کاربر گرامي به منظور جلوگيري از نامنويسي مجدد و همچنين تعامل هر چه بيشتر سيستم با شما و اطلاع رساني مناسب لطفا همه فيلدهاي زير را به دقت پر نموده و دکمه بعدي را کليک نماييد در صورت وجود هرگونه مشکلي مي توانيد براي مديرسيستم پيام بفرستيد قبل از انجام ثبت نام لطفا با توجه به هويت خود، مدارک خود را آماده و در هنگام ثبت نام ضميمه نماييد. بديهي است از ارسال مستندات غيرمرتبط اکيدا خودداري شود - اعضاي محترم هيئت علمي(داخل يا خارج از دانشگاه): تصوير کارت هيئت علمي و کارت ملي - دانشجويان ايراني (داخل يا خارج از دانشگاه): تصوير کارت دانشجويي و کارت ملي - اتباع خارجي: تصوير کارت دانشجويي (در صورت دانشجو بودن)، تصوير گذرنامه - پرسنل و مستخدمين ؛ تصوير کارت پرسنلي، تصوير کارت ملي - ساير محققين: معرفي نامه از مرکز/ دانشکده همکار در دانشگاه، تصوير کارت ملي

*
*
*
*
*