بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان

Assessing the effectiveness of cognitive behavioral stress management on quality of life and mental health of cancer patients


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: حمیدرضا میرزایی , مریم جواهریان

کلمات کلیدی: درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس، کیفیت زندگی، سلامت روان، سرطان.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 6071
عنوان فارسی طرح بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان
عنوان لاتین طرح Assessing the effectiveness of cognitive behavioral stress management on quality of life and mental health of cancer patients
کلمات کلیدی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس، کیفیت زندگی، سلامت روان، سرطان.
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه بررسی موارد
مدت اجراء - روز 180
ضرورت انجام تحقیق نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده نشان از کارآمدی مدیریت استرس به شیوه شناختی_رفتاری در ابعاد مختلف جسمی و روانی بیماران مختلف دارد. فیلیپس و همکاران(2008) نشان دادند که این روش در کاهش سطح کورتیزول و افزایش توانایی آرام سازی ادراک شده زنان مبتلا به سرطان پستان موفق است. آنتونی و همکاران (2006) نشان دادند که مدیریت استرس در سازگاری روانی اجتماعی، بهزیستی روانی، عاطفه مثبت را در زنان مبتلا به سرطان پستان افزایش می دهد. همچنین آنتونی و همکاران(2006) در پژوهشی دیگر نشان دادند که CBSM در کاهش اضطراب، پریشانی هیجانی و افکار مزاحم زنان مبتلا به سرطان موثر است. نتایج حاصل از مطالعه ی دیگری از آنتونی و همکاران در شال 2009 که این روش در افزایش سازگاری روانی و فیزیولوژیکی افراد موثر است. پژوهش های کروس و همکاران(2000) و مک گرجر و همکاران (2004) نیز روی زنان مبتلا به سرطان حاکی از کاهش سطح کورتیزول و افزایش لنفوسیت های تی می باشد. همچنین پژوهش های دیگری اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس در کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود خلق و کیفیت زندگی در گروه های مختلفی از بیماران از جمله مردان مبتلا به سرطان پروستات را نشان داده است(پندو، تراگر و همکاران، 2007). در ایران پژوهشی که توسط صفرزاده، روشن و همکاران (1391) انجام شد، حاکی از اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان می باشد. همچنین در تحقیقی که توسط حمید(1390) انجام شد حاکی از اثر بخشی این روش مداخله ای بر روی قند خون و عوامل روانشناختی زنان مبتلا به دیابت بوده است.
هدف کلی تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان.
خلاصه روش کار پژوهش حاضر از جمله پژوهش های نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل خواهد بود که در آن از روش مداخله ای استفاده خواهد شد .

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمیدرضا میرزاییمجری اصلی دکترای تخصصی بالینیmirzaei65@yahoo.com
مریم جواهریانمجری دکترای تخصصی پی اچ دیMaryam.javaheriyan@yahoo.com

منابع
hide/show

اکبری،م.ا.، مطلق، آ.ج.، شیبانی،خ.م. و اکبری، آ.(1388).نقش مراقبت های معنوی در سرطان های وسیع در ایران.دومین کنفرانس حمایت از سرطان. دانشگاه شهید بهشتی. بوالهری، ج،. نظیری، ق و زمانیان،ق. (1391). اثر بخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه. فصلنامه جامعه شناسی زنان. سال سوم، شماره1، صفحه5. حسن پور، آ. آذری، ی. (1385). کیفیت زندگی و عوامل مربوط به آن در بیماران مبتلا به سرطان. کتاب چکیده مقالات کنفرانس بیماری های خاص. اهواز. دانشگاه پزشکی اهواز: 42. مردانی حملو،م.، شهرکی واحد، ع.(1389). ارتباط سلامت روان و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 18 (2). 11-117. حمید، ن.، طالبیان، ل.، مهرابی زاده هنرمند، م.، یاوری، آ.(1390). اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران نبتلا به سرطان. مجله ی دست آورد های روانشناختی. دانشگاه شهید چمران اهواز: 3 (18): 199 -244. حمید، ن. (1390). اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبنی بر نظریه شناختی، رفتاری بر کنترل قند خون زنان دیابتی نوع 2. مجله غدد درون ریز و متابولیسم: (4)و 346-353. عاقبتی،ن.، محمدی، ع.، پوراسماعیل، ز. (1385) تأثیر لمس درمانی بر میزان درد زنان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.9(11). 36-42. صفایی، آ.، مقیمی دهکردی، ب.، طباطبائی، س م ر. (1386) بررسی روایی و پایایی پرسش نامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی در مبتلایان یه سرطان. مجله ارمغان دانش. 12(2). 79-87.. صفرزاده، ع.، روشن، ر.، شمس، ج ا. (1391). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی. 6(2). 1-24. کارلان، گ.، نیگارد، ه. (1388). بیماری های زنان دنفورث. ترجمه مهرناز ولدان و همکاران. جلد 2. تهران. انتشارات ارجمند. مردانی حملو، م.، شهرکی واحد، ع. (1389). ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. یزد: 8(2). مهری نژاد، ا.، خسروانی شریعتی، ه.، حسینی آباد شاپوری، م. (1389). مقایسه ی تنیدگی تجربه شده در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم. دانشور رفتار. 17(431). نجات،س، منتظری، ع، هلاکویی نایینی،ک و کاظم، م. (1385). استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ترجمه و روانسنجی گونه ایرانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشت :4(4). Antoni, MH. (2003). stress management intervention for women with breast cancer, therapist manua and participants workbook, www. apa. org/books. Antoni, MH., Lechner, SC., Cluck, S., Kazi, A. Wimberly, SR., Sifere, T & Carver, CS . (2006). How stress management Improves quality of life after treatment for breast cancer. Journal of consulting and clinical psychology. Vol74. No 6. 1143-1152. Antoni, MH., wimberly, SR., Lechner, CS., Kazi, A. Sifre,, T., Urcuyo, KR., Phillips, K., Smith, RG. Petronis, VM., Guellati, S., Wells, KA., Blomberg, B & Carver, CS. (2006). reduction of cancer specific thought intrusions and anxiety symptoms with a stress management intervention among women undergoing treatment for breast cancer. American Journal Psychiatry. 163, 1791-1797. Antoni, MH., Lechner, L., Diaz, A., Vargas, S., Holley, H., Phillips, K., McGregor, B., Carver, SC & Blomberg, B. (2009). Cognitive behavioral stress management effects on Psychological and physiological adaptation in women undergoing treatment for breast cancer. Brain, Behavior and immunity. 23. 580-591. Arraras, JI., Arias, F., Tejedor, M., Pruja, E., Marcos, M., Martinez, E. et al. (2002). The EORTC QLQ-C30) version 3.0) Quality of Life questionnaire: validation study for Spain with head and neck cancer patients. Psychology Oncology; 11(3):249-56. Cruess, DG., Antoni, MH., McGregor, BA., Kilbourn, KM., Boyers, AE., Alferi, SE., Carver, SC & Kumar, M. (2000). cognitive behavioral stress management reduces serum cortisol by enhancing benefit finding among women being treated for early stage breast cancer. psychosomatic medicine. 62. 304-308 Gielssen, MF. Verhagen, S. Witjes, F. Bleijenberg, G. (2006). Effect of cognitive behavior therapy in severely fatigued Disease_ free cancer patients compared with patients waiting for cognitive behavior therapy: A randomized Controlled trial, Vol 24, No 30, 4882-4887. Kernan, WD., Lepore, SJ. (2009). Searching for meaning making after breast cancer : prevalence, Patternand negative affect, Social Science and Medicine: 68, 1176-1182. McLachlan, SA., Devins, GM., Goodwin, PJ. (1998). Validation of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) as a measure of psychosocial function in breast cancer patients. European Journal Cancer; 34(4):510-7. McGregor, BA., Antoni, MH., Boyers, A., Alferi, SM., Blomberg, BB & Carver, CS. (2004). cognitive behavioral stress management increases benefit finding and immune function among women with early stage breast cancer. Journal of psychosomatic research. 56. 1-8. Phillips, KM., Antoni, M., Lechner, SC., Blomberg, BB., Lubre, MM., Avisar, E ., Gluck, S., Derhagophian, R & Carver, CS. (2008). Stress management intervention reduces serum cortisol and increases relaxation during treatment for Nonmetastatic breast cancer. Psychosomatic medicine. 70. 1044-1049. Penedo, FJ., Trager, LL., Dahn, J., Molton, I. (2007). International Journal of Behavior Medicine. Philadelphia; 14(3): 164. Sanderson, C.(2012). Health psychology.United States of America. John Wiley & Sons,Inc. Silpakit, C., Sirilerttrakul, S., Jirajarus, M., Sirisinha, T., Sirachainan, E., Ratanatharathorn, V. (2006). The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire. EORTC QLQ-C30): validation study of the Thai version. Quality of Life Research; 15(1):167-72. Williams, D., Sternthal, M.J.(2007). Spirituality, religion and health: evidence and research directions. 186.