CT (2014) Essentials of Nursing Research Apprasing Evidence for Nursing Practice. ( 8th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Punch M. (1998). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. London: Sage. Rattary J. Jones MC. Essential elements of questionnaire design and development. Journal of Clinical Nursing. 2005; 16-234-243. Riazie A,. Bradshaw, S A , Playford E.D (2012). Quality of life in the care home: a qualitative study of the perspectives of residents with multiple sclerosis. Disability & Rehabilitation, 34(24): 2095–2102. Ribeiro, P.S., Jacobsen, K.H., Mathers, C.D., Garcia-Moreno, C. (2008). Priorities for women's health from the global burden of disease study. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 102 (1), 82–90. Ritvo PG et al. (1997) Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory (MSQLI): a user's manual. New York: National Multiple Sclerosis Society. Schneider M, Young N (2010). "So this is my new life": A Qualitative Examination of Women Living Whit Multiple Sclerosis and the Coping Strategies They Use When Accessing Physical Activity. Disability Studies Quarterly, 30, no 3/4. Spannagel C, Michaela GZ, Schroeder U (2005). Application of Qualitative Content Analysis in User-Programe Interaction Research. FQS Res. 6(2): 1-15. Streubert H J, Carpenter DR (2007). Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imprative (forth ed) Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. Streubert, H.J., Carpenter, D.R. (2011). Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative. Fifth edition, Philadelphia: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Stuifbergen, A. K. (1995). Health-promoting behaviors and quality of life among individuals with multiple sclerosis. Scholarly Inquiry for Nursing Practice, 9, 31–50. Discussion 51–55. Stuifbergen, A., & Roberts, G. (1997). Health promotion practices of women with multiple sclerosis. Archives of Physical Medicine and rehabilitation, 78, S3–S9. doi: 10.1016/S0003-9993(97)90215-X Stuifbergen, A.K.; Rogers, Sh. (1997) Health Promotion: An Essential Component of Rehabilitation for Persons with Chronic Disabling Conditions. Advances in Nursing Science, 19(4): 1-20. Stuifbergen, A. K., Seraphine, A., & Roberts, G. (2000). An explanatory model of health promotion and quality of life in chronic disabling conditions. Nursing Research, 49, 122–129. doi:10.1097/00006199-200005000-00002 Stuifbergen, A. K., Becker, H., Blozis, S., Timmerman, G., & Kullberg, V. (2003). A randomized clinical trial of a wellness intervention for women with multiple sclerosis. Archives of Physical Medicine and ehabilitation, 84, 467–476. doi:10.1053/apmr.2003.50028 Taechaboonsermsak, P., Kaewkungwal, J., Singhasivanon, P., Fungladda, W., Wilailak, S. (2005). Causal relationship between health promoting behavior and quality of life in cervical cancer patients undergoing radiotherapy. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 36(6), 1568-75. Tannenbaum, C., Mayo, N. (2003). Women’s health priorities and perceptions of care: a survey to identify opportunities for improving preventative health care delivery for older women. Age and Ageing, 32 (6), 626-35. Tashakkori A, Tedlie C (2008). Advanced mixed methods research designs. In palno clark VL, Creswell JW (editors) (2008) The mixed methods reader. Los Angles, Sage publications. Tyszka AC, Farber R.S. (2010). Exploring the Relation of Health-Promoting Behaviors to Role Participation and Health-Related Quality of Life in Women With Multiple Sclerosis: A Pilot Study. American Journal of Occupational Therapy, 64, 650–659. doi: 10.5014/ajot.2010.07121 Vamos, C.A., Vamos, S.D. (2008). Dimensions of women's health across the lifespan. American Journal of Health Education, 39 (6), 370-3. Ulin PR, Robinson ET, TOlly EE (2005). Qualitative Method in Public Health: A Field Guide for Applied Research. Jossey-Bass, 4-10. World Bank. (2008). International Economics Department. Development Data Group. In World Development Indicators. World Bank Publications. World Health Organization. www.who.com World Health Organization. (2001). Strategic action for the health of women in Europe endorsed at a WHO meeting, Copenhagen, 5-7 February 2001 Yang S. (2005). A mixed methods study on the needs of Korean families in the intensive care unit. Australian Journal of Advanced Nursing, 25(4):79-